EPN

Programplan forAnvendelse av ny teknologi i yrkesfag

Engelsk programnavn
Application of new technologies in vocational subjects
Gjelder fra
2018 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Timeplan
timeplan
Programhistorikk

Innledning

Den teknologiske utviklingen skjer med et høyt tempo, og det stilles høye krav til den enkelte yrkesfaglærer. Nye arbeidsmetoder, ny teknologi og relevant opplæring i yrkesfagene er sentrale drivkrefter i samfunnet. Velferdsteknologi og Industri 4.0, økt digitalisering og robotisering er sentrale begreper for studiet.

Studiet er en videreutdanning for yrkesfaglærere og tar utgangspunkt i faglig oppdatering i bruken av ny teknologi. I tillegg til ny teknologi og digital kompetanse vil studiet legge vekt på hvordan nye og endrede arbeidsoppgaver, materialer, utstyr og metoder i yrkene kan gjøres relevante som læringsoppgaver for elevene. Studiet er basert på at studentene skal observere og kartlegge reelle arbeidsoppgaver i virksomheter. Dette vil foregå ved hospitering i relevant arbeidsliv. Ved hjelp av yrkespedagogiske prinsipper og faglig forståelse skal studentene kunne gjøre arbeidsoppgavene om til gode og relevante læringsoppgaver for elevene. På studiet vil studentene bli kjent med ulike tilnærminger for hvordan de kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere en slik undervisning. Den yrkesdidaktiske tilnærmingen betyr her at studiet er forankret i de to praksisfeltene; yrkesfaglærerprofesjonen og elevenes framtidige fagarbeid.  

Grunnleggende ferdigheter vil bli ivaretatt når studentene skal gjøre arbeidsoppgaver om til læringsoppgaver, og de skal bli bevisst de grunnleggende ferdighetenes betydning. De skal kunne lage teknologitilpassede undervisningsopplegg og oppgaver tilpasset yrkene og elevenes forutsetninger i forhold til utdanningsprogrammene.

Målgruppe

Studiet er et tilbud for yrkesfaglærere/faglærere som ønsker:

 • å videreutvikle egen yrkesfaglig lærerkompetanse i utdanningsprogram, med fokus på endring av arbeidsoppgavene og anvendelse av nye teknologi i yrkesutøvelsen for fremtidige fagarbeidere
 • økt yrkesdidaktisk kompetanse for å undervise på yrkesfaglige Vg1 og Vg2 tilbud i videregående skole
 • å utvikle læringsoppgaver der grunnleggende ferdigheter og felleskomponenter i fagene er integrert
 • å utvikle egen kompetanse innen ny teknologi og digital kompetanse med utgangspunkt i eget fag/yrke i arbeidet som yrkesfaglærer

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående skole.

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:

 • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis
 • minimum fem års relevant (fulltids) yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Språkkunnskaper skal dokumenteres med karakteren 2 eller bedre i faget norsk (eller annet nordisk språk) fra videregående skole eller tilsvarende. Kravet til språkkunnskaper kan alternativt dokumenteres med en arbeidsattest med en beskrivelse av hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig (eller annet nordisk språk skriftlig) som en vesentlig del av sitt arbeid.

Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

Læringsutbytte

Studiet skal kvalifisere studentene til å anvende ny teknologi i læringsarbeidet. Studentene skal etter gjennomført studium kunne analysere eget utdanningsprogram for yrkes- og arbeidsoppgaver med fokus på ny teknologi, og med utgangspunkt i egne analyser kunne utvikle tilpassede læringsoppgaver. 

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten har

 • kunnskap om hvordan ny teknologi brukes ved yrkesutøvelse i eget fagfelt
 • kunnskap om bruk av ny teknologi og digital kompetanse for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av opplæringen i sentrale yrkesoppgaver innen eget utdanningsprogram
 • kunnskap om hvordan vi bruker, styrer, evaluerer og forstår teknologi i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter Studenten kan

 • anvende ny teknologi og digital kompetanse til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av sentrale og relevante yrkesoppgaver innen eget utdanningsprogram
 • anvende relevante faglige og yrkespedagogiske verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • vurdere og dokumentere innvirkningen av ny teknologi og digital kompetanse på yrkesfaglige arbeidsprosesser

Generell kompetanse Studenten kan

 • analysere egne behov for kompetanseheving, og har endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv.
 • utveksle og argumentere for egne synspunkter og erfaringer innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • anvende relevant nasjonal og internasjonal forskning

Innhold og oppbygging

Studiet består av to emner:

 • ATEKO6100 Kartlegge og analysere bruken av ny teknologi og utvikling av digitale læringselementer i yrkesområde, 15 studiepoeng
 • ATEKO6200 Anvendelse av ny teknologi og utvikling av læringsoppgaver, 15 studiepoeng

 

ATEKO6100 omhandler kartlegging, analyse, deling og nettbasert samhandling rundt bruken av ny teknologi innen eget utdanningsprogram. Emnet omhandler også dokumentasjon og produksjon av digitale læringselementer til bruk i opplæringen.

ATEKO6200 legger vekt på å anvende ny teknologi innen eget utdanningsprogram og utvikle læringsoppgaver basert på teknologien og digital kompetanse. 

Studiet er organisert som deltidsstudium med nettbasert samhandling, innhenting av informasjon om bruk av ny teknologi i arbeidslivet, fellessamlinger og studieoppgaver mellom samlingene. Studiet er delvis nettbasert.

ATEKO6100 danner grunnlag for ATEKO6200, og gjennomført og bestått ATEKO6100 eller tilsvarende er en forutsetning for å starte på ATEKO6200.

Normal progresjon er 15 studiepoeng pr semester.  Dersom studiet gjennomføres som oppdrag, kan annen organisering avtales.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har introduksjon av faglige temaer, dialog, gruppearbeid, erfaringsdeling, hospitering, litteraturstudier og praktiske øvelser. Mellom samlingene forutsettes det at deltakerne deltar i nettbasert samhandling, gjennomfører hospitering (yrkesfaglig praksis) i relevante virksomheter og arbeidskravene knyttet til studiet. Samarbeid og felles kompetanseutvikling innen anvendelse av ny teknologi og digital kompetanse står sentralt i studiet. Det vil bli lagt vekt på en kollektiv læringsprosess gjennom erfaringsutveksling og refleksjon på egen arbeidsplass. Det legges vekt på at innhold og arbeidsformer skal være praksisnære og praksisrelevante i tråd med de krav som stilles til yrkesfaglærere og instruktører som organiserer yrkesopplæring.

Studentene skal hospitere tre til fem dager pr emne i relevante virksomheter og yrker, med fokus på bruken av ny teknologi og digital kompetanse i yrket.

Følgende yrkespedagogiske prinsipper ligger til grunn for valg av arbeidsformer: Praksisorientering, problemorientering, eksemplarisk læring, erfaringslæring, opplevelsesorientering, verdiorientering og studentinnflytelse.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskravene skal bidra til refleksjon og læring, og bidra til å sikre at studenten er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om tilstedeværelse. Fravær utover 20 % fravær må kompenseres etter avtale med faglærer.

Se for øvrig beskrivelse av arbeidskrav under hvert enkelt emne

Vurdering og sensur

Første semester: ATEKO6100 - Kartlegge og analysere bruken av ny teknologi og utvikling av digitale læringselementer i yrkesområde, 15 stp

Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått

Andre semester: ATEKO6200 - Anvendelse av ny teknologi og utvikling av læringsoppgaver, 15 stp

Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått