EPN

Bachelor's Programme in Development Studies Programme description

Programme name, Norwegian
Bachelorstudium i utviklingsstudier
Valid from
2023 FALL
ECTS credits
180 ECTS credits
Duration
6 semesters
Schedule
Here you can find an example schedule for first year students.
Programme history

Introduction

Bachelorstudiet i utviklingsstudier gir en tverrfaglig innføring i Nord/Sør-forhold og utviklingslandenes situasjon. Gjennom studiet vil studentene arbeide med temaer og problemstillinger som er utviklet innen fag som geografi, historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, sosiologi, statsvitenskap, økonomi og pedagogikk. Det særegne ved utviklingsstudiene er måten disse fagene kombineres og anvendes på til å utvikle kunnskap og innsikt i Nord/Sør-spørsmål.

 

Studenter utenfor bachelorprogrammet kan søke opptak på de enkelte delene av programmet i henhold til gjeldende opptakskrav dersom de lyses ut for opptak.

 

For tildeling av bachelorgrad i utviklingsstudier ved OsloMet kreves studier av 180 studiepoengs omfang, med 120 studiepoeng i utviklingsstudier (60 av studiepoengene skal være på påbyggingsnivå). Studentene kan i tillegg til emnene i utviklingsstudier søke om å få godskrevet et relevant fag/emne/emnegruppe eller studieprogram av maksimum 60 studiepoengs omfang fra en annen institusjon i inn- eller utland. Disse emnene vil normalt kunne erstatte fjerde og/eller femte semester av bachelorstudiet. Minimum 60 av studiepoengene i graden må være gjennomført ved OsloMet. Det er et krav at man gjennomfører tredje semester og sjette semester i utviklingsstudier ved OsloMet.

 

Studenter som har fullført 60 studiepoeng tilsvarende Utviklingsstudier årsstudium ved OsloMet, kan søke direkte opptak til andre studieår i bachelorprogrammet.

 

Studiet fører fram til graden bachelor i utviklingsstudier. Gjennom studiet vil studentene kvalifisere seg for arbeid med informasjonsvirksomhet omkring Nord/Sør-forhold, for utviklingsarbeid i land i Sør og for ulike typer arbeid i private og offentlige organisasjoner i Norge og i utlandet. Deler av studiet kan innpasses i bachelorgrader ved andre institusjoner. Fullført bachelorgrad kvalifiserer til opptak til masterstudium i International Education and Development ved OsloMet og en del andre masterstudier ved andre institusjoner.

Target group

Bachelorprogrammet henvender seg til studenter som er interessert i tverrfaglig samfunnsvitenskap med vekt på utviklingsproblemer og Nord-Sør-forhold.

Admission requirements

For opptak til studiet kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Learning outcomes

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale forhold vedrørende kultur, økonomi, politikk og samfunnsforhold i fattige land og deres forhold til rike land

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger i forskning om utviklingsspørsmål og Nord/Sør-forhold

 • har bred kunnskap om metoder som er relevante for samfunnsvitenskapelig forståelse av utviklingsspørsmål

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • har evne til å anlegge et flerfaglig helhetsperspektiv på praktiske og teoretiske problemstillinger vedrørende utvikling

 • kan planlegge og utføre elementær problemorientert innhenting av empirisk kunnskap

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan presentere problemorienterte årsaksforklaringer, anvende kritisk analyse og gjennomføre reflekterte vurderinger

 • kan gi en skriftlig framstilling av et problem, basert på samfunnsvitenskapelig metode

 • kan foreta selvstendige kildesøk i forbindelse med informasjonsinnsamling til større skriftlige oppgaver

 • kan inngå i faglig orientert prosjektarbeid med omfattende gruppeprosesser og erfaringsbasert læring

Content and structure

Bachelorstudiet i utviklingsstudier er organisert som et heltidsstudium over tre studieår (180 studiepoeng). Studiet framstår som en helhetlig utdanning og er bygd opp av emner og organisert som ulike kurs innenfor utviklingsstudier. De enkelte emner varierer fra 10 til 30 studiepoeng.

