EPN

YFHO3900 Helhetlig yrkesfaglærerkompetanse – bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor’s assignment - Comprehensive vocational teacher competence
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet helhetlig yrkesfaglærerkompetanse - bacheloroppgave er det avsluttende emnet i yrkesfaglærerutdanningen, studieretning for helse- og oppvekstfag. I dette emnet vil det bli lagt vekt på at studentene skal kunne integrere yrkesfag, yrkesfagopplæring og FoU-aktiviteter, samt vise en helhetlig yrkesfaglærerkompetanse.

Arbeidet med bacheloroppgaven skal bidra til en yrkesfaglig og yrkespedagogisk fordypning innenfor et nærmere avgrenset problemområde. Med utgangspunkt i «det doble praksisfelt» vil bacheloroppgaven være rettet mot å utvikle kunnskap som kan bidra til å knytte sammen og utvikle yrkeskompetanse og lærerkompetanse. 

Forkunnskapskrav

For å kunne gå opp til eksamen på emnet, må studentene ha bestått alle tidligere emner i yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktuell forskning nasjonalt og internasjonalt innen bacheloroppgavens yrkesfaglige og pedagogiske problemområde

 • har kunnskap om ulike forskningsmetoder

 • kjenne gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelse og kan videreutvikle sin kunnskap innenfor disse områdene

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske og yrkesdidaktiske kunnskaper innenfor fag- og yrkesopplæring i helse- og oppvekstfag og relevante fag i grunnskolen

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov

 • kan orientere seg i aktuell faglitteratur og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier

 • kan anvende relevante forskningsmetoder, fremstille data på en troverdig måte og ivareta forskningsetiske hensyn

 • kan formidle resultatene på en klar og oversiktlig måte i en oppgave i henhold til gjeldene retningslinjer både skriftlig og muntlig

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante yrkesfaglige og yrkesetiske problemstillinger innen helse- og oppvekstfag og kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig

 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for læring, utvikle yrkesstolthet og yrkesidentitet innenfor fag- og yrkesopplæring i helse- og oppvekstfagene

 • viser endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens behov i skole og arbeidsliv

 • kan se tverrfaglige sammenhenger mellom profesjonsfag og yrkesfag

Innhold

I arbeidet med emnet skal studentene benytte yrkesfaglig, pedagogisk og yrkesdidaktisk kompetanse til å gjennomføre pedagogisk praksis og bacheloroppgaven knyttet til yrkesopplæring og/eller arbeidsliv innenfor hese- og oppvekstfag. Sentrale temaer er:

 • forskningsprosess knyttet til utvikling av innsamlingsverktøy, innsamling, analyse, presentasjon av resultater og drøfting i en bacheloroppgave

 • forskningsmetodikk og forskningsprosessen

 • forskningsetikk

 • vitenskapsteori

 • planlegging og gjennomføring av fagdag

Praksis

 • yrkespraksis fleksibel 5-10 dager, avhengig av antall dager som er gjennomført i emnet YFHO3100
 • 15 dager pedagogisk praksis, 4. periode

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet gjøres bruk av varierte undervisningsformer som forelesning med dialog, gruppeundervisning/veiledning med veileder i delt klasse, gruppearbeid, fremlegg og veiledning. Skisse/utkast av/til bacheloroppgave skal presenteres muntlig for medstudenter og faglærere både underveis og før fagdagen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

Arbeidskrav 1

Prosjektskisse til bacheloroppgaven skal legges frem for medstudenter i gruppe og godkjennes av veileder.  Hensikten er at studentene kommer i gang med bacheloroppgaven og at det er mulig å gjennomføre plan for arbeidet. Det blir gitt tilbakemelding og veiledning på skissen som kan omarbeides og oppdateres etter hvert i prosessen.

 

Arbeidskrav 2

Arrangere en fagdag i grupper bestående av fire til fem studenter, der hensikten er å få erfaring med å planlegge og gjennomføre en fagdag der bacheloroppgavene presenteres for medstudenter og inviterte gjester. Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner til fravær avtales alternativ presentasjon med fagansvarlig.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler:

Del 1: Bacheloroppgave, gruppe på 2-4 studenter, eventuelt individulelt, omfang 6000 ord* +/- 10 % + vedlegg. 

Del 2: Individuell muntlig presentasjon, Omfang: 30-45 minutter pr. kandidat. (15 min til presentasjon og inntil 30 minutter til oppklarende spørsmål). Individuell muntlig eksamen skal vise helhetlig yrkesfaglærerkompetanse.

* Individuelle oppgaver kan godkjennes ned til 4000 ord, og grupper på over tre studenter kan godkjennes opp til 7000 ord, der det er faglige argumenter for dette.

Nærmere retningslinjer for eksamen i del 1 og del 2 gis av emneansvarlig 

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres ny eksamen som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes grupper til del 1, gjennomføres den individuelt.

 • Ved karakteren F for ikke bestått, kan en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven leveres til ny sensur inntil én gang, muntlig eksamen gjennomføres på nytt

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Del 1: Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått, og teller 40 % av samlet karakter for emnet

Del 2: Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått, og teller 60 % av samlet karakter for emnet

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.