EPN

Faglig leder av trafikkskole Programplan

Engelsk programnavn
Professional management of Driving School
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Studiet skal kvalifisere studentene for faglig ledelse av en trafikkskole. Etter gjennomført studium skal de være i stand til å inneha en lederrolle i arbeidet med å legge til rette for en trafikkopplæring på høyt nivå. Faglig leder skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet for å utvikle egen arbeidsplass som en lærende organisasjon. En faglig leder på en trafikkskole er underlagt Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) (TROF) § 6-15, som setter krav til utvikling, vedlikehold og samkjøring av undervisningsopplegg slik at det harmonerer med gjeldende forskrifter og læreplaner.

Gjennom utdanningen skal studentene tilegne seg et bredt perspektiv på trafikkopplæringens og trafikkskolenes rolle med tanke på samfunnets mangfold og myndighetenes visjon om null skadde og null drepte i trafikken (0-visjonen). Studentene skal dyktiggjøre seg til å arbeide med både daglig drift, ledelse og kvalitetsutvikling av den faglige og pedagogiske kompetanse ved trafikkskolen.  De skal også være i stand til å etablere drifts- og utviklingsplan for egen virksomhet. I tillegg må lederen kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere veiledning av kollegiet, individuelt og i gruppe, slik at forskrifter og læreplaner ivaretas.

Målgruppe

Målgruppen er trafikklærere med godkjent utdanning som trafikklærer og som ønsker å utvide sin kompetanse til å bli leder av trafikkskole.

Opptakskrav

Opptakskrav er

 • Fullført og bestått godkjent trafikklærerutdanning

 • Minimum to års praksis på heltid som trafikklærer

 

Rangering:

Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant videreutdanning på følgende måte: 

 • Heltidspraksis som trafikklærer eller leder av trafikkskole utover minstekravet. Det gis 0,25 poeng per halvår i inntil 5 år, maksimalt 2,5 poeng.

 • Relevant videreutdanning på 30 studiepoeng, for eksempel i veiledning, ledelse, økonomi og administrasjon. 0,25 per 30 studiepoeng, maksimalt 1,5 poeng.

Ved lik poengsum prioriteres eldre søkere før yngre jfr. Forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid etter gjeldende regelverk.

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om trafikkskolens økonomiske og administrative drift og faglig leders forpliktelser i forhold til relevante lover og forskrifter

 • har innsikt i faktorer som hemmer og fremmer utvikling i et mangfoldig kollegium

 • har kunnskap om det etiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget for veiledning av trafikklærere

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere veiledning av kollegaer på individ- og gruppenivå

 • kan anvende evaluering og ledelsesteoretiske perspektiver i arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre pedagogisk plattform og undervisningsplaner i samarbeid med ansatte

 • kan anvende teknologi i pedagogisk og administrativt arbeid og for å kunne drifte og utvikle en trafikkskole

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan etablere og følge opp en moralsk og etisk ansvarlig arbeidskultur

 • kan nyttiggjøre seg relevant fagstoff og forskning i trafikksikkerhetsarbeidet og for å kunne utvikle en bærekraftig trafikkskole

 • kan holde seg oppdatert på myndighetenes prioriteringer og føringer for trafikkopplæringen

 • har evne til strategisk tenkning og planlegging for drift av trafikkskole i et samfunn med bredt mangfold

Innhold og oppbygging

Studiet består av 2 emner:

 • FAGLO6100 Kollegaveiledning og ledelse av kompetanseutvikling i trafikkskoler, 15 studiepoeng

 • FAGLO6200 Daglig drift og ledelse av trafikkskoler, 15 studiepoeng

 

FAGLO6100 handler om faglig leders ansvar for å utvikle og kvalitetssikre den faglige virksomheten i en trafikkskole. Kollegaveiledning står sentralt, likeledes planlegging, gjennomføring og evaluering av trafikkskolens undervisningsplaner. I tillegg har faglig leder et ansvar for å sikre at medarbeiderstaben har den nødvendige fagkunnskapen for å være en god trafikklærer.

