EPN

REAK6100 Realkompetansevurdering Emneplan

Engelsk emnenavn
Validation of Prior Learning
Studieprogram
Realkompetansevurdering
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studiet "Realkompetansevurdering" er en videreutdanning på masternivå og skal kvalifisere studentene til arbeid med kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse samt veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering.

Med realkompetanse menes både formell, uformell og ikke-formell kompetanse som er likeverdig med kompetanse oppnådd gjennom det norske utdanningssystemet. Erfaring, kunnskap og kompetanse bygges på flere steder og på ulike måter. Studiet omhandler en helhetlig vurdering av enkeltpersoners kompetanse som kvalifisering til arbeid eller som opptak til offentlig godkjente utdanninger.

Arbeidsmarkedet er i rask endring og dette fører til krav om kontinuerlig oppdatering av kompetanse både i arbeid og gjennom utdanningssystemet. Det er også et økende antall innvandrere som ikke har kompetanse fra det norske utdanningssystemet. Resultatet er en økning av søkere til utdanningstilbud på alle nivåer i utdanningssystemet med et annerledes utdannings- og erfaringsgrunnlag. Realkompetansevurdering er en metode og et system for å ivareta likeverdig vurdering av tilegnet kompetanse i forhold til krav som stilles for opptak til og gjennomføring av en offentlig godkjent utdanning.

Verdsetting av realkompetanse skjer som resultat av en prosess der flere aktører er involvert. Studiet vil derfor vektlegge et tett samarbeid mellom aktørene i realkompetansevurderingsprosessen som studentene er i kontakt med i sin arbeidshverdag.

Studieprogrammet kan inngå som del av aktuelle masterstudier. Interesserte må da søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte studium. Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av det gjennomførte og bestått studium i «Realkompetansevurdering». Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har utvidet kunnskap om

 • realkompetanse i et samfunnsperspektiv

 • realkompetansevurdering og kulturelle kontekster

 • lover og regler knyttet til realkompetanse

 • føringer og retningslinjer for realkompetansevurdering

 • fasene i et realkompetansearbeid nasjonalt og internasjonalt

Ferdigheter

Studenten kan

 • veilede søkere til å dokumentere kompetanse

 • bygge relasjoner basert på tillit og aksept

 • velge hensiktsmessige metoder for kartlegging og vurdering av realkompetanse

 • utøve skjønn basert på egen fagkompetanse

 • vurdere helhetlig kompetanse

 • samarbeide med andre involverte i realkompetansearbeidet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra til nytenking og innovasjon i realkompetansearbeidet

 • veilede flerfaglige grupper i utvikling av realkompetansevurdering

 • reflektere kritisk over egen rolle og kompetanse i realkompetansearbeidet

 • anerkjenne kompetanse på tvers av kulturer

 • forklare sammenhengen mellom realkompetansevurdering og arbeidslivets kompetansekrav

Innhold

 • Mål og intensjoner med kartlegging og verdsetting av realkompetanse

 • Det juridiske grunnlaget - rammene for realkompetansevurdering

 • Roller, oppgaver og ansvar for de ulike fasene i arbeid med realkompetanse

 • Analyse av læreplaner/studieplaner

 • Likeverdig kompetanse

 • Skjønnsutøvelse

 • Vurdering i et flerkulturelt perspektiv

 • Verktøy og metoder for kartlegging og verdsetting av realkompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium og kan organiseres over to semestre eller ett semester ut fra oppdragsgivers ønsker. På samlingene vil det være forelesninger med introduksjon av faglige temaer, dialog, gruppeoppgaver, erfaringsdeling og litteraturstudier. Det forutsetter at deltakerne er aktive på samlingene og bidrar med erfaringer og refleksjoner i det læringsfellesskapet studiegruppen utgjør. Mellom samlingene arbeider deltakerne individuelt og gruppevis med oppgaver i tilknytning til de ulike fasene og rollene i realkompetansearbeidet. Litteraturstudier og bruk av nettressurser inngår også.

Det legges vekt på at innholdet og arbeidsformene skal være praksisnære og relevante for arbeid med realkompetanse. Studieopplegget inkludert arbeidskravene skal bidra til forståelse for rolle og ansvar, egenvurdering og refleksjon rundt egen praksis samt profesjonalisering av arbeidet med alle faser i realkompetansevurdering.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskravene skal bidra til refleksjon og læring, samt sikre at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Arbeidskravene skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er).

Følgende to arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Arbeidskrav 1

Individuell oppgave: Studenten utarbeider og faglig forankrer egne utviklingsmål knyttet til realkompetansefeltet i eget arbeidsområde. Hensikt er å knytte realkompetansevurdering til eget ansvarsområde på feltet samt å legge til rette for utviklingsarbeid i egen virksomhet. Omfang 1200 ord +/- 10 %.

Arbeidskrav 2

Gruppeoppgave (2-3 studenter) to deler:  

Del 1: Metodisk utprøving i egen virksomhet av ulike faser av realkompetansearbeidet med utgangspunkt i egne utviklingsmål. Utprøving dokumenteres i en videopresentasjon hvor personvern er ivaretatt ved at studentene kun filmer/tar bilder av seg selv. Omfang på videopresentasjonen skal være på maksimalt 15 minutter. Hensikten med arbeidskravet er å få erfaring med å prøve ut og dokumentere metoder i realkompetansevurdering, samt å få økt innsikt gjennom refleksjon med andre.

Del 2: Medstudentrespons på del 1 ved at grupper gir andre grupper respons. Omfang maksimalt 500 ord. Hensikten er å dele erfaringer på tvers av fagområder, samt å få bedre innsikt i andres arbeidsområder og metodebruk.

For å få arbeidskravet godkjent må del 1 og del 2 være vurdert til godkjent.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er basert på erfaringsdeling, felles forståelse for roller og oppgaver samt utvikling av praksis. Aktiv deltakelse på samlinger er en forutsetning for undervisningen. For å avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse på samlingene. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke oppfyller kravet til deltakelse, avtaler alternativ(e) aktivitet(er) i hvert enkelt tilfelle med læreren.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell hjemmeeksamen med varighet tre uker, der studenten skriver en selvvalgt oppgave knyttet til roller og ansvar for realkompetanse. Omfang 2500-3000 ord. Problemstillingen skal godkjennes av faglærer.

Ny/utsatt eksamen

Utsatt eksamen gjennomføres på samme måten som ordinær eksamen.

Til første nye hjemmeeksamen leveres en omarbeidet versjon av oppgaven som ble levert til ordinær eksamen. Ved senere forsøk leveres ny oppgave.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor brukes i samsvar med retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.