EPN

Praktisk pedagogikk for fagskolen 1 – grunnleggende lærerkompetanse Programplan

Engelsk programnavn
Practical pedagogy for tertiary vocational education 1 - Basic teaching skills
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Studiet Praktiskpedagogikk for i fagskolen 1 skal gi grunnleggende lærerkompetanse for arbeid i fagskolen. Gjennom studiet skal studentene lære å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere læringsarbeid for fagskolestudenter. De skal kunne ta i bruk forskningsbasert kunnskap og prøve ut varierte læreraktiviteter på egen arbeidsplass. Studentene skal oppøve en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og fagskolens virksomhet samt være seg bevisst på det doble praksisfelt som utøves på fagskolenivå.

Studiet skal være praksisrettet og tilpasses fagskolenes varierte og yrkesrettede fagområder. Studiet legger derfor vekt på å bruke studentenes erfaringer i læringsarbeidet. 

Målgruppe

Studiet retter seg mot alle som er knyttet til læringsarbeid eller veiledning i fagskolen.

Opptakskrav

Generelle opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:

-           fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis

-           minimum fem års relevant (fulltids) yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet.

Språkkunnskaper skal dokumenteres med karakteren 2 eller bedre i faget norsk (eller annet nordisk språk) fra videregående skole eller tilsvarende. Kravet til språkkunnskaper kan alternativt dokumenteres med en arbeidsattest med en beskrivelse av hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig (eller annet nordisk språk skriftlig) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

Tilleggskrav:

Søker må ha relevant fagskoleutdanning eller universitets- eller høgskoleutdanning, minimum 30 fagskole- eller studiepoeng. Søkere kan realkompetansevurderes i forhold til dette kravet.

Søker må være tilknyttet en fagskole og jobbe med eller inn mot undervisning eller veiledning for voksne, og må dokumentere dette gjennom en avtale/kontrakt fra fagskolen.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevant for læringsarbeid i fagskolen
 • har kunnskap om yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og arbeidsmetoder som er relevante for fagområdet
 • har kunnskap om voksnes læring og realkompetanse
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for fagskolen innenfor både det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kompetanse innenfor fagområdet
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy i læringsarbeid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevant for læringsarbeid i fagskolen
 • kan anvende sine faglige, yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske kunnskaper
 • kan planlegge, begrunne og gjennomføre variert læringsarbeid
 • kan veilede, vurdere og dokumentere studenters læring og utvikling, og gi tilbakemeldinger som bidrar til refleksjon i læringsarbeidet
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til teorier og informasjonskilder
 • kan anvende digitale verktøy i lærings- og vurderingsarbeid

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger
 • kan bygge gode relasjoner til studentene og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø preget av mangfold og likestilling
 • kan formidle og diskutere faglige, yrkesdidaktiske og yrkespedagogiske problemstillinger
 • kan via innsikt og engasjement motivere for studentenes læringsprosesser
 • kan legge til rette for nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids- og samfunnsliv involveres i læringsarbeidet

Innhold og oppbygging

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, i tillegg til samlinger kommer arbeidskrav og 20 dager veiledet yrkespedagogisk praksis.

Innholdet i studiet er organisert etter spiralprinsippet. PPF1 vektlegger grunnleggende lærerkompetanse, kritisk refleksjon og endrings- og utviklingskompetanse.

Studiet organiseres som et deltidsstudium over ett studieår. Studiet tilbys som samlings- og nettbasert, med en blanding av samlinger på campus og nettbaserte samlinger. Gjennomført og bestått Pedagogikk for fagskolen 1 gir grunnlag for opptak til Pedagogikk for fagskolen 2.

 

Yrkespedagogisk praksis

Studenten skal gjennomføre veiledet og vurdert yrkespedagogisk praksis 10 dager i 1.semester og 10 dager i 2.semester. Se mer under avsnittet om praksisstudier. 

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert og krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og i yrkespedagogisk praksis, samt at de bidrar med refleksjoner og erfaringer i læringsfellesskapet.

Universitetets læringsplattform brukes i studiet, alle studenter må derfor disponere pc og tilgang til internett. Studentene vil jobbe i et digitalt klasserom på de nettbaserte samlingene.

Siden studiet er praksis- og oppgavebasert og knyttet til utøvelse av fagskolelærerrollen, vil deler av pensum være valgfritt for studentene. Ved selv å innhente hensiktsmessig litteratur sikrer vi at studentene utvikler kompetanse som er i tråd med læringsutbyttet i planen og egne læringsmål, under veiledning av faglærer.

 

 

Følgende prinsipper ligger til grunn for valg av læringsformer og organisering av innhold:

 • Praksisorientering

Utgangspunktet for studiet er utfordringer og oppgaver i fagskolen. Dette betyr at studentenes erfaringer fra egen fagskolepraksis og refleksjoner knyttet til dette har en sentral plass i studiet.

