EPN

FAGLO6200 Daglig drift og ledelse av trafikkskoler Emneplan

Engelsk emnenavn
Administration and Leadership of Driving schools
Studieprogram
Faglig leder av trafikkskole
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en oversikt over de forvaltningsmessige prosesser, krav og oppgaver ved å være faglig leder ved en trafikkskole. Gjennom studiet gis innføring i grunnleggende økonomiske, administrative og personalmessige forhold ved drift av en bærekraftig trafikkskole i et mangfoldig samfunn. Faktorer som hemmer og fremmer trafikkskolen som lærende organisasjon står også sentralt i dette emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de forvaltningsmessige prosesser, krav og reaksjoner ved det å være faglig leder ved en trafikkskole
 • har innsikt i ulike bransjespesifikke digitale hjelpemidler til administrasjon og drift av trafikkskole
 • har kunnskap om økonomiske og administrative forhold ved drift av trafikkskole

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske relevante økonomiske prinsipper for en bærekraftig drift av trafikkskole
 • kan anvende og lede bruk av digitale hjelpemidler for dokumentasjon, lagring og videreutvikling av trafikkskolens oppgaver
 • kan anvende gode ledelsesprinsipper i sitt arbeids som faglig leder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan stimulere kollegaer til etisk etterrettelighet
 • kan ivareta rollen som kontaktperson i forhold til myndighetene
 • har evne til kritisk refleksjon over egen rolle og kompetanseutvikling som profesjonsutøver

Innhold

Sentrale temaer i studiet:

 • Strategisk ledelse og organisasjonsutvikling
 • Lover og forskrifter som regulerer driften av trafikkskole
 • Økonomiske begreper og forståelse for disse
 • Digitale hjelpemidler for drift og økonomistyring
 • Personalledelse og HMS
 • Plan-  og utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Studentene skal planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklingsarbeid i daglig drift og ledelse på egen eller annen egnet arbeidsplass. Individuell oppgave. Arbeidet dokumenteres på følgende måter:

 1. Utforme framdriftsplan for utviklingsarbeidet. Dokumentasjonsform: digital presentasjon, for eksempel en video på 2 til 3 minutter.
 2. Erfaringer og oppdagelser fra utviklingsarbeidet skal drøftes med medstudenter i grupper på 2 til 4, og dokumenteres ved en digital presentasjon, eksempel en video på 5 til 8 minutter.

 

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

 

Krav om obligatorisk tilstedeværelse

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om 80 % tilstedeværelse. Fravær utover 20 % kan unntaksvis kompenseres etter avtale med faglærer.

Vurdering og eksamen

I eksamensbesvarelsen skal studentene i grupper på 2 til 4 drøfte erfaringer fra utviklingsarbeidet, jfr arbeidskrav, i lys av teori og studiets læringsutbytte. Besvarelsen leveres som en digital presentasjon, for eksempel video på 5 til 8 minutter.

Ny og utsatt eksamen

Til ny/utsatt eksamen leveres en omarbeidet versjon av den digitale presentasjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Alle i gruppen får samme karakter.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.