EPN

YFHD1100 Profesjon- og yrkesfag i et opplæringsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional and vocational subjects in a training perspective
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler kjennskap til læreryrket og yrkene i utdanningsprogrammet håndverk, design og produktutvikling. Gir innsikt i lovverk og styringsdokumenter, skolens og yrkesopplæringens plass og rolle i kultur og samfunn. Det omhandler også læringsstrategier, yrkesidentitet, yrkesstolthet og yrkesetikk. Faglig innhold vil være forankret i relevant teori om yrkeskunnskap, baseres på observasjon og kartlegging av særtrekk og fellestrekk yrkene imellom, samt analyse av yrkeskompetanse, produksjons- og prosessdokumentasjon av yrkene i utdanningsprogrammet.

Forkunnskapskrav

 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om styringsdokumenter og gjeldene læreplaner

 • har kunnskap om ulike læringsstrategier

 • har kunnskap om arbeids- og samfunnslivet, yrkene og bransjene i utdanningsprogrammet håndverk, design og produktutvikling

 • har kunnskap om å analysere kompetanse, utdanningsbehov og utviklingsmuligheter i yrkene som inngår i utdanningsprogrammet håndverk, design og produktutvikling

 • har kunnskap om lærerrollen

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan beskrive yrkeskulturen i ulike yrker innen håndverk, design og produktutvikling

 • kan beskrive særtrekk og fellestrekk i håndverk, design og produktutvikling

 • kan analysere yrkesutøvelse som grunnlag for å tolke og analysere relevante læreplaner

 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesfaglig arbeid

 • kan bruke IKT som dokumentasjonsverktøy

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov

 • kan vurdere hvordan design, yrkeskultur og historie kan brukes i yrkesutøvelsen i håndverk, design og produktutvikling

 • kan utføre arbeid som fagarbeider og yrkesfaglærer i henhold til fagenes normer, samfunns og yrkesetiske verdier

Innhold

 • Lovverk og styringsdokumenter i yrkesopplæringen

 • Fellestrekk og særtrekk mellom yrkene i håndverk, design og produktutvikling

 • Yrkesidentitet og yrkesstolthet

 • Etikk

 • Observasjon og kartlegging

 • Teoriforankring av relevant yrkeskunnskap

 • Skolens og yrkesopplæringens plass og rolle i kultur og samfunn

 • Lærerrollen

 • Læringsstrategier

 

Praksis

 • 10 dager i yrkesfaglig praksis.

Arbeids- og undervisningsformer

Erfaringsdeling, forelesning, øvingsoppgaver, seminar, dialogbasert undervisning, utstilling, gruppearbeid i tillegg til skriftlig dokumentasjon knyttet til yrkesfaglig fordypning i eget fagbrevområde og yrkesdidaktikk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

Arbeidskrav 1

Kompetansekartlegging. Individuell skriftlig oppgave: Kompetansekartlegging og analyse av yrkesutøvelse og særtrekk i eget yrke. Omfang: 2000 ord +/- 10% + bilder og illustrasjoner. Individuell plan for studiet med utvidet CV legges vedlagt. Hensikten med arbeidskravet er å få en oversikt over studiets omfang, kartlegge egen kompetanse og eget fagbrev/svennebrev område.

 

Arbeidskrav 2

Yrkenes fellestrekk og særtrekk. Skriftlig gruppeoppgave 3 til 5 pr gruppe*: Analyse av særtrekk og fellestrekk mellom yrker som inngår i Vg1 håndverk, design og produktutvikling knyttet til læreplananalyse av gjeldende læreplaner. Omfang:2000 ord +/-10% + bilder og illustrasjoner. Hensikten med arbeidskravet er å få innsikt i yrkene i utdanningsprogrammet.

* Arbeidskravet kan løses individuelt ved sykdom eller lignende

 

Arbeidskrav 3

Øvingsoppgave. Individuell praktisk/teoretisk oppgave. Planlegge, gjennomføre, begrunne, vurdere og dokumentere et praktisk produkt med prosessdokumentasjon i eget fagbrev/svennebrev område. Omfang:1500 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er at studentene skal utvikle sin faglige kompetanse over fagbrevnivå ved å begrunne, dokumentere, utforske og jobbe praktisk i eget fagbrev/svennebrev område.

 

Arbeidskrav 4

Individuell dokumentasjon og refleksjon fra 10 dager yrkesfaglig praksis med fokus på særtrekk og fellestrekk, produksjon og prosessdokumentasjon. Det skrives en dokumentasjon med bilder og refleksjon pr. yrke (minimum 2, og maksimum 3 yrker). Omfang: 800 ord +/-10% pr. dokumentasjon + bilder/film mm. Hensikten med arbeidskravet er å få innsikt i yrkene som inngår i utdanningsprogrammet.

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig presentasjon:

 • En presentasjon som oppsummer egen læring forankret i relevant teori for emnet (Poster, Power Point, film, utstilling eller lignende). Tid: 30 minutter (15 minutter presentasjon, og 15 minutter til oppklarende spørsmål).

Ny og utsatt eksamen

 • Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet 

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt, kilder skal oppgis

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til Bestått /ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.