EPN

ARBIB2000 Personvern og juss i informasjonssamfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Privacy and Information Society Law
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir et overblikk over sentrale informasjonsrettslige temaer som personvern og opphavsrett, og bevaring bruk og formidling av informasjonsressurser som kulturarv. Emnet kombinerer oversikt over norsk rett på området med europeisk og internasjonal lovgivning som har betydning for den norske rettstilstanden.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kjennskap til grunnleggende trekk ved samspillet mellom norsk rett og overnasjonale rettslige føringer
  • kjennskap til immaterialrett som paraplybetegnelse
  • god oversikt over personopplysningsloven og den europeiske personvernforordningen
  • grunnleggende kjennskap til opphavsrett i norsk lov, europeiske direktiver og internasjonale konvensjoner
  • kjennskap til rettslige grunnlag for formidling og bruk av informasjonsressurser
  • grunnleggende kjennskap til rettslig vern av kulturarv i norsk lov og internasjonale konvensjoner

Ferdigheter

Studenten kan

  • overholde elementære krav til personvern og opphavsrett som profesjonsutøver innen arkiv eller bibliotek
  • legge frem mer kompliserte rettslige spørsmål knyttet til personvern og opphavsrett for fageksperter eller virksomhetens ledelse til nærmere vurdering

Generell kompetanse

Studenten

  • forstår samspill mellom norsk informasjonsrett og de føringer og forpliktelser som norsk informasjonsrett møter fra EØS-avtalen og internasjonale konvensjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  1. En av øvingsoppgavene vil være obligatorisk.  

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamensformen er en mappeinnlevering bestående av to besvarelser, hver på 10.000-13.000 tegn med mellomrom.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.