EPN

ADSE1310 Internet of Things Emneplan

Engelsk emnenavn
Internet of Things
Studieprogram
Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Årsstudium i IT
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studentene få en forståelse av noen av de viktigste prinsippene i Internet of Things (IoT). IoT kan gjøre mulig enestående og nyskapende produkter og tjenester. Studentene skal bli kjent med arkitekturer og intelligente algoritmer som styrer tingenes internett og Pervasive Computing. Målet med kurset er å gi studentene en helhetlig forståelse av IoT: fra et teknisk synspunkt, i tillegg til å vurdere konsekvensene for samfunnet (f.eks. personvern, sikkerhet), når milliarder (eller trillioner) enheter kommunisere med hverandre i "skyen".

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på datafaglige emner fra 1. semester.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

  • innehar grunnleggende teknisk forståelse av hvordan Internett, datanettverk med protokoller virker      
  • har en oversikt over de mest vanlige use cases til -Pervasive Computing-, og -Internet of things- som omfatter blant annet -Wearable Devices-, -Context Aware Computing-, -Smart Houses-, -Crowdsensing-, -Ambient Intelligence-, -Autonomous vehicles-, osv.
  • innehar en forståelse av hvordan Internet of things og Pervasive Computing påvirker sikkerhet og personvern i vårt samfunn
  • har god kjennskap til hvordan teknologi har utviklet seg for å muliggjøre Tingenes internett

Ferdigheter

Studenten

  • behersker grunnleggende konsepter og har en oversikt over protokoller og standarder i Internett og datakommunikasjon
  • kan utforme løsninger ved å bruke/ for -Internet of Things-, og -Pervasive Computing-

Generell kompetanse

Studenten

  • kan uforme løsninger basert på prinsippene og standardene til Internet of Things og Pervasive Computing.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene vil arbeide individuelt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • 3 obligatoriske oppgaver. Hver oppgave tilsvarer 30 timer arbeid.

Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer fremgår av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen: Mappen inneholder to deler som skal utarbeides gjennom 2 mnd.

Del 1: Individuelt arbeid består av én rapport (1500-2000 ord), som teller 70 % av den endelige karakteren

Del 2: Gruppearbeid av 3-5 medlemmer, består av én prosjektrapport (2500-3000 ord). Denne delen teller 30 % av karakteren

Mappen vurderes med en helhetlig karakter, alle delene i mappen må være bestått.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved utsatt eksamen kan forbedret versjon av mappen leveres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Way Kiat Bong