EPN

KFKE26200 Engelsk 2, trinn 5-10 - emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
English 2, Level 5-10 - Subject 2
Studieprogram
Engelsk 2 - kompetanse for kvalitet
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emne 2 arbeider studentene både praktisk og teoretisk med utviklingen av engelskkompetansen med vekt på muntlig kompetanse i 7-10.trinn. Arbeidet fokuserer på tilpasset videreutvikling av elevers og studentenes egne muntlige ferdigheter i vid forstand. I dette emnet inngår videre arbeid med skjønnlitterære og andre engelskspråklige tekster, forholdet mellom språk og kultur og interkulturell kompetanse.

Forkunnskapskrav

Opptak på programmet og bestått eksamen emne 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten - har inngående kunnskap om nyanser ved lydsystemet i engelsk

- har kjennskap til noen varianter av engelsk

- har kunnskap om historisk utvikling av metoder og tilnærminger til opplæring i engelsk 

- har kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter

- har innsikt i ulike læringsstrategier som kan bidra til å gjøre at elevene kan ta hånd om egen læring og språkutvikling i et langsiktig perspektiv

- har kunnskap om lesing og skriving som prosesser 

- har kunnskap om ulike måter å organisere opplæringen på

- har kjennskap til gjeldende læreplan for skolen som ramme for faglig utviklingsarbeid

- har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst

- har kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon

Ferdigheter

Studenten - kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng

- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning slik at det tas hensyn til mangfoldet i elevgruppen og kulturell og språklig bakgrunn

- kan tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å velge og legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utviklingen av elevenes reseptive og produktive språkferdigheter, bl.a. ved pedagogisk bruk av digitale læringsverktøy

- kan bruke muntlige aktiviteter som utgangspunkt for skriftlige aktiviteter og omvendt

- kan bevisstgjøre elevene på prosesser knyttet til lesing og skriving og hvordan de kan bruke disse strategisk i sin egen læring

- kan tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng

- kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier 

- kan arbeide selvstendig med problemstillinger i faget

- kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene

- kan velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte

Generell kompetanse

Studenten - kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst i et historisk perspektiv

- kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

- kan vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse

Innhold

Studiearbeidet i emne 2 er knyttet til videreutvikling og vurdering av elevers muntlige kompetanse i engelsk. Det legges vekt på videreutvikling av studentenes innsikt i det engelske språkets lydsystem. Videre står arbeid med språk og kultur, sjanger og tekst, og interkulturelle kompetanse i fokus. Arbeidet med studentenes eget pedagogiske utviklingsprosjekt er vektlagt i emne 2 ved at studentene gjennomfører sitt pedagogiske utviklingsprosjekt i egen klasse som en del av studiet. Utviklingsarbeidet er grunnlaget for muntlig eksamen i emnet (se avsnittet «Vurdering og sensur»).

Emne 2 fokuserer på

  • muntlig engelsk i en global verden
  • språk, kultur og interkulturell kompetanse
  • tekstkompetanse og valg og tilpassing av tekster

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emne 2 gis i vårsemesteret. Studiearbeidet i engelsk 2 foregår i vesentlig grad over nettet. I tillegg er det tre samlinger à to dager per semester. Siden elevenes muntlige kommunikasjon på engelsk er vektlagt, og siden det er viktig for engelsklæreren å kunne være en god språkmodell for elevene, drives den første av samlingene i emne 2 av Det norske studiesenteret i York. Dette er en integrert del av studiet og er ment å gi deltakerne en sjanse til å bruke engelsk i autentiske situasjoner. I studieåret 2021/2022 gjennomføres undervisningen i York digitalt. 

Mellom samlingene er undervisningen tilrettelagt ved hjelp av OsloMets digitale læringsplattform. Studentene arbeider individuelt og i grupper på nettet. Det blir lagt vekt på å skape et læringsmiljø der studentene samhandler aktivt. Sentralt i et slikt læringsrom står nettbaserte diskusjonsgrupper hvor det forventes at studentene aktivt bidrar med innlegg. Arbeidet mellom samlingene består av studium av pensumlitteraturen og innlevering av skriftlige og muntlige oppgaver. Oppgavene kan ha ulike formål. De kan være forberedelsesarbeid til samlinger, arbeid med ulike engelskdidaktiske temaer eller kritisk refleksjon i forhold til egen praksis i klasserommet, samtidig som egne lydopptak danner grunnlag for vurdering av studentens egne muntlige ferdigheter.

Praksis

Det inngår ikke obligatorisk praksis i emne 2, men det forutsettes at deltakerne prøver ut sin del av utviklingsprosjektet som de samarbeider om i grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav («Assignments») må leveres på engelsk og må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

  • Oppgave relatert til planlegging av eget utviklingsprosjekt (muntlig detaljert presentasjon ved hjelp av digitalt verktøy, 5-7 minutter).
  • Oppgave knyttet til lydlære, engelsk som verdensspråk og refleksjon over muntlig kompetanse og utfordringer knyttet til vurdering: (del A: skriftlig analyse i gruppe av uttale og intonasjon i varianter av engelsk, ca. 1100 ord; del B: opptak ved hjelp av digitalt verktøy av refleksjoner over hvordan analysen i del A virker inn på vurderingen av muntlige ferdigheter i skolen, 5-7 minutter).
  • Oppgave relatert til selvvalgt pensum og utviklingen av interkulturell kompetanse (del A: skriftlig beskrivelse av et leseopplegg som fremmer interkulturell kompetanse, 1000 ord, del B: minst tre bidrag i en forumdiskusjon om oppleggene).
  • Oppgave knyttet til drøfting av et selvvalgt og godkjent engelskdidaktisk tema (innlevering av en individuell, par- eller gruppe lyd- eller videofil med 5-7 minutter per student).
  • Arbeidsprogram med tilhørende arbeidskrav for studenter som ikke har anledning til å være med på samlingen i York. Dette fastsettes av faglærer. (I studieåret 2021/2022 gjennomføres undervisningen i York digitalt. Dette arbeidskravet bortfaller derfor.)

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se emneplanens hoveddel.

Vurdering og eksamen

Vår: KFKE 26200 Engelsk 2, trinn 5-10, emne 2. Muntlig eksamen i gruppe med diskusjon av innlevert skriftlig individuelt utviklingsarbeid.

Avsluttende vurdering i emnet gjennomføres i vårsemesteret og består av to komponenter:

(A) individuell skriftlig rapport etter gjennomført utviklingsprosjekt i egen eller lånt klasse, minimum 2000 ord,

(B) muntlig eksamen i gruppe med diskusjon av utviklingsprosjekt, om lag 30 minutter.

Eksamensspråket er engelsk. Muntlig eksamen er justerende, og studentene får individuell karakter. Det blir gitt én samlet karakter for de to komponentene, (A) og (B). Endelig karakter i emne 2 gis individuelt etter avsluttet muntlig eksamen. 

Vurderingskriterier

A: Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

B: Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

C: Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

D: Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

E: Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

F (Ikke bestått): Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som til ordinær eksamen. Ny/utsatt eksamen som påfølger en ordinær gruppeeksamen kan tilbys som individuell eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Det er tillatt å medbringe egen rapport fra utviklingsprosjektet, læreplanen i engelskfaget (LK20) og et ark med notater til muntlig eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala, A-F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Muntlig eksamen er justerende, og studentene får individuell karakter. Det blir gitt én samlet karakter for de to komponentene, (A) og (B). Endelig karakter i emne 2 gis individuelt etter avsluttet muntlig eksamen. Tilsynssensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven, som har en klart definert ramme for form og innhold. 

Opptakskrav

Se programplanen.