EPN

YFTI3100 Faglig fordypning i et skole-, yrkes- og samfunnsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational in-depth subject in a school, work and community perspective
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler forskningsbasert fordypning i aktuelle problemstillinger knyttet til kunnskap om, og utvikling av eget yrkesfagområde i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Analyse av fremtidens yrkesutøvelse, kompetansebehov og opplæringsbehov. Femte semester er studiets internasjonale semester der det legges til rette for at studenter kan gjennomføre relevant yrkespraksis eller studieemner i utlandet.  

Forkunnskapskrav

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må studentene ha bestått alle tidligere emner i yrkesfaglærerutdanningen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om styringsdokumenter og nyere nasjonal og internasjonal forskning innen yrkesutøvelsen med fokus på fremtidens kompetansebehov i arbeidslivet 

 • har kunnskap om læring, arbeidsmetoder, verktøy og bærekraftige prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen nasjonalt og internasjonalt  

 • har kunnskap om arbeids- og samfunnslivet, yrkene og bransjene i utdanningsprogrammet, deres kultur, virksomhet og plass i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt 

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge, analysere, utvikle og gjennomføre et yrkespedagogisk utviklingsarbeid i eget yrkesfag på en bærekraftig og yrkesetisk måte 

 • kan vurdere, begrunne og dokumentere avansert yrkesfaglig arbeid

 • kan orientere seg i faglitteraturen, forskningsresultater og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til forskningsmetode, utviklingsarbeid og fordypning i eget yrkesfagområde

Generell kompetanse

Studenten

 • kan administrere og lede daglig læringsarbeid på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå  

 • kan anvende styringsdokumenter og nyere forskning som grunnlag for kartlegging og analyse av fremtidens kompetansebehov i yrkesutøvelsen 

 • kan vurdere egen yrkesutøvelse som fagarbeider i et samfunnsperspektiv nasjonalt og internasjonalt, og kunne bidra i en bærekraftig fagutvikling i eget yrkesfag

 • kan utvikle helhetlige læringsoppgaver som bygger på relevant kompetanse for å møte ulike yrkers bruk av ny teknologi innen eget programområde

Innhold

 • Yrke, organisasjon og ledelse

  • Yrkesmessige utfordringer i skole, samfunn og arbeidsliv, likestilling

  • Samfunnsdanning, demokrati og medborgerskap

  • Analyse av utviklingstrekk og fremtidsscenarier knyttet til samfunnsoppgaver og aktuelle yrker i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

 • Forskningsmetode

 • Innovasjon og utvikling

  • Teknikk-, produkt- og tjenesteutvikling

  • Digitalisering og robotisering

  • Bærekraft og etikk

 

Praksis

Yrkesfaglig praksis minimum fem dager og eventuelt resterende dager til minimum 60 dager.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeid- og undervisningsformer i emnet er erfaringsdeling, forelesning/dialogbasert undervisning, rollespill, gruppearbeid, praktisk utviklingsarbeid, litteratur-/kildestudier, individuell veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet:

Arbeidskrav 1

Studentene skal levere et individuelt dokument om nasjonale og internasjonale innovasjoner i eget fagområde som kan få betydning for yrkesutøvelse, kompetanse, bærekraftig utvikling og opplæringsbehov. Arbeidskravet skal inkludere samtaler med sentrale aktører i eget yrke og utdanningsprogram. Omfang: 1000 ord +/- 10 %. Hensikten med arbeidskravet er å fordype seg i eget yrke eller utdanningsprogram for å utvikle yrkesfaget i tråd med arbeidslivets og samfunnets behov nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skal studentene få trening i å søke, finne, kontakte og gjennomføre et intervju som både gir intervjutrening og også oppdatert faglig kunnskap. 

Arbeidskrav 2

Individuell skriftelig og faglig forankret oppgave om planlegging, gjennomføring og vurdering av utviklingsarbeid innen eget yrke eller eget programområde. Oppgaven skal knyttes til yrkesfaglig praksis og hensikten er at studentene skal få erfaring med å dokumentere og lede endrings- og/eller utviklingsarbeid. Omfang: 3500 ord +/- 10% + litteraturliste og eventuelt vedlegg

Arbeidskrav 3

Individuell undervisningsutøvelse innen yrkesfaglig dybde og ny teknologi. Omfang: 1500 ord +/- 10%.  Hensikten med arbeidskravet er å videreutvikle sin egen undervisning hvor fokus på teknologi innen fagområde er sentralt. Arbeidskravet kan etter avtale med faglærer gjennomføres i gruppe, da må det også leveres individuell refleksjon med et omfang på 600 ord +/- 10%.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen. Omfang: 4000 ord +/- 10%, + vedlegg. 

 

Ny og utsatt eksamen 

 • Ved sykdom eller ikke bestått karakter arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen

 • Ved karakteren F; ikke bestått, kan det leveres en omarbeidet versjon av prosjekteksamen én gang, ved senere forsøk må det skrives ny oppgave.

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet 

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.