EPN

ZKDM Kommunikasjon i digitale medier Emneplan

Engelsk emnenavn
Communication Through Digital Media
Studieprogram
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier / Kommunikasjon i digitale medier
Omfang
15 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

På grunn av Korona situasjonen vil deler av studiet gjennomføres digitalt.

Bakgrunnen for valg av studiets innhold er digitale mediers betydning for samfunnsutviklingen ved at de i tiltagende grad blir anvendt til formidling innen ulike fag- og yrkesområder. Tema er ulike digitale presentasjonsformer for at studentene skal kunne anvende og utvikle disse. Emnet fokuserer på kunnskapsområdene kultur og samfunn, kommunikasjon i digitale medier, digitale designprosesser og utviklingsarbeid.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha bestått emne ZDB Digitale bilder og DKDM1200 Digitale presentasjoner og informasjonsarkitektur.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til emner knyttet til digitale trender og kultur
 • har kunnskap om visuell kommunikasjon og interaktiv formidling i digitale medier
 • har kunnskap om bruk av ulike programvarer i digitale prosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, og utforme digitale presentasjoner
 • Kan kommunisere et budskap gjennom digitale presentasjoner:
 • Kan bruke metoder for idé- og manusutvikling.
 • Kan anvende verktøy for opptak og redigering  og enkle redigeringsprogram for behandling av bilde, lyd og lys.
 • Kan håndtere eksportering og utskriftsbehandling av ulike digitale uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for digitale mediers påvirkning på kommunikasjon, kultur og samfunn
 • har evne til kritisk refleksjon og vurdering av digitale presentasjoner samt arbeide innenfor etiske og juridiske rammer for bruk av bilder

Innhold

 • Visuell kommunikasjon og interaktiv formidling.
 • Digitale medier og verktøy.
 • Utviklingsarbeid i digitale medier.
 • Eksportering og utskriftsmuligheter i digitale medier.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over et semester med omlag en kveld i uken. Den omfatter ca. 350 timer. Av disse er om lag 70 timer undervisning og veiledning med kurslærer.

Det vil bli gitt undervisning og veiledning i alle sentrale deler av fagområdene, og det forutsettes at studentene tilegner seg teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter gjennom varierte læringsformer som forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudium og praktisk arbeid. Studentene skal arbeide med å analysere, reflektere, vurdere og formulere faglige og metodiske problemstillinger samt lede samtaler og holde egne innlegg. Det foretas en kontinuerlig prosessvurdering av studiet i dialog mellom faglærere og studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.

Arbeidskrav:

Arbeidskrav i form av en digital innlevering som dokumenterer praktiske ferdigheter i å kommunisere et budskap til en valgt målgruppe gjennom todimensjonale og bevegelige bildeuttrykk.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen

Studentene kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse:

 • Faglige innføringer og demonstrasjoner.
 • Felles faglige drøftinger og vurderinger underveis og i etterkant av studieoppgaver.
 • Gruppe- og prosjektarbeid.

Se undervisningsplanen for nærmere informasjon.

Vurdering og eksamen

Eksamensformen er en individuell prosjektoppgave.

Oppgaven bygger på en praktisk prosjektoppgave med skriftlig dokumentasjon innen kommunikasjon i digitale medier. Prosjektoppgaven fokuserer på teoretisk forståelse og praktisk anvendelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som studentene har opparbeidet seg gjennom studiet.

Eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Kunnskap om og ferdighet i å planlegge og utforme to digitale formidlingsressurser.
 • Kunnskap om digitale mediers påvirkning på kommunikasjon, kultur og samfunn.
 • Evne til å vurdere bruk av visuelt språk og visuelle virkemidler i digitale medier.
 • Analyse og kritiske betraktninger knyttet til problemstillingen i prosjektoppgaven.

Eksamenen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Opptakskrav

Emnet tilbys som enkeltemne og vil i sin helhet tilbys digitalt.