EPN-V2

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Programplan

Engelsk programnavn
Supervision and Mentoring for Cooperating Teachers in Early Childhood Teacher Education
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Studiet «Veilederutdanning for praksislærere i barnehage» gir formell og praktisk kompetanse i ulike veiledningsfunksjoner. Studiet har fokus på læringsprosesser, ulike tilnærminger til veiledning, på kritisk analyse og etiske utfordringer i veiledningsprosesser. Egenutvikling og refleksjon over veiledning og vurdering knyttet til praksislærerfunksjonen står sentralt. I studiet vektlegges dessuten barnehagen som læringsarena.

Videre utdanningsmuligheter

Veilederutdanning for praksislærere i barnehage kan innpasses som del av masterprogrammet i barnehagekunnskap (120 studiepoeng) ved OsloMet. Se emneplanen for nærmere informasjon.

Målgruppe

Målgruppe er barnehagelærere i ulike veiledningsfunksjoner med særlig vekt på praksislærerfunksjonen.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 25 og 25. I tillegg kreves minst to års yrkeserfaring fra barnehage etter fullført utdanning. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

  • grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning
  • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • spesialpedagog, barnevernspedagog eller kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

Barnehagelærere i barnehager som har samarbeidsavtale om praksisopplæring med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet blir prioritert ved opptak.

Læringsutbytte

Se emneplanen.

Innhold og oppbygging

Se emneplanen.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

Arbeids- og undervisningsformer

Se emneplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se emneplanen.

Vurdering og sensur

Se emneplanen.

Øvrig informasjon

Veilederutdanning for praksislærere i barnehage

Supervision and Mentoring for Cooperating Teachers in Early Childhood Teacher Education

Samlings- og nettbasert samlinger. Oppdragsstudium.

Godkjent av fakultetets studieutvalg 2. mars 2017

Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 28. februar 2018

Redaksjonelle endringer 10.11.2020.

Emneplanen gjelder fra høstsemester 2021

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for barnehagelærerutdanning