EPN

ZKDM Kommunikasjon i digitale medier Emneplan

Engelsk emnenavn
Communication Through Digital Media
Studieprogram
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier / Kommunikasjon i digitale medier
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bakgrunnen for valg av studiets innhold er digitale mediers betydning for samfunnsutviklingen ved at de i tiltagende grad blir anvendt til formidling innen ulike fag- og yrkesområder. Tema er ulike digitale presentasjonsformer for at studentene skal kunne anvende og utvikle disse. Emnet fokuserer på kunnskapsområdene kultur og samfunn, kommunikasjon i digitale medier, digitale designprosesser og utviklingsarbeid.

Innhold:

 • Visuell kommunikasjon og interaktiv formidling.
 • Digitale medier og verktøy.
 • Utviklingsarbeid i digitale medier.
 • Eksportering og utskriftsmuligheter i digitale medier.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha bestått emne ZDB Digitale bilder og DKDM1200 Digitale presentasjoner og informasjonsarkitektur.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til emner knyttet til digitale trender og kultur
 • har kunnskap om visuell kommunikasjon og interaktiv formidling i digitale medier
 • har kunnskap om bruk av ulike programvarer i digitale prosesser

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, og utforme digitale presentasjoner
 • kan kommunisere et budskap gjennom digitale presentasjoner:
 • kan bruke metoder for idé- og manusutvikling.
 • kan anvende verktøy for opptak og redigering  og enkle redigeringsprogram for behandling av bilde, lyd og lys.
 • kan håndtere eksportering og utskriftsbehandling av ulike digitale uttrykksformer.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for digitale mediers påvirkning på kommunikasjon, kultur og samfunn
 • har evne til kritisk refleksjon og vurdering av digitale presentasjoner samt arbeide innenfor etiske og juridiske rammer for bruk av bilder

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert (hybrid) og tilpasset studenter som på grunn av bosted, arbeids- eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus. Du kan følge samlingene heldigitalt eller møte fysisk på campus. For å kunne gjennomføre emnet heldigitalt må du ha tilgang til pc aktuell gratis programvare. Digital og fysisk undervisning foregår parallelt.

Emnet går over et semester med omlag en kveld i uken. Den omfatter ca. 350 timer. Av disse er om lag 70 timer undervisning og veiledning med kurslærer.

Det vil bli gitt undervisning og veiledning i alle sentrale deler av fagområdene, og det forutsettes at studentene tilegner seg teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter gjennom varierte læringsformer som forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudium og praktisk arbeid. Studentene skal arbeide med å analysere, reflektere, vurdere og formulere faglige og metodiske problemstillinger samt lede samtaler og holde egne innlegg. Det foretas en kontinuerlig prosessvurdering av studiet i dialog mellom faglærere og studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av:

 • En prosjektoppgave bestående av en skriftlig og en praktisk del. Praktisk del utføres individuelt eller i gruppe. Skriftlig del utføres individuelt.

Prosjektoppgaven fokuserer på teoretisk forståelse og praktisk anvendelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som studentene har opparbeidet seg gjennom studiet.

Eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Kunnskap om og ferdighet i å planlegge og utforme to digitale formidlingsressurser.
 • Kunnskap om digitale mediers påvirkning på kommunikasjon, kultur og samfunn.
 • Evne til å vurdere bruk av visuelt språk og visuelle virkemidler i digitale medier.
 • Analyse og kritiske betraktninger knyttet til problemstillingen i prosjektoppgaven.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradtert skala: A-F

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.