EPN

Matematikk 2MB, 1.-7. trinn Programplan

Engelsk programnavn
Mathematics for Grades 1-7, Course 2
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Matematikk 2 for trinn 1-7 er et tilbud for lærere med bestått 30 studiepoeng i matematikk. Studieprogrammet består av to emner à 15 studiepoeng. Utdanningen vil ha en tydelig praksisforankring og har som mål utvikling av studentens profesjonalitet, både i sin rolle i klasserommet og i sin rolle i skolens læringsfellesskap. Elevperspektivet og forankring i forskning om undervisningen og læring i matematikk vil være framtredende i begge emner.  Innsikt i elevenes faglige utgangspunkt og potensial og kunnskap om aktuell forskning og styringsdokumenter er en forutsetning for matematikkundervisning som gir elevene mulighet til innlevelse og fremmer deres fantasi og nysgjerrighet, både individuelt og i fellesskap.

Målgruppe

Målgruppen for emnet er lærere som underviser i grunnskolen og som ønsker å undervise i matematikk på 1.-7. trinn. Studiet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning.

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må ha tilleggsutdanning for å undervise i barneskolens 1. til 4. trinn (GLSM 60 studiepoeng eller GLSM 30 og 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet eller PAPS 1+2). Kvalifiserte søkere må ha minimum 30 studiepoeng i matematikk eller tilsvarende (for eksempel matematikk 1 (30 studiepoeng) fra sin tidligere utdanning). Studenter som får tilbud om studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i matematikkundervisning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Læringsutbytte

Læringsutbytte fremkommer i emneplanene.

Innhold og oppbygging

Det matematikkdidaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, reflektere over og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse. Vurdering for læring skal være forankret i nyere forskning i matematikkdidaktikk og analyser av læreplaner. Samtidig skal lærerne utvikle et bevisst forhold til tolkningsmulighetene for det som observeres i klasserommet og til hvordan disse tolkningene påvirker lærernes valg (eng. noticing) i komplekse undervisningssituasjoner. I arbeid med alle matematiske kunnskapsområder legges det vekt på matematiske prosesser. Utprøving og refleksjon i arbeidskravene vil bygge på forskningsbasert kunnskap om elevers og lærernes rolle i disse matematiske prosessene, særlig modellering,abstrahering og generalisering, samt bevis og argumentasjon. Fagmetodiske problemstillinger inngår også i studiet, som det å bruke og drøfte ulike læringsmiljøer, undervisningsmetoder, hjelpemidler, lærebøker. Studiet gjør studentene fortrolige med de grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy som Tinkerplots, regneark og GeoGebra i faget matematikk.

For mer utfyllende informasjon, se den enkelte emneplan.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i fysiske samlinger i høst- og vårsemesteret. Mellom samlingene arbeider studentene i faste grupper. Studentene forventes å delta aktivt både på samlingene og i gruppearbeid mellom samlingene og å ta ansvar for egen læring.

For mer utfyllende informasjon, se den enkelte emneplan.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Begge emner omfatter arbeidskrav og undervisning med krav om tilstedeværelse. For nærmere informasjon, se den enkelte emneplan.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ikke godkjent, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk. Arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Studenter med mer enn 20 prosent fravær fra samlingene får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse.

Vurdering og sensur

K2MB6100: Individuell muntlig eksamen. Høstsemester. A-F

K2MB6200: Individuell muntlig eksamen. Vårsemester. A-F

Nærmere informasjon om vurdering og eksamen finnes i emneplanene.

Øvrig informasjon

Programplan for matematikk 2, trinn 1-7 (30 studiepoeng) – oppdrag

Programplan godkjent av prodekan for studier 26. mai 2014

Siste revisjon godkjent av prodekan for studier 04.12.2015

Programplanen gjelder fra høstsemester 2020

Redaksjonell endring 13.11.2017

Videreutdanning. Deltidsstudium med samlinger

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning