EPN

YFTI1200 Yrkesfaglige kjerneelementer og ledelse av læringsprosesser Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational core elements and leadership of learning processes
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om kompetanseanalyse og yrkesteori tilpasset utdanningsprogrammet, samt læreplananalyse og undervisningsplanlegging. Det vil handle om å bruke yrkesfaglig kompetanse i veiledning av elever og lærlinger i opplæringssituasjoner. Ledelse av læringsprosesser i egen klasse, planlegging med begrunnelse, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av undervisning og læring i skole og arbeidsliv. Innholdet knyttes til opplæringens overordnet del, verdigrunnlag og kjerneelementer. Prosjektarbeid, relasjoner, kommunikasjon, gruppeprosesser og konflikthåndtering. Bruk av yrkesrelevant yrkeskunnskap og profesjonsfaglig digital kompetanse.  

Forkunnskapskrav

 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om læreplanverket, skolens mandat og opplæringens verdigrunnlag  

 • har kunnskap om undervisningsplanlegging og vurdering 

 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder og veiledningsstrategier 

 • har kunnskap om kompetansebehov sett i et bransje- og samfunnsperspektiv 

 • har kunnskap om bruk av IKT og annen aktuell teknologi innenfor utdanningsprogrammet

  

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan lede læringsprosesser i skole og arbeidsliv 

 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og lede yrkesrelevant undervisning i skole og arbeidsliv med utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning   

 • kan veilede elever og lærlinger i konkrete opplæringssituasjoner 

 • kan anvende profesjonsfaglig digital kompetanse i klasserommet 

 • kan legge til rette for gode samhandlings- og gruppeprosesser 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan tilrettelegge for og lede læring i skole og arbeidsliv, med utgangspunkt i yrkenes kvalifikasjonskrav, gjeldende læreplaner og styringsdokumenter 

 • kan bruke samarbeidslæring, konflikthåndtering og kommunikasjon i gruppearbeid for å bidra til utvikling av det sosiale arbeids og læringsmiljøet  

 • kan kommunisere og samarbeide med skolen, bedriften og samfunnet om å lede og organisere opplæring og faglig utvikling på yrkesområdet  

Innhold

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesrelevante undervisning

 • Lovverk og forskrift

 • Undervisningspraksis og undervisningsmetoder

 • Relasjoner, kommunikasjon, gruppeprosesser og konflikthåndtering  

 • Analyse av relevant yrkeskompetanse  

 • Teoriforankring av relevant yrkeskunnskap

 • Kompetansekartlegging   

 • Profesjonsfaglig digitale kompetanse i yrkesutøvelsen og undervisningen 

 • Prosjektarbeid

 

Praksis 

 • 25 dager pedagogisk praksis, (jf. praksisguiden for pedagogisk praksis) 

 • 10-15 dager yrkesfaglig praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet er praktiske undervisningsøvelser, forelesning/dialogbasert undervisning, rollespill, refleksjon over pedagogisk praksis gjennom refleksjonsnotat og erfaringsdeling og utviklingsarbeid i grupper. Arbeid i basisgrupper videreføres.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

Arbeidskrav 1

Individuell undervisningsøvelse, basert på den didaktiske relasjonsmodellen, for medstudenter i faggrupper. Hensikten er å formidle yrkesteoretiske kunnskap innen deres eget fagområde, hvor dere i forkant kartlegger behov og ønsker om tema. Omfang: 15-20 minutter pr. student. Dere skal levere inn et individuelt refleksjonsnotat (inntil 800 ord) med undervisningsplan som vedlegg. 

   

Arbeidskrav 2

Individuell dokumentasjon og refleksjon fra pedagogisk praksis med konkrete eksempler. Omfang: 2000 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal vise oppgavetekster, undervisningsplaner, vurdering med mer fra pedagogisk praksis, og gjøre rede for hva studenten har lært i praksisperioden.

 

Arbeidskrav 3

Dokumentasjon av og refleksjon over yrkesfaglig kompetanse med fokus på analyse av yrkesoppgaver, kompetansebehov og kjerneelementer i yrkesutøvelsen. Det forventes refleksjoner om anvendelsen av tilegnet kompetanse som yrkesfaglærer. Omfang: 1200 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal vise hva vedkommende har lært gjennom ulike læringsaktiviteter i forhold til oppsatt plan fra arbeidskravene 1 og 2 i første emne i studiet. 

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen. 

Vurdering og eksamen

Prosjekt i gruppe  (tre til fem studenter)*

Eksamen består av skriftlig rapport fra et yrkesfaglig og yrkesdidaktisk prosjekt knyttet til utvikling av forståelse for sammenheng mellom yrkes- og profesjonsteori og yrkesopplæring. Omfang: 4000 ord +/ 10%.  

*Det kan søkes om å gjennomføre eksamen individuelt dersom det foreligger dokumenterte grunner. Søknaden skal godkjennes av faglærer og studieleder. Omfang ved individuell gjennomføringer 4000 ord +/- 10 %.   

 

Ny og utsatt eksamen 

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen og det legges til rette for individuell gjennomføring.

 • Ved karakteren ikke bestått kan omarbeidet versjon leveres på nytt, som sammen med ny presentasjon sensureres inntil en gang. 

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt. Kilder skal oppgis. 

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til Bestått /ikke bestått.  

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.