EPN

Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget Programplan

Engelsk programnavn
Vocational Didactics and Entrepreneurship in the Subject Skills for Working life
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Arbeidslivsfag er et sentralt fag i ungdomsskolen som skal bidra til at elevene får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppgaver i et arbeidsfellesskap. Studiet yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge for læring og utvikling i arbeidslivfaget. Hovedelementer i studiet er kunnskap om yrkespedagogiske og ykesdidaktiske metoder for gjennomføring av praktiske oppgaver og forståelse for hvordan entreprenørielle metoder kan fremme læring. Aktuell forsking på området, og utviklingsprosjekter i studiet, vil gi studenten grunnlag for å utvikle faget i egen organisasjon og i samarbeid med eksterne aktører. 

Studiet er en videreutdanning på deltid.

Målgruppe

Studiet retter seg mot grunnskolelærere, faglærere og yrkesfaglærere som ønsker fordypning i arbeidslivsfaget.

Opptakskrav

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning eller tre års høyere utdanning der pedagogikk/opplæring inngår.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten:

  •  har kunnskap om yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk planlegging, gjennomføring og vurdering av praktiske arbeidsprosesser og arbeidsoppgaver
  • har bred kunnskap om hvordan entreprenørielle metoder kan fremme innovasjon, læring og utvikling
  • har kunnskap om fagets innhold og utvikling, og behovet for mer praktiske ferdigheter hos elever i grunnskolen

 

Ferdigheter 

Studenten:

  • kan anvende faglig kunnskap for å planlegge, gjennomføre og vurdere praktiske arbeidssituasjoner og ivareta Helse, Miljø og sikkerhet i praktisk undervisning
  • kan sette seg inn i ukjente produksjonsmetoder, tjenester og teknikker
  • kan lede entreprenørielle læreprosesser i elevgrupper og anvende ulike entreprenørielle strategier for læring og utvikling samarbeid med nærmiljøet og lokalt arbeidsliv

 

Generell kompetanse 

Studenten:

  • kan anvende forskningsbasert kunnskap i sitt arbeid med yrkesdidaktiske problemstillinger og entreprenørskap i arbeidslivsfaget
  • kan formidle sentralt fagstoff digitalt, muntlig og skriftlig
  • kan delta aktivt i det profesjonelle læringsfelleskapet for å utvikle faget

 

Innhold og oppbygging

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, og organiseres som et deltidsstudium over ett studieår. Studiet tilbys som samlings- og nettbasert, med en blanding av samlinger på campus og nettbaserte samlinger.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming med vekt på studentaktive læringsformer. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til ulike læringsarenaer og digitale plattformer. Forelesninger, dialogbasert undervisning, erfaringsdeling, individuelle oppgaver, og gruppeoppgaver er aktuelle arbeidsformer.

Universitetets læringsplattform brukes i studiet, og alle studenter må derfor disponere pc med kamera og tilgang til internett. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er knyttet arbeidskrav til hvert emne. Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle faglærer. 

Arbeidskrav vurderes til «Godkjent» eller «Ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «Ikke godkjent», har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk og vil miste retten til å gå opp til eksamen.

Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.

Krav om deltakelse

Studiet er prosessorientert og bygger på aktiv deltakelse, praktiske øvelser og samarbeid med andre studenter. praktiske øvelser er en forutsetning for teorien. Det stilles derfor kra vom 80 % tilstedeværelse i all undervisning. Fravær utover 20 % medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver.

Vurdering og sensur

Eksamenskandidatens rettigheter og plikter framgår av forskrift for studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Kandidaten har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i forskriften. Beskrivelse av den enkelte eksamen finnes i emneplanene.

Emne 1: YDEP6100 - Yrkesdidaktikk og helse, miljø og sikkerhet i arbidslivsfaget - 15 stp - skriftlig individuell hjemmeeksamen

Emne 2: YDEP6200 - Entreprenøriell læring i arbeidslivsfaget - 15 stp - Multimodal presentasjon i gruppe

Øvrig informasjon

Programplan godkjent av utdanningsutvalget ved LUI 29.11.2021