EPN

YLDH2000 Visuell kommunikasjon og entreprenørskap Emneplan

Engelsk emnenavn
Visual Communication and Entrepreneurship
Studieprogram
Bachelorstudium - yrkesfaglærer i Design og håndverk/medieproduksjon
Omfang
20 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler entreprenørskap, praktisk arbeid i å videreutvikle og dokumentere egen arbeidsprosess og yrkesfaglig kompetanse. Visuell dokumentasjon innen design og håndverk/medieproduksjon. Arbeidet skal utvikles i tråd med yrkesetiske retningslinjer, og ses i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Emnet kan tilrettelegges på engelsk, og kan tas i forbindelse med studentutveksling til et annet land.

Emnet består av 20 studiepoeng fordelt med 5 studiepoeng profesjonsfag, 5 studiepoeng yrkesfaglig dybde og 10 studiepoeng yrkesfaglig bredde

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om entreprenøriell læring
 • har kunnskap om produktutvikling fra ide til ferdig salgbart produkt
 • har kunnskap om arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har kunnskap om miljøkonsekvenser for fag/yrkesutøvelsen
 • har kunnskap om visuell dokumentasjon

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan dokumentere produktutvikling fra ide til ferdig produkt knyttet til entreprenøriell læring
 • kan anvende visuell kommunikasjon i dokumentasjonsprosessen
 • kan analysere læreplanverket og konkretisere læreplanene og prinsipper for opplæringen i utdanningsprogrammene, som grunnlag for yrkesrelevant opplæring

 

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utøve, analysere og vurdere entreprenøriell læring
 • kan vurdere egen yrkesutøvelse som fagarbeider i et samfunnsperspektiv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeidsliv, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan utføre arbeidet som fagarbeider og yrkesfaglærer i henhold til fagenes normer, samfunns- og yrkesetiske verdier

Innhold

 • innovasjon, utvikling og endring i yrkesfagene og yrkesutøvelsen i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • entreprenørskap, entreprenøriell læring, nytenking og innovasjon
 • visuell kommunikasjon
 • produktutvikling fra ide til ferdig salgbart produkt
 • kvalitetssikring

Arbeids- og undervisningsformer

Refleksjon knyttet til yrkespraksis, praktisk arbeid, veiledning, erfaringsdeling, forelesning/dialogpreget undervisning, veiledning og gruppearbeid.

Praksis

 • 15 dager i yrkesfaglig praksis (jf. yrkespraksisguiden)
 • 5 dager pedagogisk praksis, 2. periode, del 1 (jfr. praksisguiden)

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

 • Oppdatert individuell plan for studiet
 • Individuell logg fra 5 dager pedagogisk praksis (observasjon). Omfang: ca. 800 ord + bilder, illustrasjoner, etc.
 • Visualisering av arbeidsprosess og gjennomføring av et praktisk arbeid som presenteres for klassen (ca. 15 - 20 minutter pr. student).
 • Individuelle arbeidslogger fra 15 dager yrkesfaglig praksis, med fokus på analyse av særtrekk og fellestrekk, kvalitetssikring og prosessdokumentasjon (yrkesfaglig bredde). En logg pr. yrke. Omfang: ca. 800 ord pr. logg + bilder vedlegg, mm.

 

Det kreves 80 % tilstedeværelse på samlingene, og alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen (jfr. avsnitt om arbeidskrav i programplanen).

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen.

 • Eksamen består av dokumentasjon av arbeidsprosess og resultat med refleksjon over egen læring. Omfang ca. 4000 ord + illustrasjoner, bilder og vedlegg.

Ny og utsatt eksamen

 • Ved karakteren F for ikke bestått kan omarbeidet versjon leveres til sensur inntil en gang.
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år.