 

FAGLO6200 gir en oversikt over de forvaltningsmessige prosesser, krav og oppgaver ved å være faglig leder ved en trafikkskole. Gjennom studiet gis innføring i grunnleggende økonomiske, administrative og personalmessige forhold ved drift av en bærekraftig trafikkskole i et mangfoldig samfunn. Faktorer som hemmer og fremmer trafikkskolen som lærende organisasjon står også sentralt i dette emnet.

FAGLO61000 danner grunnlag for FAGL6200, men emnene kan gjennomføres uavhengig av hverandre.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettstøttet og organiseres som deltidsstudium med fellessamlinger og arbeidskrav mellom samlingene. Deler av studiet kan tilrettelegges som nettbasert i form av fjernundervisning via  digitale kommunikasjonskanaler. Mellom samlingene skal studentene gjennomføre studieoppgaver/arbeidskrav på egen eller annen egnet arbeidsplass.

Studiet forutsetter at studentene er aktive deltakere på samlinger og i nettbaserte opplegg, og at de bidrar med refleksjon og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør. Arbeidskravene skal bidra til kompetanseheving, utvikling av studentenes evne til egenvurdering og tilrettelegging av arbeidsoppgaver som faglig leder. Studentenes erfaringer fra praksis står sentralt, og refleksjon over egne og kollegaers erfaringer legger et viktig grunnlag for studiet.

 

Prinsipper som ligger til grunn for valg av arbeidsformer og organisering av innhold:

 • Praksis- og problemorientering: Utgangspunkt for studiet er sentrale utfordringer og oppgaver knyttet opp mot faglig leders virke i trafikkopplæringen. Det innebærer at praktisk lærerarbeid og refleksjon har en sentral plass. Studentene skal lære gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemer og situasjoner. Problemorienteringen gjennomføres ved observasjon, feltstudier, oppgaveløsning og utviklingsarbeid, både individuelt og i gruppe.

 • Opplevelsesorientering: Studentene skal gjennom øvelser, utprøving og erfaringer gi uttrykk for sine følelser og refleksjoner i ulike situasjoner. De skal også tilrettelegge for slike læringsprosesser hos sine kolleger.

 • Erfaringslæring: Gjennom å planlegge, prøve ut og reflektere over egen praksis vil studentene øke bevissthet og handlingsregister i ulike opplæringssituasjoner. Bruk av videopptak av veiledning er et sentralt verktøy. Veiledninger individuelt og i gruppe kan tas opp på video og drøftes.

 • Studentmedvirkning: Studentene utarbeider forventninger, mål og planer for egen læring. Vurdering av egen veiledning er sentralt, både ved undervisningssted og som øvelser sammen med medstudenter. Studentene deltar også i en fortløpende vurdering av studieopplegg og undervisnings- og læringsprosesser

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskravene skal bidra til refleksjon og læring, og bidra til å sikre at studenten er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om tilstedeværelse. Fravær utover 20 % kan unntaksvis kompenseres etter avtale med faglærer.

Se for øvrig beskrivelse av arbeidskrav under hvert enkelt emne.

Vurdering og sensur

Vår/Høst - FAGLO6100 - Kollegaveiledning og ledelse av kompetanseutvikling i trafikkskoler, 15 stp - vurderingsutrykk: A - F 

Vår/Høst - FAGLO6200 - Daglig drift og ledelse av trafikkskoler, 15 stp - vurderingsutrrykk: Bestått / ikke bestått

Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Innlevering av eksamensoppgave er ved avslutning av hvert emne. For informasjon om bruk av sensorer, se de enkelte emneplanene.

Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler, jfr også forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Ved klage på karakter etter gruppeeksamen kan klage framsettes av enkeltstudenter eller hele gruppen. Eventuell ny karakter gjelder for den studenten/de studentene som har klaget.

Studentenes rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studentene er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Øvrig informasjon

Godkjent av utdanningsutvalget 08.10.2019 Gjeldende fra vårsemesteret 2020