EPN

YFSR2100 Yrkesrelevant og tilpasset opplæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocationally relevant and adapted learning
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler yrkesrelevant og tilpasset opplæring i tillegg til faglig fordypning og praksis som er relevant for fag i videregående skole. Dette omfatter kartlegging av elevers læreforutsetninger, klasseledelse og utvikling av læringsmiljø. Det legges vekt på entreprenørielle arbeidsmetoder, arbeidsprosess og dokumentasjon av yrkesdifferensiert undervisning ved bruk av læringsteorier og bevisstgjøring av eget pedagogiske ståsted. Emne tar også for seg helse miljø og sikkerhet, risikovurdering, kvalitetssikring og arbeidsmiljøloven.   

Forkunnskapskrav

 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 

 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og teknologi relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen

 • har kunnskap om klasseledelse og utvikling av gode læringsmiljø

 • har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i utdanningsprogrammet

 • har kunnskap om lovverket i forhold til tilpasset opplæring, spesialundervisning/ IOP planer/ handlingsplikten / saksbehandlingsprosedyrer

 

Ferdigheter  

Studenten

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper som grunnlag for yrkesrelevant opplæring

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingens behov 

 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter

 • kan planlegge og gjennomføre helse, miljø og sikkerhetstiltak i utdanningsprogrammet

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan via yrkesfaglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet. 

 • kan legge til rette for entreprenøriell læring, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen. 

 • kan bygge relasjoner til aktuelle samarbeidspartnere i skole og arbeidsliv og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljøer

Innhold

Innhold 

 • Lovverket i forhold til tilpasset opplæring, spesialundervisning/ IOP planer/handlingsplikten / saksbehandlingsprosedyrer 

 • Samarbeid med aktuelle aktører og instanser

 • Kartlegging av elevers læreforutsetninger, motivasjon og yrkesinteresse 

 • Teoriforankring av relevant yrkeskunnskap

 • Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av yrkesdifferensiert undervisning

 • Klasseledelse og utvikling av læringsmiljø 

 • Læringsteorier, bevisstgjøring av eget pedagogiske ståsted 

 • Entreprenøriell læring

 • Helse miljø og sikkerhet, risikovurdering, kvalitetssikring og arbeidsmiljøloven 

 • Teknologisk utvikling innen eget yrke

 

 

 

Praksis 

 • Minimum 25 dager av den totale yrkesfaglige praksisen skal være gjennomført og dokumentert før eksamen avlegges

 • 20 dager pedagogisk praksis, 2. periode (jf. praksisguiden for pedagogisk praksis)

Arbeids- og undervisningsformer

Refleksjon knyttet til yrkespraksis, praktisk arbeid, veiledning, erfaringsdeling, forelesning/dialogpreget undervisning, veiledning og gruppearbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

Arbeidskrav 1

Individuell dokumentasjon og refleksjon fra yrkespraksis med fokus på HMS/kvalitetssikring. Omfang: 1200 ord +/-10%. Hensikten med arbeidskravet er å få erfaring med og innsikt i hvordan yrkene i utdanningsprogrammet arbeider med kvalitetssikring, helse miljø og sikkerhet.

 

Arbeidskrav 2

Individuell dokumentasjon fra pedagogisk praksis. Omfang: 2000 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er å dokumentere erfaringer, begrunnelser og refleksjoner fra pedagogisk praksis. Dokumentasjonen skal gi kvalitativ innsikt i hva som konkret er planlagt, gjennomført og vurdert, med konkrete eksempler på oppgavetekster, elevbesvarelser mm.

 

Arbeidskrav 3

Skriftlig gruppeoppgave (3-5 studenter) med vekt på lokale- og sentrale styringsdokumenter knyttet til tilpasset opplæring og spesialundervisning. Omfang: 3000 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er å øke forståelsen for implementeringen av lover og reguleringer som gjelder for tilpasset opplæring. Innenfor spesialundervisning skal studentene gjøre rede for en funksjonshemming og konsekvenser for opplæringen, og hva dette betyr for gjennomføringen av profesjonsutøvelsen.

 

Arbeidskrav 4

Dokumentasjon av og refleksjon over yrkesfaglig kompetanse med fokus på analyse av yrkesoppgaver, kompetansebehov, kjerneelementer og entreprenøriell praksis i yrkesutøvelsen. Det forventes refleksjoner om anvendelsen av tilegnet kompetanse som yrkesfaglærer. Omfang: 2500 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal vise hva vedkommende har lært gjennom ulike læringsaktiviteter i forhold til oppsatt plan fra arbeidskravene 1 og 2 i første emne i studiet.

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

14 dagers individuell hjemmeeksamen. Refleksjon rundt 2 - 4 utvalgte arbeidskrav med aktuelle læringsutbytter i emnet med fokus på yrkesrelevant opplæring, HMS, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Omfang: 4000 ord +/- 10%.

 

Ny og utsatt eksamen 

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen

 • Ved karakteren F for ikke bestått kan omarbeidet versjon leveres til sensur inntil en gang  

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.