Mer informasjon om de fire ulike standardavtalemalene | Studentavtaler | Rettigheter og plikter - Student

Mer informasjon om de fire ulike standardavtalemalene

Mer informasjon om de fire ulike standardavtalemalene

Universitetet har fire ulike varianter av avtalemaler som man kan velge å benytte og som kan tilpasses hvert enkelt samarbeidsforhold. Nedenfor følger utdypende informasjon om hver enkelt standardavtalemal.

Standardavtale for utføring av studentoppgaver

Avtalemalen er tenkt brukt i de tilfeller hvor studentoppgaven er knyttet til et allerede igangsatt forskningsprosjekt på OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) med/uten samarbeid med andre bedrifter/institusjoner.

Studenten får anledning til å «låne» deler av et større og pågående forskningsprosjekt, for så å utvikle noe og bidra med en liten bit inn i dette.

Tilknytningen til et allerede igangsatt forskningsprosjekt på OsloMet, samt et eventuelt samarbeid med eksterne bedrifter/institusjoner, gjør at det er behov for å regulere rettigheter både i forhold til datainnsamlinger, prosjektets resultater og selve oppgaven med vedlegg. Standardavtale for utføring av studentoppgaver (.docx) skal ivareta dette behovet.

Velger man å følge avtalemalen og oppgavens spesifikasjoner og resultater skal utnyttes økonomisk av bedriften/institusjonen, må det inngås en særskilt avtale med alle parter. OsloMets tilleggsavtale om økonomisk utnyttelse (.docx) kan da benyttes.

Standardavtale uten overføring av eiendomsrett

Avtalemalene er tenkt brukt i de tilfeller studenter utfører et studentprosjekt/praksis i samarbeid med privat og offentlig næringsliv.

Normalt er studenten da utplassert i en bedrift/virksomhet. Det kan være en bedrift universitetet har et samarbeid med fra tidligere, eller studenten har gått ut i næringslivet på egenhånd og skaffet seg denne samarbeidspartneren.

I samarbeidsprosjekter med større bedrifter, der studentene er attraktive og der de ikke går inn i et allerede etablert prosjekt, bør avtalemal uten overføring av eiendomsrett (.docx) (bedriften får bare en bruksrett) benyttes. Denne avtalemalen bør også vurderes i andre tilfeller. Spørsmålet er hvilke krav bedriften setter og studentens muligheter til å få praksissted/utføre studentoppgaven et annet sted. Se også avtalemal med overføring av eiendomsrett (.docx).

Det er et eget punkt i avtalen om kommersialisering. Ønsker bedriften/institusjonen å kommersialisere, skal det inngås en egen avtale om dette mellom bedrift/institusjon og student. Her reguleres også studentens rett på et rimelig vederlag, dersom verdien av bruken av resultatene er betydelig; dvs. overstiger NOK 100.000.

Å velge å ta en oppgave som innebærer et samarbeid med en bedrift/virksomhet, gir studentene anledning til å komme i kontakt med arbeidslivet og sitte igjen med erfaringer og kunnskap fra næringslivet som studenten ellers ikke ville fått. Bedriften får i flere tilfeller løst en oppgave som bedriften ellers ikke har kompetanse til å gjøre. For OsloMet gir samarbeidet en merverdi i form av at kontakt mellom universitetet og næringslivet/andre virksomheter blir tettere.

Standardavtale med overføring av eiendomsrett

Avtalemalene er tenkt brukt i de tilfeller studenter utfører et studentprosjekt/praksis i samarbeid med privat og offentlig næringsliv

Normalt er studenten utplassert i en bedrift/virksomhet. Det kan være en bedrift universitetet har et samarbeid med fra tidligere, eller studenten har gått ut i næringslivet på egenhånd og skaffet seg denne samarbeidspartneren.

Bedriften krever at studenten overfører eiendomsretten (til prosjektets resultater og spesifikasjoner, evt. studentens bidrag inn i et allerede etablert prosjekt) til bedriften for at studenten skal få ha praksis/utføre studentprosjektet sitt der. Studenten bør da vurdere om han/hun er så attraktive at de heller bør forsøke å få til et samarbeid med en annen bedrift/virksomhet som ikke setter dette kravet. Realiteten kan være at studenten ikke har mange valg og ser på praksisen og samarbeidet med bedriften; dvs. arbeidsprosessen, som viktigere, enn eiendomsretten til resultatene. Studenten ser kanskje også verdien av å få anledning til å "låne" deler av et større og pågående forskningsprosjekt, for så å utvikle noe og bidra med en liten bit inn i dette. Avtalemal med overføring av eiendomsretr (.docx) kan da benyttes. Se også avtalemal uten overføring av eiendomsrett (.docx).

Det er et eget punkt i avtalen om kommersialisering. Ønsker bedriften/institusjonen å kommersialisere, skal det inngås en egen avtale om dette mellom bedrift/institusjon og student. Her reguleres også studentens rett på et rimelig vederlag, dersom verdien av bruken av resultatene er betydelig; dvs. overstiger NOK 100.000.

Å velge å ta en oppgave som innebærer et samarbeid med en bedrift/virksomhet, gir studentene anledning til å komme i kontakt med arbeidslivet og sitte igjen med erfaringer og kunnskap fra næringslivet som studenten ellers ikke ville fått. Bedriften får i flere tilfeller løst en oppgave som bedriften ellers ikke har kompetanse til å gjøre. For OsloMet gir samarbeidet en merverdi i form av at kontakt mellom universitetet og næringslivet/andre virksomheter blir tettere.

Enklere samarbeidsavtalemal

Enklere samarbeidsavtalemal kan benyttes i de tilfeller studenten skal ha praksis i en institusjon/bedrift for å få jobb/praksiserfaring/arbeide med en studentoppgave.

Studenten går inn i et allerede eksisterende prosjekt ute i bedrift/institusjon og formålet med utplasseringen er å få jobb/praksiserfaring, samt det studenten sitter igjen med av kunnskap i forhold til selve arbeidsprosessen. Resultatene av studentens bidrag er mindre viktig for studenten.

Iflg. denne enklere samarbeidsavtalemalen (.docx) får bedriften/institusjonen eiendomsretten, mens studenten beholder de ideelle rettigheter til eget bidrag; dvs. retten til å bli navngitt og respektretten, samt at studenten skal ha rett til å publisere.