EPN

Programmering for trinn 5–10 Programplan

Engelsk programnavn
Programming in Education, Level 5–10
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Programmering i skolen er et nettbasert studietilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet - Kunnskapsdepartementets strategi for videreutdanning av lærere og skoleledere. Gjennom studiet skal studentene utvikle praktiske ferdigheter i programmering og få innblikk i mulighetene programmering gir i skolen. Det blir lagt vekt på utforskende læring og algoritmisk tenking og hvordan kreativitet, samarbeid og dybdelæring kan støttes gjennom programmering. Studentene skal etter endt studium kunne ta i bruk programmering tilpasset elevenes behov og kompetanse som en del av sin undervisningspraksis. Studiet gir kompetanse til å integrere programmering i ordinære undervisningsfag på 5.-10. trinn, og å undervise i valgfag programmering i hht. foreliggende læreplan.

Målgruppe

Studiet tilbys gjennom nasjonal strategi for videreutdanning av lærere - Kompetanse for kvalitet og henvender seg til lærere i grunnskolen som ønsker kompetanse innen programmering på 5.-10. trinn, for integrering i fag og/eller undervisning i valgfag i programmering. Studiet krever ingen forkunnskaper i programmering, men det er en fordel med grunnleggende digital kompetanse.

Opptakskrav

Opptakskravet er allmenn-/grunnskole-/faglærerutdanning eller PPU. Studenter som innvilges studieplass må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i undervisning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på for å få fullført sin lærerutdanning.

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene fremkommer i emneplanene.

Innhold og oppbygging

Studiet i programmering for trinn 5-10 (15 studiepoeng) er organisert i følgende to emner à 7,5 studiepoeng:

  • Innføring i programmering for lærere for trinn 5-10.
  • Programmering for lærere for trinn 5-10.

Det første emnet gir en grunnleggende innføring i programmering og algoritmisk tenkning med fokus på skolekontekst og visuell programmering. Det andre emnet tar for seg mer avansert programmering og har større fokus på didaktiske tilnærminger til programmering. Studiet forutsetter at studentene har en micro:bit med tilleggsutstyr som det opplyses om ved studiestart.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er helt nettbasert, men krever at studentene følger en gitt plan og progresjon, for å skape et felles læringsmiljø med øvrige deltakere og involverte lærere. Studiet vil ta i bruk instruksjonsvideoer, nettbaserte forelesninger og diskusjoner og det vil bli gitt tilbud om veiledning i nettmøter.

Studiet forutsetter studentaktivitet knyttet til praktiske øvingsoppgaver, samarbeid, refleksjoner, medstudentvurderinger og erfaringsdeling på egen arbeidsplass. Det vil også bli lagt til rette for flervalgsoppgaver for egenevaluering.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I hvert emne inngår to arbeidskrav. Arbeidskravene skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.

Vurdering og sensur

Hovedformålet med vurdering og veiledning er å forbedre den faglige og didaktiske utviklingen hos den enkelte student. Vurdering og veiledning skal skje fortløpende gjennom hele året. Skriftlige arbeider følges opp av faglærere med veiledning og muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding. Etter hvert halvår skal studenter og faglærere oppsummere og evaluere undervisningen og andre læringsaktiviteter. 

Eksamenskandidatens rettigheter og plikter framgår av forskrift for studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i forskriften.

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav.

For nærmere informasjon om avsluttende vurdering, se emneplanene.

Sensorordning

Se emneplanene.

Øvrig informasjon

Programming in Education, Level 5-10

Videreutdanning for lærere, deltid

Studieprogramkode: PROGO

Emnekoder:

Emne 1: PRG6100

Emne 2: PRG6200

Godkjent av utdanningsutvalget 25. januar 2019

Siste revisjon utført 2022, høst

Gjeldende fra høstsemesteret 2023

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning