Praksis - Sykepleie Kjeller | Praksis | HF - Student

Praksis for sykepleie Kjeller

Praksis for sykepleie Kjeller

Praksisinformasjon for bachelor i sykepleie, Kjeller.

For alle studenter ved Fakultet for helsevitenskap

Om praksis

Når du er i praksis er du ute i yrkesfeltet og får opplæring i hvordan teorien brukes i det daglige arbeidet. Praksisperioder er fordelt over alle tre år, og gjennomføres dels i kommunehelsetjenesten og dels i spesialisthelsetjenesten. Utdanningen har også forberedende praktiske studier på egen øvingspost. Se Programplan for oppbygging av studiet. Deler av studiet kan tas i utlandet, studiested Kjeller har samarbeid med flere institusjoner som gir mulighet for utvekslingsstudier. Det tilbys i deler av andre studieår, og i tredje studieår.

 • Det er OsloMet - storbyuniversitetet som har ansvaret for at praksisperioden er kvalitetssikret. Praksis er en viktig del av utdanningen, og studentene skal ha faglig utbytte av det som skjer.
 • Når du er i praksis skal du ikke brukes som ordinær arbeidskraft.
 • Du skal ha en veileder og en kontaktlærer på OsloMet. Sammen skal dere sørge for at praksisperioden gir utbytte og at kommunikasjonen er god mellom praksisstedet, deg som student og læreren. Du må rette deg etter de retningslinjene som finnes for praksisperioden og for det yrkesfeltet du skal ut i. Dette innebærer at du må følge de samme reglene i forhold til taushetsplikt og andre etiske retningslinjer som kvalifiserte yrkesutøvere.
 • En praksisuke er på gjennomsnittlig 4 vakter (30 timer), og du må være forberedt på å følge vaktplan som gir erfaring fra hele døgnets tjeneste, jf krav i rammeplanen. Vaktene settes opp i samarbeid med praksis og kontaktlærer, og skal sikre kontinuitet og oppfølging i læringsprosessen.
 • Politiattest skal leveres ved studiestart. Normalt er den gyldig hele studietiden (3 år). Noen praksissteder kan likevel kreve en fornyet attest når den er eldre enn tre måneder.
 • Egenerklæring for tuberkulose- og MRSA-smitte avgis ved hver semesterregistrering. Det kan stilles krav om testing eller vaksine for å få lov å begynne i praksis.
 • Noen praksissteder krever at studentene må teste seg for MRSA selv om de svarer ''Nei'' på alle spørsmålene i egenerklæring. Det vil bli gitt informasjon til de studentene det gjelder. Studentene må selv bekoste testingen som skjer hos fastlegen.
 • Hele veien i studiet, også i praksis, foretas skikkethetsvurdering av studenten.
 • Studiested Kjeller benytter praksisplasser hovedsakelig på Romerike og til dels Follo. Når det gjelder sykehuspraksis har vi i hovedsamarbeid med Akershus Universitetssykehus HF og Feiringklinikken. Iblant benytter vi praksisplasser i Bærum, Oslo eller andre steder.
 • Studenter har ikke lov å skaffe praksisplass på egenhånd.
 • Reiseutgifter til praksis dekkes av studenten selv.