 • Problemorientering

Studentene skal lære gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemstillinger og situasjoner. Problemorienteringen kan gjennomføres ved for eksempel problembasert læring og oppgaveløsning, prosjektarbeid og utviklingsarbeid.

 • Opplevelsesorientering

Studentene skal bli bevisst og kunne gi uttrykk for sine følelser og tanker i ulike situasjoner. De skal også tilrettelegge for slike læringsprosesser hos sine studenter.

 • Erfaringslæring

Det vil si å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre seg nye erfaringer med ulike former for yrkespedagogisk arbeid. Gjennom å planlegge, prøve ut og reflektere over ny praksis vil studentene øke bevissthet og handlingsregister i ulike opplæringssituasjoner.

 • Eksemplarisk læring

Studentene lærer ved at eksempler analyseres, bearbeides, anvendes og generaliseres for bruk i egen praksis.

 • Verdiorientering

Studentene skal bli bevisst og klargjøre sine normer og holdninger i forhold til yrkesetiske standarder og konsekvenser av egne valg.

 • Studentinnflytelse og målstyring

Praksisstudier

Studenten skal gjennomføre veiledet og vurdert pedagogisk praksis 20 dager i løpet av studieåret.

Yrkespedagogisk praksis administreres av universitetet og gjennomføres i henhold til utarbeidete retningslinjer, praksisguide og vurderingsskjema for studiet. Egen eller annen egnet arbeidsplass brukes som arena for læring og pedagogisk praksis. I veiledet pedagogisk praksis er det krav om 100 % tilstedeværelse, i h. t. gjeldende retningslinjer for praksisopplæring.

Praksisopplæringen betraktes som en likeverdig læringsarena på linje med læringsarbeid på campus/nett. Dette innebærer at problemstillinger som tas opp i studiet prøves ut og videreutvikles i praksisopplæringen. På samme måte vil erfaringer fra praksis danne grunnlag for diskusjoner og læringsarbeid på samlingene.

Student og veileder skal dokumentere de læringsaktiviteter som gjennomføres i praksisperiodene. Praksisveileder vurderer praksisperioden til bestått/ikke bestått i samarbeid med universitetet. Veiledet pedagogisk praksis må være gjennomført og vurdert til bestått for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I løpet av studiet skal studentene dokumentere ulike arbeidskrav som knyttes til læringsfellesskapet på samlinger, arbeid mellom samlingene og egen undervisning. Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for lærerrollen. Studiet legger stor vekt på at studentene utvikler evnen til å være aktiv deltaker i utviklingsarbeid i fellesskap med andre.

Arbeidskravene skal være levert innen fastsatte frister. Et ikke-godkjent arbeidskrav kan omarbeides og leveres til ny godkjenning ytterligere to ganger. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert årsak eller avtale med faglærer, får ikke nye forsøk og vil derfor må utsette studiet med ett år.

Alle arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsen må være godkjent før eksamen kan gjennomføres.

 

Krav om obligatorisk tilstedeværelse

Da studiet er prosessorientert og erfaringsbasert, ser vi på tilstedeværelse som særdeles viktig for at studentene skal klare å opparbeide seg tilfredsstillende læringsutbytte.

Det settes krav om obligatorisk tilstedeværelse på samlingene og undervisningsdagene tilsvarende 80 prosent i hvert emne. I tilfeller der en students fravær av spesielle årsaker er større en 20 prosent kan faglærer, der denne mener det er nødvendig og hensiktsmessig, pålegge studenten å gjennomføre et alternativt opplegg for å tilfredsstille vilkårene for å gå opp til eksamen. Krav om obligatorisk tilstedeværelse er omtalt under hvert emne.

I pedagogisk praksis er det krav om 100 prosent tilstedeværelse, i h. t. gjeldende retningslinjer for praksisopplæring.

Vurdering og sensur

Eksamenskandidatens rettigheter og plikter framgår av forskrift for studier og eksamen ved OsloMet ¿ storbyuniversitetet. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Kandidaten har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i forskriften. Beskrivelser av den enkelte eksamen finnes i emneplanene.

Utvikling av vurderingskompetanse står sentralt i studiet og kontinuerlig vurdering er en integrert del av læreprosessen. Vurderingen har som formål å gi studentene tilbakemelding på egen utvikling i forhold til studiets mål, og å gi studentene erfaringer i framtidig vurderingsarbeid som fagskolelærer.

Faglærer og medstudenter gir tilbakemelding på arbeid og utvikling gjennom studiet. Studentene skal også vurdere seg selv gjennom loggskriving, refleksjonsnotater og samtaler. På denne måten kan studentene utvikle bevissthet og metodekompetanse om vurderingsarbeid i egen lærerjobb. Til alle eksamener utarbeides det egne vurderingskriterier.

Øvrig informasjon

Godkjent av prodekan ved LUI: 15.02.2019

Programplanen gjelder for oppstart høst 2019

Endringer godkjent av prodekan for studier LUI 18.12.2020