EPN

ADTS1600 Interaksjonsdesign og Prototyping Emneplan

Engelsk emnenavn
Interaction Design and Prototyping
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Årsstudium i IT
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Interaksjonsdesign er en tverrfaglig disiplin der eksperter fra flere fagfelt er involvert i utviklingsprosessen fra idé til sluttprodukt. Produktdesign, grafisk design, antropologi, kommunikasjon og kognitiv psykologi inngår som fagdisipliner i tillegg til informasjonsteknologi. 

I emnet skal studentene få kjennskap til disse fagområdene, men det praktiske arbeidet vil være begrense til utvikling av prototyper, brukertesting, evaluering og noe grafisk design. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal kjenne til

 • ulike prototypingsteknikker 
 • brukersentrert design
 • utforsking gjennom design (Research through Design)
 • skisse/tegneteknikker, enkel grafisk design, form og fargebruk 
 • generelle designprinsipper for gode brukeropplevelser. Emosjonelt design 
 • teorier om kommunikasjon, grunnleggende psykologi, observasjon
 • verktøy for framstilling av interaktive prototyper (digtiale verktøy, Arduino, sensorteknologi)

Ferdigheter

Studentene skal 

 • kunne utarbeide ideer i team og ta beslutninger
 • kunne framstille interaktive prototyper ved hjelp av enkle midler (papir) og meer avansert digitalt verktøy
 • kunne bruke kunnskap om form, farge og grafisk design i utforming av produkter
 • kunne beskrive mål for brukbarhet (usability) og brukeropplevelse (user experience)  
 • kunne utføre brukertester og bruke resultatene i videreutvikling av et produkt 
 • kunne bruke kjente evalueringsmetoder (heuristisk evaluering, kognitiv gjennomgang) 

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • utvikle konsepter og foreslå løsninger på gitte problemer
 • teste ideer og produkter med reelle brukere ved hjelp av prototyping
 • kommunisere ideer og mulige løsninger til designere, utviklere og kunder

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og praktiske oppgaver under veiledning, både forelesninger og øvinger fordrer oppmøte på campus. Case studier kan inngå som en del av undervisningen. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelse er normalt 3 til 5 studenter (Bestemmes av emneansvarlig).

I tillegg til undervisning og pensum forventes studentene å lære seg nødvendige teknikker gjennom mindre nettkurs eller kurs tilbudt hos Makerspace. Dette kan være nødvendig for å bygge den endelige prototypen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Tre obligatoriske innleveringer i gruppe (arbeidsmengde tilpasset 3-5 studenter). Disse utgjør tre leveranser som bygger på hverandre og som må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Hjemmeeksamen. En endelig rapport som dokumenterer prosess og produksjon av en prototyp. Bygger videre på de obligatoriske oppgavene i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En eller flere interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: LO152D.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.