Permisjon | Rettigheter og plikter - Student

Slik søker du om permisjon

Slik søker du om permisjon

Du kan i enkelte situasjoner søke om permisjon fra studiet.

Når kan du søke om permisjon?

Permisjon er et tidsbegrenset opphold i din studieprogresjon. Du kan som regel få innvilget permisjon av følgende grunner

 • graviditet eller omsorg for barn
 • førstegangstjeneste
 • sykdom

For permisjon av andre grunner bør du ha gjennomført studier i minst ett semester. Du kan normalt få innvilget permisjon for inntil ett år.

Slik søker du om permisjon

 • Last ned søknadsskjema
 • Send permisjonssøknad og dokumentasjon (legeerklæring, innkallingsbrev til førstegangstjeneste eller lignende) til ditt fakultet.
 • Det er studieadministrasjonen ved fakultetet ditt som behandler søknaden.
 • Kontakt infosenteret ved ditt fakultet om du har spørsmål. Søknaden bil bli behandlet så raskt som mulig. I perioder med lang behandlingstid, vil du få et foreløpig svar fra oss innen en måned fra søknadsdato.

Hva gjør du hvis søknaden blir avslått?

 • Du kan klage hvis du får avslag på søknaden.
 • Du må sende klagen til ditt fakultetet og søknaden vil så bli behandlet på nytt.
 • Dersom du har nye opplysninger kan du sende inn tilleggsinformasjon.

Hvis klagen blir avslått blir den sendt til klagenemda ved OsloMet – storbyuniversitetet for ny behandlingsdom, se lov om universiteter og høyskoler § 5-1 nr 1 (Lovdata.no). Du kan ikke klage på Klagenemdas vedtak i en klagesak.

Vær oppmerksom på følgende:

 • I permisjonstiden kan det vedtas endringer i program- og emneplaner, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.
 • Når du er i permisjon er du selv ansvarlig for å holde deg orientert om endringer i frister og regler for program- og emneplaner, og foreta eventuelle fagvalg.
 • Du er selv ansvarlig for å melde fra om når du kommer tilbake til studiet innen fastsatte frister som gjelder for ditt fakultet. Dersom du ikke gjør dette kan du miste studieplassen.
 • Hvis du ikke vil komme tilbake til studiet etter permisjonen må du sende en skriftlig oppsigelse av studieplassen din til studieadministrasjonen ved ditt fakultet.
 • I enkelte tilfeller kan du avlegge eksamen i permisjonstiden. Dette må du søke om. Hvis søknaden blir innvilget må du selv melde deg opp til eksamen innen gjeldende frister.

Dine rettigheter står beskrevet i forskrift om studier og eksamen §4-5 (Lovdata.no).