EPN

YDEP6200 Entreprenøriell læring i arbeidslivsfaget Emneplan

Engelsk emnenavn
Entrepreneurship in the Subject Skills for Working life
Studieprogram
Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet legger vekt på utvikling av den entreprenørielle lærerkompetansen, som innebære å arbeide med kreative, innovative og induktive læringsformer i skapende og utforskende prosesser

Forkunnskapskrav

YDEP6100

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om pedagogisk og sosialt entreprenørskap
 • har kunnskap hvordan entreprenørielle holdninger, ferdigheter og kreativitet utvikles i individet
 • har kunnskap om ulike entreprenørielle metoder og innsikt i hvordan disse metodene kan fremme utvikling av arbeidslivsfaget

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede entreprenørielle læreprosesser i elevgrupper
 • kan anvende ulike entreprenørielle strategier for utvikling av aktiviteter i samarbeid med nærmiljøet og lokalt arbeidsliv
 • kan anvende sentralt fagstoff digitalt, muntlig og skriftlig

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre entreprenørielle metoder i undervisning ut ifra teori om entreprenørskap
 • har kunnskap om til entreprenørskap som metode for nytenkning og innovasjonsprosesser i opplæring og bidra til utvikling av arbeidslivsfaget ved egen skole og sammen med andre utdanningsinstitusjoner

Innhold

Sentrale temaer i emnet:

 • entprenørielle læreprosesser
 • entreprenørielle verktøy og metoder
 • veiledning av entreprenørielle læreprosesser
 • samarbeid med nærmiljø og lokalt arbeidsliv
 • multimodale presentasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Se omtale av arbeids- og undervisningsformer i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende to arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

1. Studentene skal i grupper på tre til fire studenter utforme utviklingsmål knyttet til entreprenøriell læring i arbeidslivsfaget og lage en plan for hvordan de skal arbeide med dette gjennom studieperioden. Arbeidskravet dokumenteres med en digital presentasjon. Omfang: om lag 10 minutters varighet, der tekst, bilder, og eventuelt film er dokumentasjonsformen.

2. I grupper på tre til fire studenter skal de dele erfaringer fra arbeidet med entreprenørielle metoder og drøfte ny innsikt og oppdagelse. Deretter skal de presentere relevante erfaringer, ny innsikt og oppdagelser.  Arbeidskravet dokumenteres med en digital presentasjon. Dokumentasjonen har et omfang på om lag 10 minutter og består av tekst, bilder og eventuelt film.

Krav om tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse på samlingene. Se nærmere omtale av krav om tilstedeværelse i programplandelen.

Vurdering og eksamen

I eksamensbesvarelsen skal gruppen vise og drøfte erfaringer av arbeidet med å nå utviklingsmålene som ble satt i arbeidskrav én, samt besvarelsen gruppen kom frem til i

arbeidskrav to, og se dette i lys av teori og studiets læringsutbytte. Eksamensbesvarelsen leveres som en multimodal presentasjon i gruppe. Omfang 10 - 12 minutter

 

Ny/utsatt eksamen

Til ny og utsatt eksamen kan den multimodale presentasjonen bearbeidet én gang. Dersom det ikke kan dannes grupper kan ny og utsatt eksamen gjennomføres individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.