EPN

YFRM2100 Yrkesrelevant og tilpasset opplæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocationally relevant and adapted learning
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler yrkesrelevant og tilpasset opplæring i ungdomstrinnet og videregående skole. Det arbeides med faglig fordypning og praksis i skole og arbeidsliv, utvikling av læringsmiljø, klasseledelse og kartlegging av elevers læreforutsetninger. Læringsteori knyttes aktivt opp mot de ulike temaene og studentene arbeider med bevisstgjøring av eget pedagogisk ståsted. Det legges vekt på entreprenørielle arbeidsmetoder, arbeidsprosesser og dokumentasjon av yrkesdifferensiert undervisning. Emnet tar også for seg produktutvikling, kvalitetssikring og helse- miljø og sikkerhet i restaurant- og matfagene.

Forkunnskapskrav

 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten 

 • kjenner til yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder, verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen i restaurant- og matfag

 • kjenner til aktuelle læringsteorier, klasseledelse og hvordan bygge relasjoner i et læringsfellesskap

 • kjenner til gjeldende lovverket for tilpasset opplæring og spesialundervisning

 • kjenner til helse, miljø og sikkerhet i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag

 • kjenner til gjeldene lovverk og styringsdokumenter for kvalitetssikring og trygg mat som er relevante for yrkesutøvelsen innenfor restaurant og matfagene

 • kjenner til gründervirksomhet, økonomisk, pedagogisk, og sosialt entreprenørskap.

 

Ferdigheter  

Studenten

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring innenfor restaurant- og matfagene tilpasset elevenes og lærlingenes behov 

 • kan tilrettelegg for at elevene skal jobbe systematisk med grunnleggende ferdigheter

 • kan henvise til og bruke ulike kvalitetsteorier, kvalitetssikringsmetodikk og begrunne kritiske valg i gjennomføring av kvalitetssikringsprosjekter

 • kan anvende sin yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske - og teknologiske kunnskaper i arbeidet med entreprenørielle prosesser.

 • kan utøve grunnleggende førstehjelp

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan ved faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet

 • kan legge til rette for entreprenøriell læring, og involvering av lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen

 • kan utøve klasseledelse, bygge gode relasjoner, og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljøer.

 • kan bygge relasjoner til aktuelle samarbeidspartnere i skole og arbeidsliv

Innhold

 • Teoriforankring av relevant yrkeskunnskap 

  • Kvalitetssikringssystemer (HACCP/IK- MAT)

  • Helse miljø og sikkerhet, risikovurdering, kvalitetssikring og arbeidsmiljøloven  

  • Førstehjelp

  • Produkt- og serviceutvikling

 • Gjeldende Lovverket for tilpasset opplæring, spesialundervisning,

 • IOP-planer, handlingsplikten, saksbehandlingsprosedyrer og samarbeid med aktuelle aktører og instanser. 

 • Kartlegging av elevers læreforutsetninger, motivasjon og yrkesinteresse. 

 • Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av tilpasset opplæring og differensiert undervisning  

 • Klasseledelse, relasjonskompetanse og utvikling av læringsmiljø 

 • Læringsteorier og bevisstgjøring av eget pedagogiske ståsted 

 • Entreprenøriell læring

 • Grunnleggende ferdigheter i restaurant- og matfagene

 

Praksis 

Studentene gjennomfører 10 dager i yrkesfaglig praksis. 

Studentene gjennomfører 20 dager pedagogisk praksis, 2. periode 

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet er det forelesning- og dialogpreget undervisning, gruppearbeid og erfaringsdeling, mappemetodikk, entreprenørielle prosesser, veiledning, praktiske øvelser, og refleksjoner over egen praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

 • Arbeidskrav 1. Studentene presenterer muntlig i gruppe for resten av klassen grunnleggende kunnskap om yrkesrelevant HMS- og kvalitetssikringstiltak og hva dette innebærer for de ulike yrkene innenfor Restaurant- og matfag. Gruppen består av 3-4 studenter. Omfang 15 minutter.

Hensikten med arbeidskravet er å se sammenhengen mellom hvordan det arbeides i praksis med HMS - og kvalitetssikring i bransjen og aktuell teori om temaet.

 • Arbeidskrav 2. Individuell dokumentasjon fra pedagogisk praksis. Omfang: 2000 ord +/- 10%, + eventuelle vedlegg som bilder, undervisningsplaner, elevoppgaver, etc.

Hensikten med arbeidskravet er å se sammenheng mellom praksis og relevant teori og reflektere over egen læring

Arbeidskrav 3. Dokumentasjon av entreprenøriell praksis i gruppe på 3-4 studenter i form av en postpresentasjon + eventuelle prototyper av produkt, markedsmateriell, film, prosessdokumentasjon etc.

Hensikten med arbeidskravet er å fremme entreprenøriell tenkning, kreativitet og hvordan dette kan knyttes inn i undervisningen i restaurant- og matfagene.

 • Arbeidskrav 4. Individuell dokumentasjon av yrkesfaglig praksis utenfor eget fagbrevområdet med fokus på HMS, kvalitetssikring, yrkesidentitet og yrkesutøvelse. Omfang: 2500 ord +/- 10%, + eventuelle vedlegg som film, prosessdokumentasjon etc.

Hensikten med arbeidskravet er å få kjennskap til ett yrke utenfor eget fagbrevområde.

Et ikke-godkjent arbeidskrav kan omarbeides og leveres til godkjenning ytterligere en gang. For mer informasjon om arbeidskrav se programplanen.

Arbeidskrav 2, 3 og 4 legges i en digital mappe som grunnlag for eksamen i emnet.

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 14 dager. Skriftlig refleksjon basert på 2 - 3 selvvalgte arbeidskrav i emnet med fokus på hvilken betydning kvalitetssikring, HMS og entreprenøriell lærling har for relevant yrkesopplæring i restaurant- og matfag. Omfang: 3000 ord +/- 10 %.

 

Ny og utsatt eksamen 

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen

 • Ved karakteren F for ikke bestått kan en omarbeidet versjon av eksamen leveres til sensur én gang

 •  Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Sensorordning

To interne sensorer