EPN

YFFB1200 Yrkesfaglige kjerneelementer og ledelse av læringsprosesser Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational core elements and leadership of learning processes
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om kompetanseanalyse og yrkesteori tilpasset utdanningsprogrammet, samt læreplananalyse og undervisningsplanlegging. Det vil handle om å bruke yrkesfaglig kompetanse i veiledning av elever og lærlinger i opplæringssituasjoner. Ledelse av læringsprosesser i egen klasse, planlegging med begrunnelse, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av undervisning og læring i skole og arbeidsliv. Innholdet knyttes til opplæringens overordnet del, verdigrunnlag og kjerneelementer. Prosjektarbeid, relasjoner, kommunikasjon, gruppeprosesser og konflikthåndtering. Bruk av yrkesrelevant yrkeskunnskap og profesjonsfaglig digital kompetanse

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket, skolens mandat og opplæringens verdigrunnlag

 • har kunnskap om undervisningsplanlegging og vurdering

 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder og veiledningsstrategier

 • har kunnskap om kompetansebehov sett i et bransje- og samfunnsperspektiv

 • har kunnskap om bruk av IKT og annen aktuell teknologi innenfor frisør-, blomster-, interiør- og eksponeringsdesign

Ferdigheter

Studenten

 • kan lede læringsprosesser i skole og arbeidsliv

 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og lede yrkesrelevant undervisning i skole og arbeidsliv med utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning

 • kan veilede elever og lærlinger i konkrete opplæringssituasjoner i frisør-, blomster-, interiør- og eksponeringsdesign

 • kan anvende profesjonsfaglig digital kompetanse i klasserommet

 • kan legge til rette for gode samhandlings- og gruppeprosesser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilrettelegge for og lede læring i skole og arbeidsliv, med utgangspunkt i yrkenes kvalifikasjonskrav, gjeldende læreplaner og styringsdokumenter

 • kan bruke samarbeidslæring, konflikthåndtering og kommunikasjon i gruppearbeid for å bidra til utvikling av det sosiale arbeids og læringsmiljøet

 • kan kommunisere og samarbeide med skolen, bedriften og samfunnet om å lede og organisere opplæring og faglig utvikling på yrkesområdet

Innhold

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesrelevant undervisning

 • «Overordnet del, verdigrunnlag og kjerneelementer»

 • Undervisningsmetoder

 • Veiledning og ledelse av læringsprosesser

 • Relasjoner, kommunikasjon, gruppeprosesser og konflikthåndtering

 • Analyse av relevant yrkeskompetanse

 • Kompetansekartlegging

 • Teoriforankring av relevant yrkeskunnskap

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse

 • Prosjektarbeid

 

Praksis

 • 25 dager pedagogisk praksis (jf. praksisguiden for pedagogisk praksis)

 • 10 dager yrkesfaglig praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet er praktiske undervisningsøvelser, prosjekt som metode, forelesning/dialogbasert undervisning, rollespill, refleksjon over pedagogisk praksis gjennom refleksjonsnotat og erfaringsdeling, og utviklingsarbeid i gruppe

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

Arbeidskrav 1

Undervisningsøvelse for medstudenter i grupper på 3-5 studenter. Tid: 45 minutter pr. gruppe. Hensikten med arbeidskravet er at studentene skal få øvelse i å planlegge, gjennomføre, observere og vurdere en undervisning.

 

Arbeidskrav 2

Individuell dokumentasjon og refleksjon fra pedagogisk praksis med konkrete eksempler som oppgavetekster, undervisningsplaner, vurdering mm. Omfang: 3000 ord +/- 10 % + illustrasjoner, bilder og vedlegg. Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal beskrive, begrunne og reflektere over egen læring knyttet opp mot relevant teori.

 

Arbeidskrav 3

Individuell dokumentasjon og refleksjon fra 10 dager yrkesfaglig praksis med fokus på analyse av yrkesoppgaver, kompetansebehov og kjerneelementer i yrkesutøvelsen. Det skrives en dokumentasjon med refleksjon pr. yrke. Omfang: 800 ord pr. dokumentasjon +/-10% + bilder/film mm. Hensikten med arbeidskravet er å få innsikt i yrkene i utdanningsprogrammet.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for emnet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Prosjekt i gruppe*

 • Eksamen består av en skriftlig rapport fra et yrkesfaglig og yrkesdidaktisk prosjekt, forankret i relevant teori. Omfang: 4000 ord +/- 10 % + illustrasjoner, bilder, vedlegg mm.

 

*Det kan søkes om å gjennomføre eksamen individuelt, dersom det foreligger dokumenterte grunner. Søknaden skal godkjennes av faglærer og studieleder. Omfang ved individuell gjennomføringer 4000 ord +/- 10 % + illustrasjoner, bilder, vedlegg mm.

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen og det legges til rette for individuell gjennomføring

 • Ved karakteren ikke bestått kan omarbeidet versjon leveres til sensur en gang

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til Bestått /ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år