EPN

Engelsk 2 - kompetanse for kvalitet Programplan

Engelsk programnavn
English 2 - Competence for Quality
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Engelsk 2 består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 bygger på emne 1. Studietilbudet er et nett- og samlingsbasert kompetansegivende studium for lærere som har utdanning i engelsk fra universitet eller høgskole. Studiet gir formell kompetanse, samtidig som det ruster engelsklæreren til læringsfremmende arbeid i klasserommet. 

Engelsk 2 bygger på engelsk 1 og har som mål å heve og utdype lærerens kompetanse faglig og fagdidaktisk samt bidra til utvikling av god undervisningspraksis i samsvar med grunnskolens læreplan i engelsk, kjerneelementene i faget, og tverrfaglige temaer. Rollen engelsk har i verdenssamfunnet, elevenes møte med engelsk utenfor klasserommet, og engelskfagets rolle i norsk skole blir satt inn i en sammenheng, hvor sentrale elementer er innsikt i engelsk som verdensspråk og videreutvikling av interkulturell kompetanse og fagets rolle i flerspråklige og flerkulturelle klasserom.

Emnet gir dypere kunnskap om samhandling i engelsk, tekststrukturer, og det engelske språkets grammatiske og fonologiske formverk. Engelsk 2 fokuserer på videreutviklingen av de grunnleggende ferdighetene, med spesiell vekt på progresjonen fra 7. til 10.årstrinn og overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet Samtidig blir studentens egen tekstkompetanse, språkferdighet, og ordforråd videreutviklet.

Fagplanen legger til rette for utvikling av språk- og tekstkompetanse, økt språkbevissthet og samhandling ved hjelp av digitale hjelpemidler. Det er en forutsetning at studentene gjennom hele studiet får anledning til å bruke språket både muntlig og skriftlig og anledning til å få demonstrert og diskutert formålstjenlige arbeidsmåter, vurderingspraksis og tilpasset opplæring i klasserommet i forhold til kompetansemålene i faget, 

Målgruppe

Studiet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet – strategi for etter- og videreutdanning. Målgruppe for studiet er lærere som underviser på årstrinnene 5 – 10, men også lærere som ønsker å kvalifisere seg for undervisning i engelsk på ungdomstrinnet.

Opptakskrav

Opptakskravet er allmenn-/grunnskole-/faglærerutdanning eller PPU. I tillegg kreves engelsk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende. Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i engelskopplæring. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført studiet Engelsk 2, trinn 5–10 skal studentene ha utviklet kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i samsvar med beskrivelsene i de nasjonale retningslinjene for engelskfaget i grunnskolelærerutdanningen. Læringsutbyttet er nærmere beskrevet i emneplanene.

Innhold og oppbygging

Engelsk 2 ved OsloMet gir både en teoretisk og fagdidaktisk fordypning på sentrale områder innenfor engelskfaget basert på grunnleggende og nyere forskning. Sammenhengen mellom teori og praksis danner grunnlag for studiet. Studiet er delt inn i to emner som til sammen sikrer det læringsutbyttet som de nasjonale retningslinjene krever. De to emnene har den faglige og fagdidaktiske helheten i engelskfaget som grunnleggende premiss og mål, fordelt slik at emne 1 er sentrert omkring tekstkompetanse og skriftlige sider ved språket. Emne 2 har tilsvarende fokus på tekst- og interkulturell kompetanse og muntlig engelsk.

En viktig del av den teoretiske og praktiske fordypningen i engelsk 2 er et individuelt pedagogisk utviklingsprosjekt i tilknytning til egen (eller lånt) klasse. Studentene velger selv et tema med direkte fokus på videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene og tekstkompetansen i faget, lesing, skriving, eller muntlige ferdigheter med elevvurdering. Planleggingen og gjennomføringen av prosjektet dokumenteres gjennom en rapport i hvert emne, med vekt på teoretisk fundert planlegging av utviklingsprosjekt i emne 1 og gjennomføring i emne 2.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Engelsk 2 er et nett- og samlingsbasert studium. Studieprogrammet legger til rette for studiearbeid og kommunikasjon deltakerne imellom ved hjelp av digitale verktøy mellom samlingene. Her har OsloMets digitale læringsplattform en sentral plass. Integrert i studiet er også opplæring i nyttige digitale verktøy til bruk i engelskopplæringen. Enkelte av verktøyene er integrert i studiet som deler av arbeidskrav.

Engelsk er arbeidsspråket i begge emner. Gjennom hele studiet får studentene anledning til å bruke språket muntlig på samlingene. Samlingene har form av workshops der deltakerne får prøve ut forskjellige arbeidsmåter, diskutere hva som kjennetegner en god vurderingspraksis og tilpasset opplæring i klasserommet i forhold til kompetansemålene i faget, både skriftlig og muntlig. I tillegg vil sentrale teoretiske deler av faget bli gjennomgått på samlingene. All undervisning har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Mellom samlingene arbeider deltakerne med selvstudium av pensumtekster, utprøving av ulike aktiviteter og oppgaver i egen (eller lånt) klasse, erfaringsdeling med kolleger og innlevering av muntlige og skriftlige tekster i OsloMets digitale læringsplattform (se avsnittet «Arbeidskrav» i den enkelte emneplan). Enkelte er individuelle innleveringer, mens andre er par- eller gruppeoppgaver.

Noe av studiearbeidet er samhandling i nettbaserte diskusjonsfora omkring sentrale fagdidaktiske temaer, der lærerne får anledning til å reflektere over egne erfaringer og ta del i en dialog omkring undervisning og læring.

Internasjonalisering

Undervisning fra Det norske studiesenteret i York er en integrert del av engelsk 2 og innebærer i realiteten forflyttet undervisning. Det norske studiesenteret har ansvar for en av samlingene i emne 2. Et slikt tilbud fra et engelskspråklig land er uvurderlig når det gjelder å praktisere muntlig engelsk i en autentisk sammenheng. Studenter som ikke har anledning til å delta i studieoppholdet i York, utfører et arbeidskrav med tilsvarende innhold. (Studieåret 2021/2022 gjennomføres undervisningen i York digitalt.) Se ytterligere informasjon nedenfor, under emneplanen for emne 2.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene er beskrevet i de enkelte emneplanene.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, fritar ikke for å innfri et arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle faglæreren.

Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

For å sikre studentenes utvikling av egen IKT-kompetanse innenfor engelskfaget har enkelte av arbeidskravene integrerte IKT-krav. Studentene får grundige tilbakemeldinger på tekstene sine fra faglærer eller medstudenter, i forhold til kunnskaper, ferdigheter, refleksjon og evne til selvstendig tenkning.

Vurdering og sensur

Eksamen i emne 1 avlegges høstsemestret. Eksamen i emne 2 gjennomføres i vårsemestret. Eksamensspråket er engelsk.

For nærmere informasjon om avsluttende vurdering, se emneplanene.

Eksamen blir avholdt på OsloMet.

Vurderingskriterier

A: Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

B: Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

C: Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

D: Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

E: Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

F (Ikke bestått): Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Rettigheter og plikter ved eksamen

Eksamenskandidatens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen.

Øvrig informasjon

Programplan for engelsk 2, trinn 5–10 – oppdrag

English 2 for Upper Primary and Lower Secondary School Teachers

Studieprogramkode: KFKE2

30 studiepoeng

Nett- og samlingsbasert videreutdanning

Deltid

Godkjent av fakultetets studieutvalg 7. mai 2012.

Siste revisjon godkjent 14.12.2020.

Gjeldende fra høstsemester 2021

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning