EPN

ARBIB1000 Informasjonssøk og kildekritikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Information search and information evaluation
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap / Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Vi omgis av enorme mengder informasjon som vi i stor grad eksponeres for gjennom algoritmestyrte plattformer og infrastrukturer som opererer utenfor vår kontroll. Evnen til selvstendig og kritisk forståelse av forholdet mellom informasjon, fakta og kilder på den ene siden og en helhetlig kultur- og samfunnsforståelse er viktigere enn noensinne. Ferdigheter i å finne frem til, vurdere og formidle det som er relevant og troverdig har derfor fått en fornyet samfunnsmessig aktualitet. Gjennom emnet tilegner kandidatene seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å navigere og håndtere dette informasjonslandskapet. Det innebærer å kunne vurdere informasjon, kilder og algoritmer på en kritisk måte, men også å kunne søke og finne fram til relevant og troverdig informasjon og kunnskap. Emnet diskuterer kildekritikk fra ulike perspektiv, som opprinnelsen i historiefaget, forståelse av kildekritikk som interessekamp, referansetradisjoner innenfor vitenskapelig publisering og kritisk tekstlesing. Samtidige utfordringer knyttet til desinformasjon, feilinformasjon, falske nyheter og algoritmenes potensielle slagsider vektlegges.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • gode kunnskaper om kildekritikkens faglige tradisjoner og utvikling i en digital kontekst
 • grunnleggende innsikt i hvordan informasjonssøk og kildekritikk relaterer til sentrale begreper som relevans, troverdighet og desinformasjon
 • kjennskap til relevante kildekritiske metoder og verktøy
 • kjennskap til ulike typer informasjonskilder
 • innsikt i hvordan søkemotorer og ulike typer algoritmer påvirker kildeutvalg og brukereksponering

Ferdigheter

 • har forståelse for at informasjon er både noe man aktivt søker og blir passivt eksponert for
 • har grunnleggende ferdigheter i søketeknologi og søketeknikker
 • kan utvikle effektive søkestrategier
 • kan kritisk evaluere kilder, både de man oppsøker og kilder til informasjon man ellers blir eksponert for

Generell kompetanse

 • kan anvende ulike typer søkesystemer og kritisk evaluere kilder
 • kan utøve sin kritiske dømmekraft på forholdet mellom informasjonen man blir presentert for, avsenderens agenda og en helhetlig samfunnsforståelse
 • har forståelse for etiske aspekter ved kildebruk

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger og seminarer. Studentene tilegner seg stoffet ved selvstudium og oppgaveløsing.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Deltakelse på to obligatoriske seminarer. Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for å få adgang til eksamen.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell 4-timers skoleeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.