 

Første studieår er identisk med årsstudiet i utviklingsstudier. Det første året består av fire emner, hvorav to går i høstsemesteret og to i vårsemesteret, til sammen 60 studiepoeng. Et femukers feltarbeid i et land i Sør/i Norge står sentralt i dette, og pensum, undervisning, arbeidsformer og arbeidskrav er definert i forhold til feltarbeidet. Forberedelsene til feltoppholdet starter tidlig i første semester med valg av land, gruppedannelser og valg av tema for feltarbeidet. Studentene skriver en fyldig feltoppgave (tilsvarende 20 studiepoeng) i etterkant av feltoppholdet.

 

I andre studieår fordyper studentene seg i ulike emner gjennomgått i første studieår, slik at de tilegner seg en grundigere forståelse av sentrale temaer i utviklingsstudier. Tredje semester består av et semesteremne på 30 studiepoeng med fordypning på temaet makt og politikk. Fjerde semester består av tre emner à 10 studiepoeng. Dette semesteret er lagt til rette for internasjonale utvekslingsstudenter som kommer til OsloMet, ved at undervisningen kan gis på engelsk i de tre emnene.

 

Tredje studieår gir en ytterligere faglig fordypning i aktuelle temaer innenfor utviklingsstudier.

Femte semester består av tre emner à 10 studiepoeng. Som i fjerde semester, er også dette semesteret lagt til rette for internasjonale utvekslingsstudenter, ved at undervisningen kan gis på engelsk i de tre emnene. På sjette semester er det to alternative løp. Det ene løpet består av et teoretisk fordypningsstudium. Den faglige målsettingen med dette emnet er refleksjon og dypere innsikt i teorier om utvikling og sosial endring, samt vitenskapsteoretiske spørsmål. Alternativt kan studentene følge et hospiteringsbasert løp med et ti ukers/seks måneders oppdrag hos en vertsorganisasjon innen utviklingsindustrien. Det hospiteringsbaserte løpet har et begrenset antall plasser (se emneplanen for mer informasjon). I begge emnene skal studentene skrive en individuell bacheloroppgave, der teorivariantens oppgaver vil være orientert mot brede utviklingsspørsmål og praksisvariantens oppgave vil være knyttet til studentenes arbeid ved praksisstedet.

 

I den samlede bachelorgraden utgjør studier i metode 15 studiepoeng. Dette er i hovedsak kvalitativ metode knyttet til forberedelse og gjennomføring av feltarbeidet i første studieår. Videre inneholder særlig det sjette semesteret refleksjon om metode(r) i utviklingsstudier.

 

Oversikt over Bachelorstudium i utviklingsstudier:

1. studieår:

UTVB1100 Introduksjon til utviklingsstudier, 20 stp.

UTVB1200 Regionalkunnskap og global historie, 10 stp.

UTVB1300 Innføring i metoder og vitenskapsteori, 10 stp.

UTVB1400 Feltarbeid i utviklingsstudier, 20 stp.

 

2. studieår:

UTVB2000 Makt og politikk, 30 stp.

UTVB2100 Development and Migration, 10 stp.

UTVB2200 Education and Religion in Development, 10 stp.

UTVB2400 Media and Development, 10 stp.

 

3. studieår:

UTVB3130 Recent Trends in Development Assistance, 10 stp. 

UTVB3140 The Middle East: History, Society and Islam, 10 stp.

UTVB3002 Introduction to the Development Enterprise, 10 stp.

Enten: UTVB3300 Teorier om utvikling, globalisering og sosial endring, 30 stp.

Eller: UTVB3901 Hospitering i utviklingsindustrien, 30 stp.

 

Progresjonskrav i bachelorstudiet

For studenter tatt opp til Bachelorstudium i utviklingsstudier gjelder følgende progresjonskrav:

 

For å kunne starte på emnet UTVB1400 Feltarbeid i utviklingsstudier kreves:

 • godkjent arbeidskrav i emnet UTVB1100 Introduksjon til utviklingsstudier

 • gjennomført emnet og bestått eksamen i UTVB1200 Regionalkunnskap og globalhistorie i foregående semester

 • godkjente arbeidskrav i emnet UTVB1300 Innføring i metoder og vitenskapsteori i inneværende semester

I særskilte tilfeller kan det vurderes om kravet om at eksamen på emne UTVB1200 Regionalkunnskap og globalhistorie må være bestått for å kunne starte på emne UTVB1400 Feltarbeid i utviklingsstudier kan avvikes.

