EPN

YFHO1200 Yrkesfaglige kjerneelementer og ledelse av læringsprosesser Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational core elements and leadership of learning processes
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler folkehelse, livsmestring og grunnleggende forhold knyttet til læreryrkets og helse- og oppvekstyrkenes relasjonelle karakter. Det legges spesielt vekt på kommunikasjon med og samhandling mellom mennesker med ulik bakgrunn, og i ulike roller, aldre og livssituasjoner. Omsorg og omsorgens særtrekk står sentralt. Med utgangspunkt i en bred samfunnsmessig, historisk og global kontekst, relateres dagens helse- og omsorgsutfordringer til yrkesutøvelsen innen de enkelte helse- og oppvekstyrkene. Ulike innfallsvinkler til forebyggende helsearbeid blir vektlagt. Læreplananalyse og undervisningsplanlegging står sentralt, og emnets innhold knyttes spesielt til arbeid med verdigrunnlaget i opplæringens overordnede del.

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • Har bred kunnskap om forebyggende helsearbeid; kan se dagens helseutfordringer i et samfunnsmessig, historisk, globalt og økologisk bærekraftig perspektiv, og relatere dem til ulike helse- og oppvekstyrker
 • Har kunnskap om omsorg, og om omsorgsbehovet til ulike brukergrupper innen helse- og oppvekstyrker
 • Har kunnskap om ulike kommunikasjons- og samhandlingsformer innen helse- og oppvekstyrker og læreryrket
 • Har kunnskap om læring og forutsetninger for læring

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan analysere læreplaner og planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere egen undervisningspraksis, med vekt på undervisningsplanlegging
 • Kan lede læringsprosesser og anvende kunnskap om kommunikasjon og konfliktløsning til å skape et konstruktivt læringsmiljø og gode samarbeidsforhold
 • Kan kommunisere og samhandle med elever, kolleger og ulike samarbeidspartnere
 • Kan benytte egnede undervisningsmetoder og veiledningstrategier tilpasset ulike situasjoner og målgrupper
 • Kan analysere kompetansebehovet når det gjelder digital kompetanse, omsorgsutøvelse og forebyggende helsearbeid i ulike helse- og oppvekstyrker

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan identifisere og drøfte ulike faktorer som kan fremme helse og forebygge sykdom og helseskade, og kan relatere helseforhold til kulturelle, verdimessige og ideologiske strømninger
 • Har innsikt i helse- og oppvekstyrkenes kjerneelementer og verdigrunnlag, og kan forankre opplæringen i disse
 • Kan legge til rette, og drøfte betingelsene for en relevant og helhetlig yrkesopplæring
 • Kan relatere eget lærerarbeid til skolens verdigrunnlag, og arbeide aktivt for å fremme dette

Innhold

 • Helseforståelse, folkehelse og forebyggende helsearbeid

 • Sammenhenger mellom helse, livsstil, miljø, kultur og samfunn

 • Helse- og oppvekstyrkenes kjerneelementer, plass og rolle i forebyggende helsearbeid

 • Omsorgsbegrepet og omsorgsutøvelse inne helse- og oppvekstfaglige yrker

 • Kommunikasjon og konflikthåndtering

 • Kommunikasjons- og samhandlingsmønstre i skole-, og helse- og oppvekstsektoren

 • Yrkesrelatert digital kompetanse

 • Yrkesdidaktikk

 • Undervisningsmetoder

 • Veiledning

 • Læring og betingelser for læring

 • Utfordringer i verdirelatert lærerarbeid

Praksis

 • 10 dager yrkesfaglig praksis

 • 25 dager pedagogisk praksis, 1. periode

Arbeids- og undervisningsformer

Dialogbasert undervisning, klassediskusjoner, gruppearbeid, selvstudier, forelesninger, praktiske øvelser, semesteroppgave som det arbeides med gjennom hele semesteret som leveres som eksamen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

Arbeidskrav 1

Individuelt muntlig fremlegg med digital presentasjon, der hensikten er å reflektere over erfaringer fra pedagogisk praksis, med særlig vekt på ledelse av læreprosesser. Fremlegget skal være forankret i pedagogisk teori. Omfang: 15 minutter

 

 

Arbeidskrav 2

Individuell skriftlig, faglig refleksjon der hensikten er å vise og sammenligne omsorgsutfordringer i minimum to ulike HO-yrker. Omfang: 2000 ord +/- 10 % + litteraturliste og evt. vedlegg

 

Arbeidskrav 3

Gruppebasert, faglig forankret skriftlig oppgave der hensikten er å sammenligne hvordan de yrkesfaglige kjerneelementene kommunikasjon og forebyggende helsearbeid kommer til uttrykk i minimum ett omsorgsrelatert og ett servicerelatert helse- og oppvekstyrke. Omfang: 2500 ord +/- 10 % + litteraturliste og evt. vedlegg

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for emnet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig semesteroppgave innen temaet forebyggende helsearbeid i eget primæryrke. Studenten formulerer en problemstilling og gjennomfører en enkel vitenskapelig undersøkelse i tilknytning til yrkesfaglig praksis. Oppgaven avsluttes med en faglig forankret refleksjon over utfordringer og muligheter knyttet til yrkesretting av opplæring i forebyggende helsearbeid. Omfang: 4000 ord +/- 10 % + litteraturliste og vedlegg.

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen
 • Ved ikke bestått eksamen kan første gangs innleverte eksamen omarbeides én gang.
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opptil eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb.  

 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Utdanningen har tilsynssensor som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.