Godkjenning av utenlandsk utdanning | Regelverk - Student

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Hvis du har utenlandsk universitets- eller høgskoleutdanning innenfor et fagområde som gis ved OsloMet – storbyuniversitetet, kan du søke universitetet om faglig godkjenning av utdanningen.

Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Du trenger ikke å være student eller ha søkt opptak til OsloMet for å kunne søke om godkjenning. Selve vurderingen er gratis, men du må selv skaffe og betale for den nødvendige dokumentasjon, også eventuelle oversettelser.

Bruk universitetets søknadsskjema når du søker. Du må laste ned skjemaet og skrive det ut før utfylling. Les veiledningen før du fyller ut skjemaet, og husk å legge ved det som kreves av dokumentasjon.

Husk også å datere og underskrive skjemaet. Hvis søknaden ikke er tilstrekkelig utfylt og dokumentert, vil du få beskjed fra universitetet om å sende inn det som mangler. Dette vil forsinke behandlingen av søknaden.

Hvis du allerede er student ved OsloMet og skal ta eller har tatt et delstudium i utlandet på studentutveksling, skal du ikke bruke dette skjemaet. Fakultetene ved universitetet har egne prosedyrer for godkjenning av delstudier i utlandet. Kontakt studentekspedisjonen eller internasjonal koordinator på ditt fakultet for nærmere opplysninger.

Skjema for godkjenning av utenlandsk utdanning

Hvor skal søknaden sendes?

Søknad med alle vedlegg skal sendes til fakultetet ved OsloMet – storbyuniversitetet som gir utdanning på det aktuelle fagområdet.

Søknaden sendes til:

OsloMet – storbyuniversitetet
Fakultet for ......... [ fyll ut riktig fakultet ]
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 OSLO

Autorisasjon

For en del yrker kreves det autorisasjon fra en offentlig instans for å kunne praktisere yrket i Norge.

Les også om