EPN

YFRM3100 Faglig fordypning i et skole-, yrkes- og samfunnsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational in-depth subject in a school, work and community perspective
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Forskningsbasert fordypning i et skole-, yrkes- og samfunnsperspektiv innenfor området restaurant og matfag innebærer at studentene skal arbeide med aktuelle problemstillinger knyttet til kunnskap om, og utvikling av eget fagområde. Gjennom undervisning, selvstendig arbeid og veiledning skal studentene utvikle dybdekompetanse knyttet til utviklingstrekk i restaurant- og matfagene.

 

Femte semester er studiets internasjonale semester der det legges til rette for at studenter kan gjennomføre relevant yrkespraksis eller studieemner i utlandet.

Forkunnskapskrav

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må studentene ha bestått alle tidligere emner i yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Benevnelser i parentes referer til læringsutbyttebeskrivelser i rammeplan for yrkesfaglærerutdanning.

Kunnskap

Studenten

 • kjenner nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor restaurant- og matfagbransjen med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området

 • kjenner yrkesopplæring og yrkesutøvelse i restaurant- og matfagene et historisk og kulturelt perspektiv

 • har bred kunnskap om læring, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen i restaurant- og matfag og kan videreutvikle sin kunnskap innenfor disse områdene

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til forskningsmetode, utviklingsarbeid og fordypning i eget fagområde

 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnende valg

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante og forskningsetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer

 • har endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i arbeidet med yrkesfaglig fordypning innen eget fagområde for å møte fremtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

Innhold

 • Studere hvordan nasjonale og internasjonale framtidsscenarioer påvirker restaurant- og matfagene for å kartlegge yrkesutøvelse, kompetansebehov og opplæringsbehov.

 • Analysere trender, konsepter, råvaretilgang samt produksjons- og serviceleveranse

 • Analyse av fremtidig yrkesutøvelse,

 • Analyse av kompetanse- og opplæringsbehov

 • Dokumentere hvordan yrke, organisasjon og ledelse påvirker restaurant- og matfagene på ulike nivå i samfunnet

  • Yrkesmessige utfordringer i et skole-, samfunns- og arbeidslivsperspektiv med særlig vekt på restaurant- og matfagene

  • Demokrati og medborgerskap i samfunns- og arbeidslivet spesielt knyttet til restaurant- og matfagene

  • Analyse av utviklingstrekk og framtidsscenarioer knyttet til samfunnsoppgaver og aktuell yrkesutøvelse i restaurant- og matfagene og hvilken betydning dette har for kompetansekrav og opplæringsbehov.

 • Forskningsmetode knyttet til å innhente, analysere og presentere relevante funn som grunnlag for kunnskapsbaserte avgjørelser i skole- og arbeidsliv.

 • Kunnskap om innovasjon og utvikling i et restaurant- og matfagperspektiv med særlig vekt på:

  • Teknikk-, produkt- og tjenesteutvikling

  • Digitalisering og robotisering

  • Bærekraft og etikk

  • Arbeidsoppgaver og rolle til faglærte

 

Praksis

Studentene gjennomfører 10 dagers yrkespraksis knyttet til fordypning i eget fagområde som dokumenteres etter retningslinjer gitt av OsloMet.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene som benyttes er varierte og ulike som individuelle litteraturstudier, forelesning, gruppearbeid, caseoppgaver, innsamling og presentasjon av faglitteratur og individuell veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent eksamen kan avlegges i emnet:

 

 • Arbeidskrav 1. Studentene skal levere et individuelt veiledningsdokument om nasjonale og internasjonale innovasjoner i eget fagområde som kan få betydning for yrkesutøvelse, kompetanse- og opplæringsbehov. Omfang: 1500 ord +/- 10 %.

Hensikten med dette arbeidskravet er at studentene skal opparbeide praktisk erfaring i å søke, velge ut og presentere relevant forskningsbasert litteratur som kan få betydning for deres evne til å se sammenheng mellom yrkesutøvelse, kompetansebehov og opplæring i deres fremtidige yrkesutøvelse som yrkesfaglærer eller som leder av annen opplæring.

 

 • Arbeidskrav 2. Studentene skal dokumentere individuelt intervju med sentrale aktører relatert til innovasjoner i eget fagområde i Norge eller utlandet. Omfang: 15 - 30 minutters opptak levert på Canvas. Hensikten med dette arbeidskravet er at studentene skal få trening i å søke, finne, kontakte og gjennomføre et intervju som både gir intervjutrening og også oppdatert faglig kunnskap.

 

 • Arbeidskrav 3. Hver student skal individuelt planlegge og gjennomføre deling av dagsaktuelle yrkesfaglige problemstillinger for resten av studentene i klassen. Omfang: ca. 20 minutter. Hensikten med dette arbeidskravet er å spre den faglige kunnskapen studentene opparbeider etter litteraturstudier og intervjuer med sentrale aktører innovasjoner med resten av studentene i klassen. Dette gir både en delingseffekt og også trening i å sammenfatte fagstoff og å presentere komprimert fagstoff i en muntlig presentasjon.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen. Omfang: 3000 ord +/- 10 %.

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen

 •  Ved karakteren F; ikke bestått, kan det leveres en omarbeidet versjon av prosjekteksamen én gang, ved senere forsøk må det skrives ny oppgave

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.