EPN

BVV3050 Barnevern, medier og offentlighet, valgemne Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection, media and public sphere
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern / Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet dreier seg om forholdet mellom barnevernet og mediene. Både i tradisjonelle og sosiale medier omtales barnevernet langt oftere enn tidligere, og presset på ansatte og barn/ungdom/foreldre øker. Emnet fokuserer på alle deler av barnevernfeltet (førstelinje, annenlinje og forebyggende), og det omhandler både de tradisjonelle redaktørstyrte mediene og de sosiale mediene. Både skriftlige- og lyd/bildemedier er inkludert. Emnet har fire hovedområder:

  • Medienes omtale og presentasjon av barnevernet.
  • Barnevernets bruk av medier i sin strategi for å kommunisere med samfunnet. 
  • Barn og ungdoms bruk av sosiale medier.
  • Muligheter og utfordringer ved barnevernansattes bruk av sosiale medier i arbeid med barn, ungdom og foreldre.

 

Studentene skal innledningsvis dele seg i mindre grupper på 4-5 studenter og velge et tema innenfor en av hovedområdene over, som de kan fordype seg i. Gruppene skal jobbe jevnlig med sitt tema i løpet av valgfagsperioden, med veiledning av lærere. 

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2.studieår av bachelorstudium i barnevern eller sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         har bred kunnskap om barns digitale hverdagsliv.

·         har bred kunnskap om diskusjoner og presentasjoner av barnevernet i ulike medier.

·         har kunnskap om barnevernets mediehåndtering og mediestrategier.

·         har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid om barnevern og medier samt kjennskap til relevante fagdebatter.

·         har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet i arbeidet med barn, unge og familier.

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i forbindelse med bruk av sosiale medier/digital kommunikasjon i møte med barn og familier. 

·         har innsikt i betydningen av samfunnsdebatt om barnevernet i mediene.

·         kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi i arbeid med barn, unge og deres familier.

 

Generell kompetanse

Studenten

·         har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen feltet barnevern og medier, både på samfunnsnivå og i egen tjenesteutøvelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet vil skje gjennom forelesninger av eksterne og interne undervisere, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en muntlig gruppeeksamen. Gruppene presenterer sine fordypningstemaer muntlig for medstudenter og lærere. Gruppene vil få tilbakemelding på presentasjon og innhold fra medstudenter og lærere. Gruppearbeidet leveres også som produkt, enten skriftlig (3-4 sider, referanser kommer i tillegg) eller i form av et video/bilde/tekst-produkt (3-5 minutter). Produktet og presentasjonen vurderes samlet.   

Unntaksvis kan enkeltstudenter få godkjenning til individuell fremstilling til eksamen.

Grupper som ikke består, eller kandidater som har gyldig fravær ved eksamensfremføringen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamensfremføring. I slike tilfeller kan de levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.