EPN

YFFB2100 Yrkesrelevant og tilpasset opplæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocationally relevant and adapted learning
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler yrkesrelevant og tilpasset opplæring i tillegg til faglig fordypning og praksis som er relevant for fag i ungdomstrinnet og videregående skole. Dette omfatter kartlegging av elevers læreforutsetninger, klasseledelse og utvikling av læringsmiljø. Det legges vekt på entreprenørielle arbeidsmetoder, arbeidsprosess og dokumentasjon av yrkesdifferensiert undervisning ved bruk av læringsteorier og bevisstgjøring av eget pedagogiske ståsted. Emne tar også for seg helse miljø og sikkerhet, risikovurdering, kvalitetssikring og arbeidsmiljøloven i tilknytning til yrker i utdanningsprogrammet frisør, blomst og interiørdesign.

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen

 • har kunnskap om ulike læringsteorier, klasseledelse og utvikling av gode læringsmiljø

 • har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i frisør, blomster-, interiør- og eksponeringsdesign

 • har kunnskap om lovverket i forhold til tilpasset opplæring, spesialundervisning/ IOP planer/ handlingsplikten / saksbehandlingsprosedyrer

 

Ferdigheter  

Studenten

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper som grunnlag for yrkesrelevant opplæring

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingens behov 

 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy.

 • kan dokumentere produktutvikling fra ide til ferdig produkt/ tjeneste knyttet til entreprenøriell læring  

 • kan planlegge og gjennomføre helse, miljø og sikkerhetstiltak i frisør, blomster-, interiør- og eksponeringsdesign

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet. 

 • kan legge til rette for entreprenøriell læring, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen. 

 • kan utøve klasseledelse, bygge gode relasjoner, skape konstruktive og inkluderende læringsmiljøer.

 • kan bygge relasjoner til aktuelle samarbeidspartnere i skole og arbeidsliv.

 • kan legge til rette for yrkesrelevante opplæringsprosesser, og være bevisst på forholdet mellom ulike læringssyn og dets betydning for læring

Innhold

 • Lovverket i forhold til tilpasset opplæring, spesialundervisning/ IOP planer/handlingsplikten / saksbehandlingsprosedyrer 

 • Samarbeid med aktuelle aktører og instanser. 

 • Kartlegging av elevers læreforutsetninger, motivasjon og yrkesinteresse. 

 • Teoriforankring av relevant yrkeskunnskap 

 • Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av yrkesdifferensiert undervisning  

 • Klasseledelse og utvikling av læringsmiljø 

 • Læringsteorier, bevisstgjøring av eget pedagogiske ståsted 

 • Entreprenøriell læring

 • Helse miljø og sikkerhet, risikovurdering, kvalitetssikring og arbeidsmiljøloven  

 

Praksis:

 • 5 dager i yrkesfaglig praksis (jf. yrkespraksisguiden) 

 • 20 dager pedagogisk praksis, 2. periode (jf. praksisguiden for pedagogisk praksis) 

Arbeids- og undervisningsformer

Refleksjon knyttet til yrkespraksis, praktisk arbeid, veiledning, erfaringsdeling, forelesning/dialogpreget undervisning, veiledning og gruppearbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

Arbeidskrav 1

Individuell dokumentasjon og refleksjon fra totalt 5 dager yrkesfagligpraksis med fokus på HMS/kvalitetssikring. Omfang: 800 ord +/- 10 % + bilder, illustrasjoner etc. Hensikten med arbeidskravet er å få erfaring med og innsikt i hvordan yrkene i utdanningsprogrammet arbeider med kvalitetssikring, helse miljø og sikkerhet.

 

Arbeidskrav 2

Individuell dokumentasjon fra pedagogisk praksis. Omfang: 3000 ord +/- 10 % + vedlegg. Dette kan være bilder, film, illustrasjoner, elevbesvarelser, oppgavetekster etc. Hensikten med arbeidskravet er å dokumentere erfaringer, begrunnelser og refleksjoner fra pedagogisk praksis. Dokumentasjonen skal gi kvalitativ innsikt i hva som konkret er planlagt, gjennomført og vurdert, med konkrete eksempler på oppgavetekster, elevbesvarelser mm.

 

Arbeidskrav 3

Presentasjon av HMS/kvalitetssikrings- tiltak i gruppe på 3-5 studenter. Omfang: Presentasjon 15-20 minutter. Hensikten med arbeidskravet er at studentene gjennom eget arbeid og erfaringsdeling skal få innsikt i ulike HMS/kvalitetssikringstiltak i skole og arbeidsliv.

 

Arbeidskrav 4

Individuell dokumentasjon av entreprenøriell praksis. Omfang: 1500 ord +/-10% + vedlegg. Dette kan være film, prosessdokumentasjon etc. Hensikten med arbeidskravet er å opparbeide erfaring med å lage en visuell prosessdokumentasjon ved bruk av film eller andre relevante verktøy, som kan brukes i en undervisningssituasjon.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for emnet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

14 dagers individuell hjemmeeksamen. Refleksjon rundt 2 - 4 utvalgte arbeidskrav og læringsutbytter i emnet, med fokus på yrkesrelevant opplæring, HMS og entreprenøriell lærling. Omfang: 4000 ord +/-10% + vedlegg/som skal inkludere utvalgte arbeidskrav.

 

Ny og utsatt eksamen 

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ordinær eksamen.

 • Ved karakteren F for ikke bestått kan omarbeidet versjon leveres til sensur inntil én gang.  

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb.  

Hjelpemidler ved eksamen

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.