EPN

YFFB3100 Faglig fordypning i et skole-, yrkes- og samfunnsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational in-depth subject in a school, work and community perspective
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Femte semester er studiets internasjonale semester. Emnet omhandler forskningsbasert fordypning i aktuelle problemstillinger knyttet til kunnskap om, og utvikling av eget fagområde i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Analyse av fremtidens yrkesutøvelse, kompetansebehov og opplæringsbehov innenfor utdanningsprogrammet frisør, blomster-, interiør- og eksponeringsdesign

Forkunnskapskrav

For å kunne gå opp til eksamen på emnet, må studenten ha bestått alle tidligere emner i yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om styringsdokumenter og nyere nasjonal og internasjonal forskning innen yrkesutøvelsen med fokus på fremtidens kompetansebehov i arbeidslivet i eget yrkesfag

 • har kunnskap om læring, arbeidsmetoder, verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen nasjonalt og internasjonalt

 • har kunnskap om arbeids- og samfunnslivet, yrkene og bransjene i utdanningsprogrammet frisør, blomster-, interiør- og eksponeringsdesign, deres kultur, virksomhet og plass i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge, analysere, utvikle og gjennomføre praktisk arbeid/tjeneste i eget yrkesfag på en bærekraftig og yrkesetisk måte

 • kan vurdere og dokumentere avansert yrkesfaglig arbeid innenfor eget yrkesfag

 • kan etablere og vedlikeholde faglige nettverk innenfor utdanningsprogrammet frisør, blomster-, interiør- og eksponeringsdesign

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan administrere og lede daglig læringsarbeid på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå

 • kan anvende styringsdokumenter og nyere forskning som grunnlag for kartlegging og analyse av fremtidens kompetansebehov i yrkesutøvelsen

 • kan vurdere egen yrkesutøvelse som fagarbeider i et samfunnsperspektiv nasjonalt og internasjonalt, og kunne bidra i en bærekraftig fagutvikling i eget yrkesfag

Innhold

 • Yrke, organisasjon og ledelse

  • Yrkesmessige utfordringer i skole, samfunn og arbeidsliv, likestilling

  • Samfunnsdanning, demokrati og medborgerskap

  • Analyse av utviklingstrekk og fremtidsscenarier knyttet til samfunnsoppgaver og aktuelle yrker

 • Forskningsmetode

 • Innovasjon og utvikling

  • Teknikk-, produkt- og tjenesteutvikling

  • Digitalisering og robotisering

  • Bærekraft og yrkesetikk

  • Arbeidsoppgaver og rolle til faglært

 

Praksis

 • 25 dager yrkesfaglig praksis (jf. yrkespraksisguiden)

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet er erfaringsdeling, forelesning/dialogbasert undervisning, rollespill, gruppearbeid, praktisk utviklingsarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

Arbeidskrav 1

Planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere et individuelt produkt eller tjeneste i eget yrkesfag, med fokus på produktutvikling, innovasjon og bærekraft. Omfang: 800 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er å fordype seg i eget fagområde for å utvikle yrkesfaget i tråd med arbeidslivets og samfunnets behov nasjonalt og internasjonalt.

 

Arbeidskrav 2

Studentene skal dokumentere individuelt intervju med sentrale aktører relatert til innovasjoner i eget fagområde. Omfang: totalt 15 - 30 minutters opptak levert på Canvas. Hensikten med dette arbeidskravet er at studentene skal få trening i å søke, finne, kontakte og gjennomføre et intervju som både gir intervjutrening og også oppdatert faglig kunnskap.

 

Arbeidskrav 3

Hver student skal individuelt planlegge og gjennomføre deling av dagsaktuelle yrkesfaglige problemstillinger for resten av studentene i klassen med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Omfang: 15 minutter. Hensikten med dette arbeidskravet er å spre den faglige kunnskapen studentene opparbeider etter litteraturstudier og intervjuer med sentrale aktører innovasjoner med resten av studentene i klassen. Dette gir både en delingseffekt og også trening i å sammenfatte fagstoff og å presentere komprimert fagstoff i en muntlig presentasjon. Hensikten med dette arbeidskravet er å få trening i å samle og spre den faglige kunnskapen studentene opparbeider etter litteraturstudier og intervjuer med sentrale aktører innovasjoner med resten av studentene i klassen. Dette gir både en delingseffekt og også trening i å sammenfatte fagstoff og å presentere komprimert fagstoff i en muntlig presentasjon.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for emnet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen. Omfang: 3000 ord +/- 10 %, + vedlegg.

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.