EPN

YFRM3900 Helhetlig yrkesfaglærerkompetanse – bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor’s assignment - Comprehensive vocational teacher competence
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet helhetlig yrkesfaglærerkompetanse - bacheloroppgave er det avsluttende emnet i yrkesfaglærerutdanningen i studieretningen for restaurant- og matfag. I dette emnet vil det bli lagt vekt på at studentene skal kunne integrere yrkesfag, yrkesopplæring, FoU-aktiviteter og vise en helhetlig yrkesfaglærerkompetanse.

Forkunnskapskrav

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må studenten ha bestått alle tidligere emner i yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Benevnelser i parentes referer til læringsutbyttebeskrivelser i rammeplan for yrkesfaglærerutdanning.

 

Kunnskap

Studenten

 • kjenner gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelse og kan videreutvikle sin kunnskap innenfor disse områdene

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper i innenfor fag- og yrkesopplæringen i restaurant- og matfag og relevante fag i grunnskolen

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplærings tilpasset elevenes/lærlingenes behov

 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring

 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier

 • kan bruke relevante forskningsresultater for å treffe begrunnende valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

 

Generell kompetanse

Studenten

 

  • har solid innsikt i relevante yrkesfaglige og yrkesetiske problemstillinger innen restaurant og matfag, og kan formidle sentralt fagstoff

  • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet innenfor fag- og yrkesopplæringen i restaurant- og matfagene

  • har endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og yrkesliv innenfor restaurant- og matfagene

  • kan bygge gode relasjoner og samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere i skole og arbeidsliv relevant for yrkesopplæringen i restaurant- og matfagene

  • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer

Innhold

I arbeidet med emnet skal studentene benytte sine yrkesfaglige, pedagogiske og yrkesdidaktiske kompetanse til å gjennomføre pedagogisk praksis og bacheloroppgave knyttet til yrkesopplæring og/eller arbeidsliv innenfor restaurant- og matfagene. Sentrale emner er:

 • Forskningsprosess knyttet til utvikling av datainnsamlingsverktøy, datainnsamling, dataanalyse, presentasjon av resultater og diskusjon i en bacheloroppgave.

 • Selvvalgt litteraturstudier knyttet til faginnholdet i bacheloroppgaven

 • Lovverk og styringsdokumenter knyttet til vurdering

 • Planlegging og gjennomføring av vurdering for- og av læring

 • Profesjonsetikk og håndtering av etiske dilemmaer

 • Samarbeidsrelasjoner innenfor skole og arbeidsliv

 

Praksis

Yrkespraksis. Studentene gjennomfører 10 dagers yrkespraksis knyttet til gjennomføring av bacheloroppgaven.

Pedagogisk praksis. Studentene gjennomfører 15 dagers pedagogisk praksisopplæring i relevante fag i grunnskolen, videregående skole eller ved andre relevante opplæringsarenaer som for eksempel opplæringskontor eller bedrift.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene som benyttes er varierte og består av veiledning, undervisningsøvelser, individuelle litteraturstudier, forelesning, gruppearbeid og caseoppgaver.

 

I siste semester skal studentene skrive en bacheloroppgave. Dette innebærer å planlegge, gjennomføre og dokumentere en FoU-prosess knyttet til yrkesopplæring (med fleksibel vekt på utviklingsarbeid eller forskning) i skole og/eller arbeidsliv.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan levere bacheloroppgaven:

 

Arbeidskrav 1

Innlevering av to veiledningsdokumenter knyttet til bacheloroppgaven etter retningslinjer gitt av OsloMet. Arbeidskravet består av to deler som begge må være godkjent.

 1. Innlevering av problemstilling for godkjenning, informasjonsbrev til informanter og datainnsamlingsverktøy som intervjuguide eller spørreskjema.

Hensikten med dette arbeidskravet er at faglærer ved OsloMet sikrer at datainnsamling foregår profesjonelt og etter etiske retningslinjer.

2. Innlevering av veiledningsdokument på helheten av bacheloroppgaven. Omfang: 2000 ord +/- 10%

Hensikten med dette arbeidskravet er å legge til rette for en prosessorientert form for skriving av bacheloroppgaven der studentene får veiledning underveis i skriveprosessen.

 

Arbeidskrav 2

Formidling av bachelorprosjekt til studenter i yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag. Omfang: Ca. 15 minutters presentasjon.Hensikten med dette arbeidskravet er at studentene skal dele sine forskningsfunn fra arbeidet med bacheloroppgavene med resten av klassen for å spre resultatet av forskningen. Presentasjonen gir også muligheter for tilbakemeldinger før den skriftlige bacheloroppgaven skal leveres.

 

Arbeidskrav 3

Praksisrapport etter 15 dager pedagogisk praksis. Omfang: 1500 ord +/- 10%. Hensikten med dette arbeidskravet er at studentene skal dokumentere og reflektere over egne læringsaktiviteter i praksisperioden og knytte dette til emnets faginnhold.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler: 

Del 1: Bacheloroppgave, individuelt eller i grupper á 2 studenter, omfang 4000 +/- 10% + vedlegg. 

Del 2: Individuell muntlig presenasjon. Omfang: 30-45 minutter per kandidat. 15 min til presentasjon og inntil 30 minutter til oppklarende spørsmål. Individuell muntlig eksamen skal vise helhetlig yrkesfaglærerkompetanse.

Nærmere retningslinjer for eksamen i del 1 og del 2 gis av emneansvarlig.

 

Ny og utsatt eksamen  

 • Ved sykdom arrangeres ny eksamen som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes grupper til del 1, gjennomføres den individuelt.
 • Ved karakteren F for ikke bestått, kan en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven leveres til ny sensur inntil én gang, muntlig eksamen gjennomføres på nytt.

 

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.   

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, men den individuelle muntlige høringen gjennomføres uten bruk av audiovisuelle hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Del 1: Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått, og teller 40 % av samlet karakter for emnet

Del 2: Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått, og teller 60 % av samlet karakter for emnet

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.