EPN

UTVB1200 Area Studies and Global History Course description

Course name in Norwegian
Regionalkunnskap og globalhistorie
Study programme
Utviklingsstudier årsstudium / Bachelorstudium i utviklingsstudier
Weight
10 ECTS
Year of study
2023/2024
Curriculum
FALL 2023
Schedule
Course history

Introduction

Dette emnet inngår som en del av årsstudiet/første år av bachelorstudiet i utviklingsstudier.

Emnet gir generell kunnskap om de tre regionene Afrika sør for Sahara, Asia inkludert Midtøsten og Latin-Amerika, samt om globalhistorie. I tillegg omfatter emnet nødvendige forkunnskaper og forberedelser for feltarbeidet som gjennomføres i påfølgende semester.

Required preliminary courses

Ingen.

Learning outcomes

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om dagens politiske, økonomiske og sosiale forhold i hver av de tre regionene;

  • har grunnleggende kunnskap om globalhistorie med vekt på økonomisk utvikling i de tre regionene og Europa;

  • har kunnskaper om dagens situasjon og levemåter og tidligere perioder i historien til ett land i Afrika og ett i Asia.

 

Ferdigheter

Studenten har tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i hvordan hun/han kan orientere seg om et utviklingsfaglig tema i et land i en av de tre fokuserte regionene ved å:

  • kombinere kunnskap om saken på alle nivåer fra det lokale til det globale;

  • undersøke relevante historiske forhold.

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har etablert en basis av globale, regionale og landbaserte kunnskaper som danner en del av grunnlaget for å gjennomføre det gruppebaserte feltarbeidet i emne UTVB1400 (Feltarbeid i Utviklingsstudier).

  • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om sammensatte årsaker til forskjeller på økonomisk utvikling og velstand i ulike regioner og land.

Content

Dette emnet gir studentene kunnskap om de tre regionene Afrika sør for Sahara, Asia inkludert Midtøsten og Latin-Amerika. Dette omfatter geografi, historie, økonomi, politikk og samfunn/kultur for hver av regionene.

 

Emnet gir også en oversikt over globalhistorie fra 1400-1500-tallet til i dag, med hovedvekt på forbindelser mellom regionene nevnt over og Europa/Vesten.

 

Emnet gir studentene viktig kontekstuell kunnskap for prosjektene de skal gjennomføre under feltarbeidet i vårsemesteret.

Teaching and learning methods

Undervisningen består av forelesninger, filmseminarer og landgruppeseminarer. I tilknytning til filmseminarene vil det arrangeres debatter med studentene. Ved landgruppeseminarene vil studentene blant annet utarbeide skriftlige landbeskrivelser som vil inngå som del i prosjektbeskrivelsen for feltarbeidet.

Course requirements

Skriftlige arbeider

Som et ledd i utformingen av en prosjektbeskrivelse for feltarbeidet, skal hver feltarbeidsgruppe utarbeide et bakgrunnsnotat med beskrivelse av feltarbeidsland/sted med spesiell vekt på den tematikk og problemstilling som gruppa fokuserer på. Denne teksten skal være på 1500 ord +/- 10 %.

 

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Dokumentert gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innlevering av arbeidskrav fastsettes i hvert enkelt tilfelle av den aktuelle læreren.

 

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til å levere inn på nytt én gang. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

For å kunne avlegge eksamen, kreves deltakelse i følgende obligatoriske faglige aktiviteter:

  • Deltakelse i filmseminarer. Diskusjon mellom studentene etter filmvisning utdyper læringen, og er årsaken til at disse er obligatoriske.

  • Deltakelse i feltforberedende aktiviteter. Dette omfatter gruppebaserte seminarer samt undervisning i litteratursøking og akademisk skriving. Dette legger grunnlaget for feltarbeidet i påfølgende semester, og deltagelse er derfor obligatorisk.

 

Udokumentert fravær som overstiger 20 % medfører at studenten ikke får avlegge eksamen.

Studenter med dokumentert gyldig fravær fra obligatorisk undervisning som overstiger 20 %, men ikke over 50 %, må levere et skriftlig arbeid som kompenserer for fraværet. Omfanget av dette arbeidet skal være på 2000 ord +/- 10 %. Frist for innlevering og tema for dette arbeidet bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Fravær (dokumentert og/eller udokumentert) som overskrider 50 % kan ikke kompenseres, og det gis i slike tilfeller derfor ikke mulighet for å avlegge eksamen.

Assessment

Det avholdes individuell muntlig eksamen med varighet på ca. 30 minutter.

 

Ny/utsatt eksamen

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Permitted exam materials and equipment

Ingen hjelpemidler tillatt.

Grading scale

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen.

Examiners

Det benyttes intern og ekstern sensor.