EPN

Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programplan

Engelsk programnavn
One-year Programme in Design and Communication in Digital Media
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
4 semestre
Programhistorikk

Innledning

Design og kommunikasjon i digitale medier er en praktisk-estetisk utdanning som gir kunnskap om digitale medier og visuell kommunikasjon.

Digitale medier har stor betydning for samfunnsutviklingen ved at de i stadig tiltagende grad blir anvendt til formidling innen ulike fag- og yrkesområder. Studiet skal sette studentene i stand til å utforme og formidle budskap i en moderne medieverden.

Studiet er beregnet på studenter som ønsker å utvikle skapende evner, visuell kompetanse og praktisk-estetiske ferdigheter innen digitale medier. I studiet skal studentene tilegne seg grunnleggende design- og kommunikasjonsprinsipper. Studentene skal lære å mestre digitale verktøy. De lærer kreativ tenkning og problemløsning individuelt og i grupper, noe som gjør dem mer konkurransedyktige i dagens arbeidsmarked, uansett karrierevei.

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium med undervisning fordelt over to år. Studiet er bygget opp av fire emner som hver har et omfang på 15 studiepoeng.

Årsstudiet gir som selvstendig enhet ingen grad, men kan gi innpass for emner eller inngå som deler i relevante bachelorstudier.

Målgruppe

Studiet retter seg mot søkere med teknisk-, kunstnerisk- eller kulturbakgrunn som ønsker kompetanse i digital visuell kommunikasjon, som informasjonsmedarbeidere, bibliotekarer, kulturarbeidere, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere. Studiet er av betydning for medierelevant arbeid i offentlig og privat sektor.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått årsstudium i design og kommunikasjon digitale medier har følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om produksjon, anvendelse og kommunikasjon gjennom ulike digitale bildeuttrykk
 • har grunnleggende kunnskap om bruk av visuelle virkemidler
 • har kunnskap om digitale verktøy for læring, kunnskapsdeling og samhandling
 • har kjennskap til digitale verktøy og arbeidsmetoder innen estetiske fag

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan fremstille tekst, bilde, illustrasjoner og historiefortelling i ulike digitale presentasjonsformer med kompetanse i tilhørende programvare
 • kan gjennomføre en prosess fra idé til ferdig produkt på en slik måte at design, uttrykk og struktur understøtter innholdet og gjør budskapet tilgjengelig for mottakerne
 • kan anvende enkel programmering
 • kan anvende ulike metoder for idé-, tekst- og konseptutvikling

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kritisk refleksjon og analytisk forståelse for den rolle digitale medier har i organisasjoner og samfunn
 • kan reflektere over teknologien muligheter og begrensninger i arbeidet med å formidle, dele kunnskap og samhandle
 • har kunnskap om juridiske rammer for bruk av og kommunikasjon gjennom digitale medier
 • er oppmerksom på etiske dilemmaer knyttet til deling av informasjon
 • kjenner til nytenkning og utvikling av de estetiske fagene i et digitalt perspektiv

Innhold og oppbygging

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium med undervisning fordelt over to år. Studiet er bygget opp av fire emner som hver har et omfang på 15 studiepoeng.

Emnene tas som avsluttede faglige enheter, som til sammen utgjør årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier. Studiet kan tas som en frittstående årsenhet (60 studiepoeng) eller som del av en bachelorgrad (180 studiepoeng).

 

ZDB Digitale bilder

 • digitale bilder og visuelle virkemidler
 • bildebehandling, foto og grafisk layout
 • idèutvikling i grupper
 • utstyr og programvare
 • opphavsrett og personvern

 

DKDM1200 Digitale presentasjoner og informasjonsarkitektur

 • illustrasjon og informasjonsgrafikk
 • idè-, tekstutvikling og dramaturgi
 • enkel koding og programmering
 • dokumenttyper og strukturer som er karakteristiske for Internett
 • programvare for nett, opptak, redigering og publisering av video, lyd og animasjon
 • intellectual property rights (IPR) og digital rettighetsadministrasjon (DRM)

 

ZKDM Kommunikasjon i digitale medier

 • kommunikasjon og interaktiv formidling
 • utvikling av digitale formidlingsressurser
 • ide- og manusutvikling
 • presentasjon med levende bilder
 • utprøving av sosiale medierprint-, trykkerihåndtering og utskriftsmuligheter

 

DKDM1400 Interaktivtet og design

 • interaktivitet og samhandling
 • sosial design
 • idè- og konseptutvikling
 • koding og programmering for multimodal, mobil og interaktivt kommunikasjon
 • gjenbruk og kobling av digitale objekter
 • utviklingsarbeid i digitale medier
Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. studieår

3. semester

4. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert (hybrid) og tilpasset studenter som på grunn av bosted, arbeids- eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus. Du kan følge samlingene heldigitalt eller møte fysisk på campus. For å kunne gjennomføre emnet heldigitalt må du ha tilgang til pc aktuell gratis programvare. Digital og fysisk undervisning foregår parallelt.

Det enkelte emnet i studieplanen går over et semester med ca. en kveld i uken. Hvert emne er 15 studiepoeng. Hvert emne omfatter 350 arbeidstimer for studentene hvorav om lag 80 timer er undervisning og veiledning med kurslærer på samlinger. De øvrige timene omfatter individuell veiledning, problembasert arbeid i grupper, oppgaveløsning, prosjektarbeid, kommunikasjon mellom kurslærer og studenter.

I studiet blir det lagt vekt på at studentene tilegner seg teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter gjennom varierte læringsformer som forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudium og praktisk arbeid. Studiet tar i bruk digitalt verktøy, medier og læringsplattformer som høgskolen til enhver tid har tilgjengelig.

Det utarbeides undervisningsplan med utgangspunkt i emneplanene. Denne gir nærmere informasjon om arbeidskrav og eventuell undervisning med krav om tilstedeværelse. Videre gir den informasjon om tidsplan for samlinger.

Vurdering og sensur

Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Se OsloMets nettsider student.oslomet.no

Vurderingen skal sikre dokumentasjon av studentenes kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Den endelige formelle vurderingen skjer ved eksamen. I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Muntlige og praktiske eksamener skal ha to sensorer da disse eksamensformene ikke kan påklages. Formelle feil kan likevel påklages. Andre eksamensformer kan ha en eller to sensorer og kan påklages.

På karakterutskrift for årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier, 60 studiepoeng, føres avsluttende vurdering for hvert emne. Studentene kan også få karakterutskrift for hvert avlagt emne. Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres av studenten selv. Ny/utsatt eksamen arrangeres normalt sammen, tidlig i påfølgende semester. Ny eksamen - for studenter som har levert eksamen og ikke fått bestått. Utsatt eksamen - for studenter som ikke fikk avlagt ordinær eksamen. Vilkårene for å gå opp til ny/utsatt eksamen gis i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.