EPN

YFHO2200 Ungdomskultur, kjønn og mangfold Emneplan

Engelsk emnenavn
Youth culture, gender and diversity
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet vektlegges ernæring, kosthold, hygiene og fysisk aktivitet i det forebyggende helsearbeidet. Det fokuseres på anvendelse av ulike metoder og teknikker knyttet til opplæring i disse temaene. Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter knyttet til mat, helse- og livsmestring. Videre legges det vekt på barn og unges oppvekstvilkår og den fysiske-, psykiske- og sosiale utviklingen. Det legges spesielt vekt på holdningsskapende arbeid i det 13-årige utdanningsløpet, og i de ulike helse- og oppvekstyrkene. 

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ernæring, mathygiene og om matens og måltidets rolle i et sosialt og kulturelt perspektiv

 • har kunnskap om barn og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling og om ungdomskultur, oppvekstmiljø og rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 • har kunnskaper om likestilling, livsmestring og mangfold

 • har kunnskap om ungdoms muligheter til yrkesvalg og karriere

 • ha kunnskaper om styringsdokumenter for fag i ungdomstrinnet og videregående opplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan gi anbefalinger, veilede og tilrettelegge for et sunt kosthold og fysisk aktivitet for ulike målgrupper

 • kan lage og vurdere trygg, bærekraftig og ernæringsmessig sunn mat, og bruke måltidet som arena for sosialisering og danning

 • kan observere og identifisere tegn på for eksempel vold, seksuelle overgrep, mobbing, rus og ekstremisme, og gi omsorg ved sorg og kriser

 • kan anvende og veilede ungdom i kildekritikk, nettvett og kritisk bruk av sosiale medier

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere praktisk undervisning i kosthold og fysisk aktivitet samt tilpasse til ulike grupper med henblikk på å ivareta religiøse, kulturelle, sosiale og etiske hensyn

 • kan vurdere, og være kritisk til reklame og informasjon fra media, basert på råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet fra helsemyndighetene

 • kan drøfte særskilte utfordringer knyttet til undervisning og opplæring i kosthold og fysisk aktivitet

 • kan drøfte utviklingen innen kosthold og fysisk aktivitet i et historisk, kulturelt, økonomisk og globalt perspektiv og ha oversikt over relevant forbrukerpolitikk

Innhold

 • spisevaner og måltidsmønster i ulike sosiale grupper i ett flerkulturelt og religiøst perspektiv

 • måltid, matkultur, norske og samiske mattradisjoner og nye trender

 • matvarekunnskap, matlagingsteknikker og mathygiene

 • ernæring og kosthold for ulike grupper

 • praktisk matlaging i alle nevnte temaområder

 • sensorikk, estetikk

 • folkehelse, livsmestring og mangfold

 • forbrukerkunnskap, etikk, bærekraft og mat

 • kostholdsinformasjon, registrering, beregning og veiledning av kosthold og fysisk aktivitet

 • ungdomskultur, barn og unges utvikling og identitet

 • barn og unges oppvekstvilkår / rettigheter

 • sosiale medier, nettvett og kildekritikk

 • omsorg ved krise og sorg

 • karriereveiledning og yrkesvalg

 • oversikt over fag, valgfag og ulike strukturer i ungdomstrinnet.

 • fysisk aktivitet og friluftsliv

 • ulike undervisningsmetoder

 •  

Praksis

 • 10 dager yrkesfaglig praksis

 • 10 dager pedagogisk praksis på ungdomstrinnet, 3. periode

Arbeids- og undervisningsformer

Dialogbasert undervisning, forelesninger, erfaringsdeling, prosessuell undervisning, individuelt arbeid, gruppeprosesser og gruppearbeid, praktisk undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

Arbeidskrav 1

Gruppebasert praktisk gjennomføring av undervisningsopplegg (60 minutter) innen temaet mat og helse, med vedlagt undervisningsplan. Gruppen* består av tre til fire studenter. Hensikten med arbeidskravet er å praktisk gjennomføre en forevisning av ulike teknikker innen matlaging med faglige begrunnelser.

*Arbeidskravet kan løses individuelt ved sykdom eller lignende, etter avtale med faglærer.

 

Arbeidskrav 2

Individuell faglig forankret skriftlig oppgave, der hensikten er å skrive en tverrfaglig oppgave knyttet til yrkesfaglig praksis med fokus på fysisk aktivitet og matens rolle i et etisk, kulturelt og sosialt perspektiv. Omfang 1600 ord (+/- 10 %) + litteraturliste og evt. Vedlegg.

 

Arbeidskrav 3

Individuell faglig forankret skriftlig oppgave, der hensikten er å fordype seg i temaet ungdom sett ut fra et mangfolds-, livsmestrings-, og/eller folkehelseperspektiv. Omfang: 2000 ord (+/- 10%) + litteraturliste og evt. vedlegg.

 

Arbeidskrav 4

Muntlig presentasjon knyttet til pedagogisk praksis på ungdomstrinnet med fokus på undervisnings metoder, utdanningsvalg og karriereveiledning. Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal kunne observere hvordan utdanningsvalg og karriereveiledning foregår på ungdomstrinnet, og hvilke undervisningsmetoder de benyttes. Dette presenteres for medstudenter. Omfang ca. 10 minutter per student.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler.

Del 1: Praktisk eksamen i grupper à tre til fire studenter. Praktisk gjennomføring av undervisningsopplegg innen gitt temaet i mat og helse som inkluderer en undervisningsplan, varighet 30 minutter per gruppe. Eksamen vurderes gruppevis med bokstavkarakter A-F.

Del 2: Individuell muntlig høring, varighet inntil 15 minutter per student. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F. Del 1 må være bestått for å kunne gjennomføre del 2.

 

Del 1 og del 2 må være bestått for å få samlet karakter på emnet, del 1 teller 40% og del 2 teller 60% på samlet karakter for emnet.

 

Ny og utsatt eksamen

Ved dokumenterte årsaker arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes grupper legges det til rette for individuell gjennomføring av del 1 i 10 minutter og del 2 gjennomføres i inntil 30 minutter.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb.  

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: alle hjelpemidler tillatt

Del 2: n A4 side med stikkord

Vurderingsuttrykk

Del 1: Gradert skala A-F hvor A til E er bestått og F er ikke bestått, teller 40 % av karakteren

Del 2: Gradert skala A-F hvor A til E er bestått og F er ikke bestått, teller 60 % av karakteren

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport.