Fravær og permisjon - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Tilstedeværelse, fravær og permisjon

Tilstedeværelse, fravær og permisjon

Informasjon om tilstedeværelse, fravær og permisjon for praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Tilstedeværelse

I h. t. studiets program- og emneplaner er det bestemte antall praksisdager absolutte og obligatoriske.  Studiets retningslinjer for praksisopplæring pkt. 4 beskriver regler for tilstedeværelse på praksisstedet. Studenten skal på praksisdagene ha en tilstedeværelse og deltakelse på praksisstedet tilsvarende 100 % stilling, inkludert aktiviteter som kan falle utenom ordinær arbeidstid. 

Fravær

Studiets retningslinjer for praksisopplæring pkt. 5 beskriver skillet mellom fravær som kan/ikke kan kompenseres. Selvforskyldt fravær kan ikke loves kompensert. Ugyldig fravær kan føre til karakteren Ikke bestått og/eller vurderes som skikkethetssak.

Praksisstedets rektor har ansvar for studentene ved praksislærers fravær, i h. t studiets retningslinjer for praksisopplæring pkt. 4.2.

Det er viktig at gjennomføringen planlegges godt av begge parter slik at praksisperiodene fullføres og studiets progresjon kan følges.

I alle tilfeller er det viktig at partene uten opphold tar kontakt med praksisadministrasjonen dersom det oppstår utfordringer.

Permisjon

I henhold til retningslinjer for praksisopplæring pkt. 5.4 kan studenten under gitte vilkår søke om permisjon fra dager i praksisperioden. Permisjon gir ikke unntak fra reglene om at antall praksisdager er absolutte og obligatoriske. 

Uten ugrunnet opphold fyller studenten ut nettskjemaet nedenfor og sender det til praksisadministrasjonen. Det skal normalt følge dokumentasjon med søknaden. 

Merk: Dersom du skal søke permisjon fra selve studiet, må du søke dette gjennom studieadministrasjonen. Husk å gi beskjed til praksisadministrasjonen dersom du skal ta permisjon fra studiet, slik at vi kan avlyse den eventuelle praksisavtalen vi har for deg. Du må også gi beskjed i god tid før tilbakekomst slik at vi kan skaffe deg ny praksisplass. Dette får du informasjon om via studieadministrasjonen hvis din permisjonssøknad innvilges.