 

For å kunne starte på andre studieår av bachelorstudiet, må første semester av utdanningen være bestått, til sammen 30 studiepoeng.

 

For å kunne starte på sjette semester av bachelorstudiet, må minst 120 studiepoeng av utdanningen være bestått, hvorav minimum første, andre og tredje semester av studiet, til sammen 90 studiepoeng. 30 studiepoeng av de 120 studiepoengene kan være fra fjerde eller femte semester av bachelorstudiet, eller bestå av annen relevant utdanning som er søkt om og bekreftet godkjent for innpassing i bachelorstudiet. Studenter som skal ta emne UTVB3901, må ha fullført og bestått det første emnet i femte semester, som vil alternere mellom å være UTVB3130 Recent Trends in Development Assistance og UTVB3002 Introduction to the Development Enterprise.

Optional course Spans multiple semesters

Teaching and learning methods

Bachelorstudiet baserer seg på studentaktive undervisningsformer, og studentene får individuell oppfølging gjennom veiledning og arbeid med større oppgaver. Varierte arbeidsmåter benyttes, så som forelesninger, diskusjoner, gruppeaktiviteter, skriftlige oppgaver (individuelle oppgaver og gruppeoppgaver), seminarer og veiledning. Det forutsettes at studentene danner kollokviegrupper på eget initiativ og benytter Internett til faglige diskusjoner seg imellom og med faglærerne.

Internationalisation

Det er lagt til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta ett eller to semester av bachelorstudiet som utvekslingsstudent ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Normalt vil dette skje i fjerde eller femte semester av bachelorstudiet. OsloMet har inngått samarbeidsavtaler med universiteter i flere land i ulike verdensdeler. Dette gir studentene et bredere tilbud av utviklingsrelaterte emner de kan velge mellom, samtidig som det å tilbringe et semester ved en utdanningsinstitusjon i et annet land er en svært nyttig erfaring.

Work requirements

Dette er beskrevet i hver enkelt emneplan.

Assessment

Vurderingsordningene varierer i løpet av studiet med type arbeider, progresjon i krav og forventninger og bruk av interne og eksterne sensorer. Studentene vil i løpet av studiet blant annet være innom følgende vurderingsformer: hjemmeeksamen, feltarbeidsoppgave, muntlig eksamen, skriftlig oppgave og skriftlig eksamen under tilsyn.

 

Se hver enkelt emneplan for mer informasjon om vurdering.

 

Vurderingskriterier ved bruk av gradert karakter:

A, fremragende: Fremragende presentasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser usedvanlig god reflekterende og analytisk evne og uvanlig stor grad av faglig modenhet og selvstendighet.

B, meget god: Meget god presentasjon. Kandidaten viser god reflekterende og analytisk evne og stor grad av faglig modenhet og selvstendighet. Mindre mangler kan aksepteres.

C, god: Jevnt god presentasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser en viss reflekterende og/eller analytisk evne og en viss grad av faglig modenhet og selvstendighet. En del mangler kan aksepteres.

D, nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss svakhet når det gjelder reflekterende og/eller analytisk evne og har relativt lav grad av faglig modenhet og selvstendighet.

E, tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser klare svakheter når det gjelder reflekterende og/eller analytisk evne og har lav grad av faglig modenhet og selvstendighet.

F, ikke bestått: Prestasjonen tilfredsstiller ikke de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende faglig modenhet og selvstendighet.

Other information

Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 21. juni 2004

Revisjon godkjent av studieutvalget 13. januar 2015, 23. mai 2016 og 1. juni 2016

Redaksjonelle endringer foretatt 3. juni 2016 og 24. oktober 2016

Revisjon godkjent av studieutvalget 11. mai 2017

Redaksjonelle endringer foretatt 19. juni og 20. desember 2017

Revisjon godkjent på fullmakt av leder i studieutvalget 27. november 2017

Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 24. mai 2018

Redaksjonell endring foretatt 12. juli 2018

Revisjon godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget 22. mars 2019

Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 17. februar 2020

Redaksjonell endring foretatt 3. mars 2021

Gjeldende fra høstsemesteret 2021