EPN

Realkompetansevurdering Programplan

Engelsk programnavn
Validation of Prior Learning
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
1 semester
Programhistorikk

Innledning

Studiet Realkompetansevurdering er en videreutdanning på masternivå og skal kvalifisere studentene til arbeid med kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse samt veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering.

Med realkompetanse menes både formell, uformell og ikke-formell kompetanse som er likeverdig med kompetanse oppnådd gjennom det norske utdanningssystemet. Erfaring, kunnskap og kompetanse bygges på flere steder og på ulike måter. Studiet omhandler en helhetlig vurdering av enkeltpersoners kompetanse som kvalifisering til arbeid eller som opptak til offentlig godkjente utdanninger.

Arbeidsmarkedet er i rask endring og dette fører til krav om kontinuerlig oppdatering av kompetanse både i arbeid og gjennom utdanningssystemet. Det er også et økende antall innvandrere som ikke har kompetanse fra det norske utdanningssystemet. Resultatet er en økning av søkere til utdanningstilbud på alle nivåer i utdanningssystemet med et annerledes utdannings- og erfaringsgrunnlag. Realkompetansevurdering er en metode og et system for å ivareta likeverdig vurdering av tilegnet kompetanse i forhold til krav som stilles for opptak til og gjennomføring av en offentlig godkjent utdanning.

Verdsetting av realkompetanse skjer som resultat av en prosess der flere aktører er involvert. Studiet vil derfor vektlegge et tett samarbeid mellom aktørene i realkompetansevurderingsprosessen som studentene er i kontakt med i sin arbeidshverdag.

Studieprogrammet kan inngå som del av aktuelle masterstudier. Interesserte må da søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte studium. Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av det gjennomførte og bestått studium i «Realkompetansevurdering». Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

Målgruppe

Målgruppe for studiet er personer som arbeider med veiledning for og verdsetting av realkompetanse i ulike sammenhenger som grunnskole, fag- og yrkesopplæring, voksenopplæring, fagskole, universitets- og høgskolesektoren, arbeidslivet, karrieresentre og arbeidsformidling.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av 180 studiepoeng omfang og minst ett års relevant yrkespraksis innen fagområder hvor det er relevant med realkompetansevurdering.

Søkere kan alternativt tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. Kompetansen som vurderes er dokumentert utdanning samt erfaring med opplæring i og vurdering av arbeidslivs- og organisasjonskompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse må oppfylle følgende krav for å være kvalifisert realkompetansesøker:

 1. Søker må være 25 år eller eldre i opptaksåret og må dokumentere ett av følgende strekpunkter

 • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis;

 • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

 1. Søker må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid.

 2. Søker må i tillegg også ha en kombinasjon av minimum fem år relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 prosent av de fem årene. Yrkespraksis og utdanning under dette punkt kommer i tillegg til yrkespraksis og utdanning nevnt under punkt 1.

Søkere som har generell studiekompetanse må oppfylle følgende krav for å være kvalifisert realkompetansesøker:

 1. Søker må ha en kombinasjon av minimum fem år relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 prosent av de fem årene.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har utvidet kunnskap om

 • realkompetanse i et samfunnsperspektiv

 • realkompetansevurdering og kulturelle kontekster

 • lover og regler knyttet til realkompetanse

 • føringer og retningslinjer for realkompetansevurdering

 • fasene i et realkompetansearbeid nasjonalt og internasjonalt

Ferdigheter

Studenten kan

 • veilede søkere til å dokumentere kompetanse

 • bygge relasjoner basert på tillit og aksept

 • velge hensiktsmessige metoder for kartlegging og vurdering av realkompetanse

 • utøve skjønn basert på egen fagkompetanse

 • vurdere helhetlig kompetanse

 • samarbeide med andre involverte i realkompetansearbeidet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra til nytenking og innovasjon i realkompetansearbeidet

 • veilede flerfaglige grupper i utvikling av realkompetansevurdering

 • reflektere kritisk over egen rolle og kompetanse i realkompetansearbeidet

 • anerkjenne kompetanse på tvers av kulturer

 • forklare sammenhengen mellom realkompetansevurdering og arbeidslivets kompetansekrav

Innhold og oppbygging

 • Mål og intensjoner med kartlegging og verdsetting av realkompetanse

 • Det juridiske grunnlaget – rammene for realkompetansevurdering

 • Roller, oppgaver og ansvar for de ulike fasene i arbeid med realkompetanse

 • Analyse av læreplaner/studieplaner

 • Likeverdig kompetanse

 • Skjønnsutøvelse

 • Vurdering i et flerkulturelt perspektiv

 • Verktøy og metoder for kartlegging og verdsetting av realkompetanse

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium og kan organiseres over to semestre eller ett semester ut fra oppdragsgivers ønsker. På samlingene vil det være forelesninger med introduksjon av faglige temaer, dialog, gruppeoppgaver, erfaringsdeling og litteraturstudier. Det forutsetter at deltakerne er aktive på samlingene og bidrar med erfaringer og refleksjoner i det læringsfellesskapet studiegruppen utgjør. Mellom samlingene arbeider deltakerne individuelt og gruppevis med oppgaver i tilknytning til de ulike fasene og rollene i realkompetansearbeidet. Litteraturstudier og bruk av nettressurser inngår også.

Det legges vekt på at innholdet og arbeidsformene skal være praksisnære og relevante for arbeid med realkompetanse. Studieopplegget inkludert arbeidskravene skal bidra til forståelse for rolle og ansvar, egenvurdering og refleksjon rundt egen praksis samt profesjonalisering av arbeidet med alle faser i realkompetansevurdering.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskravene skal bidra til refleksjon og læring, samt sikre at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Arbeidskravene skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er).

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Individuell oppgave om bruk av læreplaner/studieplaner i vurderingsarbeidet (750–800 ord) Oppgaven presenteres og diskuteres i grupper som representerer samme fagområde og utdanningsnivå.

 • Gruppeoppgave med beskrivelse og drøfting av roller og ansvar i realkompetansearbeidet 1500–2000 ord).

 • Gruppeoppgave basert på metodisk utprøving i ulike faser av realkompetansearbeidet (1500–2000 ord). Arbeidskravet gjennomføres og deles nettbasert.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er basert på erfaringsdeling, felles forståelse for roller og oppgaver samt utvikling av praksis. Aktiv deltakelse på samlinger er en forutsetning for undervisningen. For å avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse på samlingene. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke oppfyller kravet til deltakelse, avtaler alternativ(e) aktivitet(er) i hvert enkelt tilfelle med læreren.

Vurdering og sensur

Avsluttende vurdering, vurderingsuttrykket, sensorordning og omtale av ny og utsatt eksamen beskrives nærmre i emneplanen

Øvrig informasjon

Studiet organisert over ett semester ble opprettet 10.05.2021