EPN

YFHO3100 Faglig fordypning i et skole-, yrkes- og samfunnsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational in-depth subject in a school, work and community perspective
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler forskningsbasert fordypning i aktuelle problemstillinger knyttet til kunnskap om, og utvikling av eget fagområde i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Emnet setter yrkesutøvelsen inn i en bred organisasjonsmessig kontekst. Det vektlegges hvordan læreren kan utdanne og danne yrkesutøveren til å møte samfunnet og yrkenes krav, og kunne bidra til utvikling av samfunnsansvar og demokratiforståelse. Det fokuseres også på hvordan lærer og yrkesutøver skal kunne både møte og skape endring/forbedring. I emnet inngår også analyse av fremtidens yrkesutøvelse, kompetanse- og opplæringsbehov.

Forkunnskapskrav

For å kunne gå opp til eksamen på emnet, må studentene ha bestått alle tidligere emner i yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læring, arbeidsmetoder, verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelse

 • har kunnskap om ulike organisasjonsmodeller i skole, arbeids- og samfunnsliv

 • har kunnskap om yrkenes kultur og plass/rolle i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt

 • har grunnleggende kunnskap om ulike forskningsmetoder

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge, analysere, utvikle og gjennomføre praktisk arbeid/tjeneste i eget yrkesfag på en bærekraftig og yrkesetisk måte

 • kan vurdere og dokumentere avansert yrkesfaglig arbeid

 • Kan vurdere ulike helse- og oppvekstfaglige yrkers krav til personlige egenskaper og egnethet, og kan veilede elever i deres yrkesvalg

 • Kan ta i bruk varierte tilnærminger og virkemidler i arbeid med danning og utdanning til omsorgsutøvelse

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan administrere og lede daglig læringsarbeid

 • kan anvende styringsdokumenter og nyere forskning som grunnlag for kartlegging og analyse av fremtidens kompetansebehov i yrkesutøvelsen

 • kan vurdere egen yrkesutøvelse som fagarbeider i et samfunnsperspektiv nasjonalt og internasjonalt, og kan bidra i en bærekraftig fagutvikling i eget yrkesfag

 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere innovasjons- og endringsarbeid innen eget yrkesområde

 • Kan relatere til, og begrunne egen profesjonsutøvelse ut fra ulike pedagogiske retninger

Innhold

 • Yrke, organisasjon og ledelse

 • Yrkesmessige utfordringer og muligheter i skole, kultur-, samfunns- og arbeidsliv

 • Likestilling i skole- og arbeidsliv

 • Samfunnsdanning, demokrati og medborgerskap

 • Analyse av utviklingstrekk og fremtidsutsikter knyttet til yrke og samfunn

 • Forskningsmetoder

 • Innovasjons-, utviklings- og endringsarbeid.

 • Digitalisering og velferdsteknologi

 • Bærekraft og yrkesetikk

 • Danning til skole og arbeidsliv

 • Ulike pedagogiske retninger og pedagogisk grunnsyn

 

Praksis

 • Yrkesfaglig praksis, fleksibel 5-15 dager

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet er erfaringsdeling, forelesning/dialogbasert undervisning, rollespill, gruppearbeid, praktisk utviklingsarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

Arbeidskrav 1

Individuell muntlig presentasjon av erfaringer fra yrkesfaglig praksis. Varighet: 15 minutter per student. Presentasjonen gjennomføres for medstudenter i grupper på 3-6 studenter.

Hensikten med arbeidskravet er å dele erfaringer fra yrkesfaglig praksis

 

Arbeidskrav 2

Individuell skriftlig og faglig forankret oppgave om planlegging, gjennomføring og vurdering av en innovasjon eller et utviklingsarbeid innen eget primæryrke. Oppgaven skal knyttes til yrkesfaglig praksis og hensikten er at studentene skal få erfaring med å dokumentere og lede endrings- og/eller utviklingsarbeid. Omfang 2500 ord (+/- 10 %) + litteraturliste og eventuelt vedlegg

 

Arbeidskrav 3

Individuell refleksjon over eget kompetansebehov og egen kompetanseutvikling i yrkesfaglig bredde og dybde, basert på kartlegging og dokumentasjon av yrkesfaglig praksis i løpet av studiet. Omfang: 2500 ord +/- 10 % + litteraturliste og eventuelle vedlegg.

Hensikten med arbeidskravet er at studentene skal bli bevisst egen kompetanse innen beredde og dybde, samt identifisere videre behov for kompetanseheving.

Arbeidskrav 4

Faglig refleksjon i grupper på 4-6 personer som omhandler utviklingen av eget pedagogiske grunnsyn. Gruppearbeidet avsluttes med muntlig presentasjon i plenum på inntil 20 minutter per gruppe.

Hensikten med arbeidskravet er å bli bevisst og kunne begrunne eget pedagogisk ståsted ved hjelp av pedagogisk teori.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen. Omfang: 3000 ord +/- 10 % + litteraturliste og eventuelle vedlegg.

 

Ny og utsatt eksamen

 

 • Ny og utsatt eksamen arrangeres som ordinær eksamen. Ved karakteren F for ikke bestått vil det bli gitt ny oppgavetekst
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet 
 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala med fem trinn, der A til E er bestått og F angir ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport.