EPN

PPF6000 Praktisk pedagogikk for fagskolen 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical pedagogy for tertiary vocational education 1
Studieprogram
Praktisk pedagogikk for fagskolen 1 – grunnleggende lærerkompetanse
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studiet Praktiskpedagogikk for i fagskolen 1 skal gi grunnleggende lærerkompetanse for arbeid i fagskolen. Gjennom studiet skal studentene lære å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere læringsarbeid for fagskolestudenter. De skal kunne ta i bruk forskningsbasert kunnskap og prøve ut varierte læreraktiviteter på egen arbeidsplass. Studentene skal oppøve en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og fagskolens virksomhet samt være seg bevisst på det doble praksisfelt som utøves på fagskolenivå.

Studiet skal være praksisrettet og tilpasses fagskolenes varierte og yrkesrettede fagområder. Studiet legger derfor vekt på å bruke studentenes erfaringer i læringsarbeidet. 

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevant for læringsarbeid i fagskolen
 • har kunnskap om yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og arbeidsmetoder som er relevante for fagområdet
 • har kunnskap om voksnes læring og realkompetanse
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for fagskolen innenfor både det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kompetanse innenfor fagområdet
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy i læringsarbeid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevant for læringsarbeid i fagskolen
 • kan anvende sine faglige, yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske kunnskaper
 • kan planlegge, begrunne og gjennomføre variert læringsarbeid
 • kan veilede, vurdere og dokumentere studenters læring og utvikling, og gi tilbakemeldinger som bidrar til refleksjon i læringsarbeidet
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til teorier og informasjonskilder
 • kan anvende digitale verktøy i lærings- og vurderingsarbeid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger
 • kan bygge gode relasjoner til studentene og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø preget av mangfold og likestilling
 • kan formidle og diskutere faglige, yrkesdidaktiske og yrkespedagogiske problemstillinger
 • kan via innsikt og engasjement motivere for studentenes læringsprosesser
 • kan legge til rette for nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids- og samfunnsliv involveres i læringsarbeidet

Innhold

PPF6000 har et omfang på 30 studiepoeng, i tillegg til samlinger kommer arbeidskrav og 20 dager veiledet yrkespedagogisk praksis.  

Innholdet i studiet er organisert etter spiralprinsippet. PPF1 vektlegger grunnleggende lærerkompetanse, kritisk refleksjon og endrings- og utviklingskompetanse.

Studiet organiseres som et deltidsstudium over ett studieår. Studiet tilbys som samlings- og nettbasert, med en blanding av samlinger på campus og nettbaserte samlinger. Gjennomført og bestått Pedagogikk for fagskolen 1 gir grunnlag for opptak til Pedagogikk for fagskolen 2.

 

Yrkespedagogisk praksis

Studenten skal gjennomføre 20 dager veiledet og vurdert yrkespedagogisk praksis. 

Yrkespedagogisk praksis administreres av universitetet og gjennomføres i h. t. utarbeidete retningslinjer, praksisguide og vurderingsskjema for studiet. Egen eller annen egnet arbeidsplass brukes som arena for læring og pedagogisk praksis. I yrkespedagogisk praksis er det krav om 100 % tilstedeværelse, i h. t. gjeldende retningslinjer for praksisopplæring.

Praksisopplæringen betraktes som en likeverdig læringsarena på linje med læringsarbeid på campus/nett. Dette innebærer at problemstillinger som tas opp i studiet prøves ut og videreutvikles i praksisopplæringen. På samme måte vil erfaringer fra praksis danne grunnlag for diskusjoner og læringsarbeid på samlingene.

Student og veileder skal dokumentere de læringsaktiviteter som gjennomføres i praksisperiodene. Praksisveileder vurderer hver praksisperiode til bestått/ikke bestått i samarbeid med universitetet. Yrkespedagogisk praksis må være gjennomført og vurdert til bestått for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert og krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og i yrkespedagogisk praksis, samt at de bidrar med refleksjoner og erfaringer i læringsfellesskapet.

Universitetets læringsplattform brukes i studiet, alle studenter må derfor disponere pc og tilgang til internett. Studentene vil jobbe i et digitalt klasserom på de nettbaserte samlingene.

Siden studiet er praksis- og oppgavebasert og knyttet til utøvelse av fagskolelærerrollen, vil deler av pensum være valgfritt for studentene. Ved selv å innhente hensiktsmessig litteratur sikrer vi at studentene utvikler kompetanse som er i tråd med læringsutbyttet i planen og egne læringsmål, under veiledning av faglærer.

Følgende prinsipper ligger til grunn for valg av læringsformer og organisering av innhold:

 • Praksisorientering

Utgangspunktet for studiet er utfordringer og oppgaver i fagskolen. Dette betyr at studentenes erfaringer fra egen fagskolepraksis og refleksjoner knyttet til dette har en sentral plass i studiet.

 • Problemorientering

Studentene skal lære gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemstillinger og situasjoner. Problemorienteringen kan gjennomføres ved for eksempel problembasert læring og oppgaveløsning, prosjektarbeid og utviklingsarbeid.

 • Opplevelsesorientering

Studentene skal bli bevisst og kunne gi uttrykk for sine følelser og tanker i ulike situasjoner. De skal også tilrettelegge for slike læringsprosesser hos sine studenter.

 • Erfaringslæring

Det vil si å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre seg nye erfaringer med ulike former for yrkespedagogisk arbeid. Gjennom å planlegge, prøve ut og reflektere over ny praksis vil studentene øke bevissthet og handlingsregister i ulike opplæringssituasjoner.

 • Eksemplarisk læring

Studentene lærer ved at eksempler analyseres, bearbeides, anvendes og generaliseres for bruk i egen praksis.

 • Verdiorientering

Studentene skal bli bevisst og klargjøre sine normer og holdninger i forhold til yrkesetiske standarder og konsekvenser av egne valg.

 • Studentinnflytelse og målstyring

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal dokumentere tre arbeidskrav som knyttes til læringsutbytte for studiet, læringsfellesskapet på samlinger, arbeid mellom samlingene og egen fagskolepraksis.

Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen planlegging av læringsarbeid og sentrale problemstillinger som er relevante for fagskolelærerrollen.

Arbeidskravene kan inngå som en del av den endelige eksamensmappen.

Arbeidskravene skal være levert innen fastsatte frister. Et ikke-godkjent arbeidskrav kan omarbeides og leveres til ny godkjenning ytterligere to ganger. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert årsak eller avtale med faglærer, får ikke nye forsøk og vil derfor må utsette studiet med ett år.

 

Arbeidskrav 1

Arbeidskravet består av tre deler og går ut på å planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeid i fagskolen. Arbeidskravet gjennomføres i følgende rekkefølge:

Del 1 (i gruppe): Det skal utarbeides veiledningsdokument (omfang 3 - 5 sider) og plan for læringsarbeid (omfang 1-2 sider).

Del 2 (i gruppe): Fremlegg av opplegg for læringsarbeid for medstudenter eller andre, 15-20 min.

Del 3 (individuelt): Du skal skrive et refleksjonsnotat over læringsutbyttet knyttet til planlegging og gjennomføring av læringsarbeid - omfang på mellom 700-1000 ord. Refleksjoner skal være begrunnet og forankret i litteratur for studiet.

 

Arbeidskrav 2

Individuelt refleksjonsnotat knyttet til praksis på egen arbeidsplass, mellom 1200-1500 ord. Refleksjonsnotat inneholder dokumentasjon på læringsaktiviteter gjennomført i forbindelse med veiledet praksis. Dokumentasjon legges ved som vedlegg og består av minimum 5 bilder, 1 lydfil og 3 filmsnutter à ca 3 minutter.

 

Arbeidskrav 3

Arbeidskravet skal gjennomføres i grupper i del 1. Gruppa skal planlegge, begrunne og prøve ut et læringsarbeid på egen fagskole. Det er et krav å inkludere èn eller flere kolleger i dette læringsarbeidet. Fagskolestudentene skal arbeide praktisk med tema for læringsarbeidet. Del 2 er et individuelt arbeid.

Gruppa gjennomfører læringsarbeidet og dokumenterer det som skjer underveis gjennom bilder, tekst, eventuelt lyd og minst 3 fagskolestudentarbeider. Presentasjoner, oppgavetekster, skjemaer, vurderinger som inngår i opplegget skal legges ved.

Omfang på dokumentasjonen er todelt:

Del 1: Muntlig presentasjon i gruppe av læringsopplegget for medstudenter på Campus/nett tidsramme 15-20 min.

Del 2: Individuelt refleksjonsnotat over læringsutbyttet knyttet til planlegging og gjennomføring av læringsarbeid, samarbeid med gruppen og kolleger. Omfang: mellom 700-1000 ord. Refleksjonsnotatet skal være begrunnet og forankret i litteratur for studiet.

 

Krav om obligatorisk tilstedeværelse

Da studiet er prosessorientert og erfaringsbasert, anses tilstedeværelse som særlig viktig for at studentene skal klare å opparbeide seg tilfredsstillende læringsutbytte. Det settes derfor krav om obligatorisk tilstedeværelse på samlingene tilsvarende 80 %. I tilfeller der en students fravær av spesielle årsaker er større en 20 % kan faglærer, der denne mener det er nødvendig og hensiktsmessig, pålegge studenten å gjennomføre et alternativt opplegg for å tilfredsstille vilkårene for å gå opp til eksamen. I slike tilfeller må studenten selv ta kontakt med faglærer.

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjent arbeidskyrkespedagogisk praksis og minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger

Vurdering og eksamen

Utvikling av vurderingskompetanse står sentralt i studiet og kontinuerlig vurdering er en integrert del av læreprosessen. Vurderingen har som formål å gi studentene tilbakemelding på egen utvikling i forhold til studiets mål, og å gi studentene erfaringer i framtidig vurderingsarbeid som fagskolelærer.

Faglærer og medstudenter gir tilbakemelding på arbeid og utvikling gjennom studiet. Studentene skal også vurdere seg selv gjennom loggskriving, refleksjonsnotater og samtaler. På denne måten kan studentene utvikle bevissthet og metodekompetanse om vurderingsarbeid i egen lærerjobb. Til alle eksamener utarbeides det egne vurderingskriterier.

Individuell mappeeksamen over 14 dager som inkluderer 2 av arbeidskravene og et faglig refleksjonsnotat. Omfang på faglig refleksjonsnotat 2000 ord (+/-10 %).

 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan mappen forbedres, ved senere forsøk må det skrives ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes som bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer.