EPN

DAFE2200 Systemutvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Software Engineering
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til utvikling av programvaresystemer.  Studenten skal få innsikt i hvordan systemenes egenskaper defineres, hvilke rammer som gjelder for utviklingen, og hvordan utviklingsprosessen ledes. Videre skal studenten kunne forstå noe av kompleksiteten i samspillet mellom programvaresystemer og ulike bruker- og interessegrupper. Studenten skal forstå essensen i og utvikle en kritisk sans for vurdering av både moderne (inkludert smidige) og tradisjonelle metoder og teknologier for systemutvikling.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper og erfaring i programmering, f.eks. DAPE1400 Programmering og Dats1600/Data1600 programutvikling

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan gjøre rede for:

  • ulike faser og aktiviteter som inngår i systemutvikling,
  • ulike metoder og teknologier for systemutvikling
  • bruk av ulike prosessmodeller, metoder, teknikker og verktøy for å oppnå prosjekt- og systemkvalitet.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • anvende metoder og teknikker for å innhente, analysere og spesifisere krav til et system,
  • designe programvaresystemer
  • vurdere og anvende hensiktsmessige prosesser, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av programvare.
  • lage systemdesign på grunnlag av kravanalyse

Generell kompetanse

Studenten har:

  • kjennskap til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. Obligatoriske oppgaver utføres i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 5 studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Two større gruppeoppgaver (2-4 studenter) hvor studentene skal vise sin forståelse av pensum. Det forventes at gruppene leverer besvarelser der det er tydelig at gruppen har drøftet og reflektert rundt oppgavene.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ITPE2200, ADSE2200

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.