EPN

YFHD2200 Ungdomskultur, kjønn og mangfold Emneplan

Engelsk emnenavn
Youth culture, gender and diversity
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler ungdomskultur, barn og unges utvikling, relasjonskompetanse, identitet, likeverd, kjønn og mangfold. I tillegg til faglig fordypning og praksis og relevante fag i ungdomsskolen (8-10. trinn) som er relatert til design, håndverk, utdanningsvalg og arbeidsliv. Emnet vil også omhandle karriereveiledning og det å forstå overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ungdomskultur, unges utvikling, identitet, kjønn og mangfold.

 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 • har kunnskap om relevante læreplaner i ungdomstrinnet 8.-10. trinn

 • har kunnskap om sosiale medier, nettvett og kildekritikk

 • har kunnskap om konsum, redskapsbruk, materialbruk og produksjon i et bærekraftig perspektiv

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere aktuelle læreplaner for 8.-10. trinn

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i kunst og håndverk, og andre relevante fag på ungdomstrinnet

 • kan utøve karriereveiledning knyttet til ungdommers utdanningsvalg

 • kan bruke digitale medier til innhenting av kunnskap som kreativt utforskende verktøy i designprosesser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan opparbeide relasjonskompetanse knyttet til ungdom i vanskelige situasjoner, og ungdomskultur, for tilrettelegging av opplæring i relevante fag på ungdomstrinnet

 • kan legge til rette for samarbeid mellom skolens hjelpeapparat, hjem, skole og arbeidsliv i et samfunnsperspektiv

 • kan tilrettelegge for samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående opplæring

 • kan inspirere, motivere og veilede i kreative og utforskende arbeidsformer

 • kan drøfte og vurdere feltet formgiving, kunst og håndverk som grunnlag for mulige yrkesvalg for elever

Innhold

 • Ungdomskultur, barn og unges utvikling

 • Identitet, likeverd, kjønn og mangfold

 • Sosiale medier, nettvett og kildekritikk

 • Barne- og unges rettigheter og oppvekstvillkår

 • Folkehelse og livsmestring, (stress og psykisk helse)

 • Identifisere tegn på omsorgssvikt, vold, ekstremisme, seksuelle overgrep, mobbing og rus mm.

 • Omsorg ved kriser

 • Aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere

 • Kjennskap til kontaktlærerrollen, struktur og fag i ungdomsskolen

 • Karriereveiledning og overgang mellom ungdomsskole og videregående skole

 • Yrkesfaglig innhold tilpasset relevante fag og valgfag i ungdomsskolen

 

Praksis

 • 10 dager pedagogisk praksis på ungdomstrinnet, 3. praksisperiode (jf. praksisguiden for pedagogisk praksis)

 • 10 dager yrkesfaglig praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet er erfaringsdeling, forelesning/dialogbasert undervisning, rollespill, gruppearbeid i tillegg til refleksjon over yrkespedagogisk praksis gjennom refleksjonsnotat.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

Arbeidskrav 1

Individuell refleksjon fra 10 dagers praksis fra ungdomstrinnet knyttet til teori om mangfold, ungdomskultur og utdanning. Omfang: 2000 ord +/- 10% + vedlegg, bilder mm. Hensikten med arbeidskravet er å dokumentere erfaringer og refleksjoner fra praksis i ungdomstrinnet opp mot teori om mangfold, ungdomskultur og utdanning.

 

Arbeidskrav 2

Gruppebasert* praktisk gjennomføring av undervisningsopplegg for resten av klassen med selvvalgt tema innenfor kunst og håndverk. Det skal vedlegges en undervisningsplan. Omfang: ca. 30 minutter presentasjon i grupper á 4-5 studenter. Hensikten med arbeidskravet er å fordype seg i teori innenfor de aktuelle temaene og øve på samarbeid om undervisning i et profesjonsfellesskap.

 

*Arbeidskravet kan løses individuelt ved sykdom eller lignende, etter avtale med faglærer.

 

Arbeidskrav 3

Dokumentasjon og refleksjon fra 10 dagers yrkespraksis med fokus på produkter, teknikker og arbeidsprosesser relevant for undervisning på ungdomstrinnet. Det skrives en dokumentasjon med refleksjon pr. yrke. Omfang:800 ord +/- 10% pr. dokumentasjon + bilder/film mm. Hensikten med arbeidskravet er å bli kjent med ulike teknikker og materialer, som kan anvendes i undervisning på ungdomstrinnet.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører

arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell praktisk - muntlig

Oppsummering av egen læring opp mot læringsutbyttene og relevant teori i emnet, ved hjelp av film, PP, Poster eller lignende. Tid pr. student: 35 minutter (20 minutter presentasjon, og 15 minutter til avklarende spørsmål).

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen

 • Ved ikke bestått må kandidaten opp til ny muntlig-praktisk eksamen

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.