EPN

YFHO2100 Yrkesrelevant og tilpasset opplæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocationally relevant and adapted learning
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler yrkesrelevant og tilpasset opplæring i tillegg til faglig fordypning og praksis som er relevant for fag i ungdomstrinnet og i videregående skole. Dette omfatter kartlegging av elevers læreforutsetninger, klasseledelse og utvikling av læringsmiljø. Det legges vekt på entreprenørielle arbeidsmetoder og dokumentasjon av yrkesdifferensiert undervisning. Ved hjelp av læringsteorier begrunnes eget pedagogiske ståsted. Emnet tar også for seg ulike funksjonsutfordringer i alle livsfaser, og belyser sammenhengen mellom kroppens oppbygning og funksjon, samt sentrale sykdomsgrupper. Emnet omhandler dessuten helse miljø og sikkerhet i tilknytning til helse- og oppvekstfaglige yrker og aktuelt lovverk. 

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen

 • har kunnskap om ulike læringsteorier, klasseledelse og hvordan bygge relasjoner til og mellom elever samt i fag og yrkesopplæring

 • har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i utdanningsprogrammet (inkludert

ivareta ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen)

 • har kunnskap om lovverket i forhold til tilpasset opplæring, spesialundervisning/ IOP planer/ handlingsplikten / saksbehandlingsprosedyrer

 • har kunnskap om psykisk helse og kroppens oppbygning og funksjon samt sentrale sykdomsgrupper

 • har kunnskap om bruksområder og de vanligste bivirkninger for de mest brukte reseptfrie legemidler samt oversikt over hovedkategoriene i de reseptbelagte legemidler

 

Ferdigheter  

Studenten

 • kan vurdere smittefare i yrkesutøvelsen og kunne forebygge smittespredning

 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og gi læringsfremmende tilbakemeldinger og tilrettelegge for systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene

 • kan utøve praktisk førstehjelp

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper for å planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevens/lærlingens behov 

 • kan planlegge og gjennomføre helse, miljø og sikkerhetstiltak i utdanningsprogrammet

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan drøfte sammenhengen mellom livsstil og sentrale sykdomsgrupper

 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet

 • kan legge til rette for entreprenøriell læring, og vise hvordan lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen

 • kan utøve klasseledelse, bygge gode relasjoner, skape konstruktive og inkluderende læringsmiljøer

 • kan legge til rette for yrkesrelevante opplæringsprosesser, og være bevisst på forholdet mellom ulike læringssyn og dets betydning for læring

 • har innsikt i psykisk helsearbeid, psykiske plager og lidelser som er relevante for yrkesutøvelse og opplæring

Innhold

 • Lovverket i forhold til tilpasset opplæring, spesialundervisning/ IOP planer/handlingsplikten / saksbehandlingsprosedyrer 

 • Samarbeid med aktuelle aktører og instanser

 • Kartlegging av elevers læreforutsetninger, motivasjon og yrkesinteresse. 

 • Teoriforankring av relevant yrkeskunnskap 

 • Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av differensiert undervisning  

 • Klasseledelse og utvikling av læringsmiljø 

 • Læringsteorier, bevisstgjøring av eget pedagogiske ståsted 

 • Entreprenøriell læring

 • Helse miljø og sikkerhet, risikovurdering, kvalitetssikring og arbeidsmiljøloven  

 • Anatomi, fysiologi og sykdomslære samt symptomer og behandling, smitte og immunforsvar

 • Legemidler, førstehjelp

 • Eldre og funksjonshemmede

 • Psykiske plager og lidelser

 • Motivasjon

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet gjøres bruk av varierte undervisningsformer som forelesninger (også dialogbaserte), erfaringsdeling i plenum og i grupper, prosessuell undervisning, rollespill, individuelt arbeid og gruppearbeid. Det gjennomføres dessuten observasjon av undervisning i videregående skole. Eksamen består av en individuell skriftlig refleksjon med utgangspunkt i arbeidskrav som gjennomføres i løpet av semesteret.

 

Praksis 

 • 10 dager i yrkesfaglig praksis (jf. yrkespraksisguiden). 

 • 20 dager pedagogisk praksis, 2. periode  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

Arbeidskrav 1

Presentasjon av HMS/kvalitetssikringstiltak i gruppe på 3 - 5 studenter. Omfang: presentasjon på 15 - 20 minutter. Hensikten med arbeidskravet er at studentene gjennom eget arbeid og erfaringsdeling skal få innsikt i ulike HMS/kvalitetssikringstiltak i skole og arbeidsliv.

Arbeidskrav 2

Arbeidskravet gjennomføres individuelt og består av to deler: 

 

Del 1

Individuell skriftlig faglig forankret dokumentasjon fra pedagogisk praksis der hensikten er å vise hvordan skolen arbeider med yrkesrelevant og tilpasset opplæring. Omfang: 1500 ord +/- 10 % + litteraturliste og vedlegg 

Del 2

Muntlig presentasjon i grupper, fire til seks studenter, der hensikten er erfaringsdeling fra pedagogisk praksis. 

 

Arbeidskrav 3

Dokumentasjon av yrkespraksis i form av en digital presentasjon som kan brukes i undervisningssammenheng senere(entreprenørielle undervisningsmetoder). Det skal leveres en skriftlig refleksjon over arbeidsprosessen og læringsutbyttet av praksis. Oppgaven utføres individuelt og forankres i yrkesfaglig praksis. Hensikten er å få erfaring med pedagogisk entreprenørskap og i å bruke digitale verktøy som dokumentasjon i undervisning. Omfang:1500 ord +/- 10 % + litteraturliste, vedlegg og digital presentasjon. 

 

Arbeidskrav 4

Individuell skriftlig faglig forankret fordypningsoppgave innen 3 - 4 tema. Hensikten med arbeidskravet er å kunne fordype seg faglig for å kunne tilpasse og yrkesdifferensiere undervisning i helsefag. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %) + vedlegg. 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for emnet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 14 dager, i form av mappe som består av faglig refleksjon over eget læringsutbytte fra arbeidskrav 4 samt to selvvalgte arbeidskrav i emnet. Omfang 3000 ord +/- 10 % + litteraturliste. Arbeidskravene som inngår i refleksjonen legges som vedlegg.  

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen

 • Ved karakteren F kan omarbeidet versjon leveres til sensur inntil én gang

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opptil eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport.