EPN

YFRM1200 Yrkesfaglige kjerneelementer og ledelse av læringsprosesser Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational core elements and leadership of learning processes
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om kompetanseanalyse og yrkesteori tilpasset utdanningsprogrammet, samt læreplananalyse og undervisningsplanlegging. Det vil handle om å bruke yrkesfaglig kompetanse i veiledning av elever og lærlinger i opplæringssituasjoner. Ledelse av læringsprosesser i egen klasse, planlegging med begrunnelse, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av undervisning og læring i skole og arbeidsliv. Innholdet knyttes til opplæringens overordnet del, verdigrunnlag og kjerneelementer. Prosjektarbeid, relasjoner, kommunikasjon, gruppeprosesser og konflikthåndtering. Bruk av relevant yrkeskunnskap og profesjonsfaglig digital kompetanse.

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom ernæring og kosthold i et samfunnsperspektiv og kan vise eksempler på hvordan de ulike restaurant- og matfagene kan påvirke utviklingen av et sunnere kosthold i tråd med gjeldende regelverk og styringsdokumenter

 • kjenner læreplanverket, skolens mandat og opplæringens verdigrunnlag

 • kjenner til kompetansebehov sett i et bransje- og samfunnsperspektiv

 • har kunnskap om bruk av IKT og annen aktuell teknologi innenfor restaurant- og matfag

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan lede læringsprosesser i skole og arbeidsliv

 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og lede yrkesrelevant undervisning i skole og arbeidsliv med utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning

 • kan veilede elever og lærlinger i konkrete opplæringssituasjoner

 • kan anvende og utvikle sin yrkesfaglige, digitale, yrkesdidaktiske og matfaglige i kompetanser i yrkesopplæringen

 • kan legge til rette for gode samhandlings- og gruppeprosesser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesdidaktiske problemstillinger innen ernæring og kan formidle fagstoff innen ernæring og kosthold skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer

 • kan tilrettelegge for og lede læring i skole og arbeidsliv, med utgangspunkt i yrkenes kvalifikasjonskrav, gjeldende læreplaner og styringsdokumenter

 • kan kommunisere og samarbeide med skolen, bedriften og samfunnet om å lede og organisere opplæring og faglig utvikling på yrkesområdet

 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø

Innhold

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesrelevant undervisning. Kunne bruke relevante pedagogiske modeller for planlegging, gjennomføring og dokumentere undervisning, planlegging av yrkesopplæring samt pedagogiske bruk av motivasjonstiltak som tiltak for å redusere bortvalg og frafall. Bruk av ulike undervisningsmetoder som er relevant for fag og yrkesopplæring

 • Styringsdokumenter. Kunne anvende styringsdokumenter, lovverk og forskrifter som er relevante for utdanningen

 • Analyse av relevant yrkeskompetanse, både yrkesteoretisk kunnskap og profesjonsfaglig kompetanse. Hva kjennetegner en god yrkesutøver. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger er viktige i de ulike restaurant- og matfagyrkene?

 • Observasjon og kartlegging. Elevkartlegging som forutsetning for yrkesrettet opplæring. Kunne bruke ulike metoder for observasjon og kartlegging av elever i restaurant- og matfag

 • Teoriforankring av relevant yrkeskunnskap med vekt på kosthold og helse. Fokus på ernæring, mikrobiologi, bærekraft og trygg mat.

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse. Kunne anvende relevante digitale verktøy i undervisningen

 • Prosjektarbeid og prosjektorganisering. Organisere og gjennomføre yrkesfaglige og yrkesdidaktiske prosjekter

 

Praksis

25 dager pedagogisk praksis, (jf. praksisguiden for pedagogisk praksis)

10 dager yrkesfaglig praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet er varierte og består av blant annet av praktiske undervisningsøvelser, prosjektarbeid, forelesning/dialogbasert undervisning, rollespill, refleksjon over pedagogisk praksis og erfaringsdeling.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

 • Arbeidskrav 1: Individuell undervisningsøvelse basert på den didaktiske relasjonsmodell for medstudenter i grupper. Det skal leveres en skriftlig undervisningsplan i forbindelse med øvelsen. Omfang: 10-15 minutter pr. student

 • Arbeidskrav 2: Individuell dokumentasjon og refleksjon fra pedagogisk praksis med konkrete eksempler. Omfang: 2000 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal vise oppgavetekster, undervisningsplaner, vurdering med mer fra pedagogisk praksis, og gjøre rede for hva studenten har lært i praksisperioden

 • Arbeidskrav 3: Individuell dokumentasjon og refleksjon over yrkesfaglig kompetanse med fokus på analyse av yrkesoppgaver, kompetansebehov og kjerneelementer i yrkesutøvelse. Det forventes refleksjon om anvendelse av tilegnet kompetanse som yrkesfaglærer. Omfang: 1200 ord +/- 10%

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for emnet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen i gruppe på tre til fire studenter.

Eksamen består av skriftlig rapport fra et yrkesfaglig og yrkesdidaktisk prosjekt knyttet til utvikling av forståelse for sammenheng mellom yrkes- og profesjonsteori og yrkesopplæring. Omfang: 4000 ord +/-10%.

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen, dersom det ikke kan dannes grupper legges det til rette for individuell gjennomføring

 • Ved karakteren ikke bestått kan omarbeidet versjon leveres til sensur inntil en gang

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt. Kilder skal oppgis.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.