Rettighetspolitikk | Rettigheter og plikter - Student

Web-innholdvisning

Rettighetspolitikk for studenter

Studenter eier i utgangspunktet selv det de skaper eller bidrar til av resultater i forskningsprosjekter eller prosjektoppgaver.

Resultater og rettigheter

Det er studentene selv som eier resultatene i forskningsprosjekter eller prosjektoppgaver, med mindre annet er avtalt med OsloMet og/eller annen institusjon eller virksomhet. Andres rettigheter må avklares og nedfelles i en avtale før oppstart av forskningsprosjektet eller prosjektoppgaven.

Har veileder eller faglærer bidratt betraktelig til løsning av studentens prosjektoppgave, må det vurderes og avklares om student og veileder eller faglærer skal dele rettighetene til resultatene.

Studenter oppfordres imidlertid til å melde inn idéer med potensial for kommersialisering til fakultet med kopi til FoU-seksjonen.

Databaser

Studenten eier selv data som samles inn, med mindre annet er avtalt, data er samlet inn ved vesentlige investeringer av OsloMet sine ressurser ( f.eks. innsats, penger...) og det ikke kommer i konflikt med andres rettigheter. Hvis studenten har rettigheter til deler av innholdet av databasen OsloMet ønsker eiendomsretten til, må OsloMet i forkant av prosjektet gjøre en avtale med studenten.

Det anbefales for øvrig alltid på forhånd å gjøre en avtale med OsloMet for å avklare hvem som har eiendomsrett til databasen.

Studentavtaler

I forbindelse med en master- eller bacheloroppgave hvor studenten samarbeider med privat eller offentlig næringsliv, er det aktuelt å inngå en studentavtale. Dette gjelder også om studenten går inn i et forskningsprosjekt som allerede er etablert ved OsloMet eller i en annen virksomhet.

Inngåelse av avtaler er frivillig for studenter. Studenter som mottar lønn for sitt bidrag fra OsloMet, skal behandles som arbeidstakere.

Eksternfinansiert forskning

I et forskningsprosjekt hvor universitetet har et samarbeid med en eller flere eksterne oppdragsgivere skal det avtalefestes eierskap til forskningsresultatene.

I de tilfeller ekstern oppdragsgiver skal eie hele eller deler av forskningsresultatene skal det være klart at universitetet via lov eller avtale har fått overført eiendomsretten til forskningsresultatene fra de studentene som er med i forskningsprosjektet.

Overdragelseserklæring for studenter

OsloMet har utarbeidet en mal til overdragelseserklæring (.doc) som kan benyttes og tilpasses i hvert enkelt tilfelle der en student har gitt sitt bidrag til prosjektresultater.

Ved signering av denne erklæring har OsloMet rett til å overdra studentens del av prosjektresultatene til ekstern(e) samarbeidspartner(e).

Det må signeres en erklæring for hvert forskningsprosjekt studenten bidrar inn i.

Studenten skal fortsatt ha rett til å bli navngitt, bli oppført som oppfinner (ved søknad om patent) og ha rett til å bruke resultatene som dokumentasjon. Studenten har også rett til å publisere resultatene i vitenskapelige tidsskrifter, faglige møter og konferanser, populærvitenskapelige artikler og liknende med de begrensninger som eventuelt følger av en signert avtale om utsatt offentliggjørelse/taushetsplikt.

DelRett

Økt bruk av digitale verktøy og medier i undervisning medfører behov for mer kunnskap om opphavsrett. DelRett er en veiledningstjeneste som gjør det mulig å stille spørsmål om opphavsrett og undervisning til et advokatpanel. Spørsmålene kan dreie seg om bruk av både film, tekst, bilde og lyd.

Aktuelle lenker