EPN

YFEF2200 Ungdomskultur, kjønn og mangfold Emneplan

Engelsk emnenavn
Youth culture, gender and diversity
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler ungdomskultur, barn og unges utvikling, relasjonskompetanse, identitet, likeverd, kjønn og mangfold. Det vil blant annet handle om å ta i bruk den yrkesfaglig kompetanse i/fra elektro og datateknologi som er relevant i for fag i ungdomsskolen (8-10 trinn). I tillegg til faglig fordypning og praksis i eget programområde. Emnet vil også omhandle karriereveiledning og det å forstå overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ungdomskultur, unges utvikling, identitet, kjønn og mangfold.

 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 • har kunnskap om relevante læreplaner i ungdomstrinnet 8-10 trinn

 • har kunnskap om sosiale medier, nettvett og kildekritikk

 • har kunnskap om arbeidsmetoder/verktøy og teknologi relevant for yrkesutøvelsen

 

Ferdighet

Studenten

 • kan analysere aktuelle læreplaner for 8-10 trinn

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring innenfor eget programområde og relevante fag på ungdomstrinnet

 • kan utøve karriereveiledning knyttet til ungdommers utdanningsvalg

 • kan vurdere, begrunne og dokumentere yrkesfaglig arbeid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan opparbeide relasjonskompetanse knyttet til ungdom i vanskelige situasjoner, og ungdomskultur, for tilrettelegging av opplæring i relevante fag på ungdomstrinnet

 • kan legge til rette for samarbeid mellom skolens hjelpeapparat, hjem, skole og arbeidsliv i et samfunnsperspektiv

 • kan tilrettelegge for samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående opplæring

 • kan inspirere, motivere og veilede i kreative og utforskende arbeidsformer

 • kan drøfte relevant innhold innenfor elektro og datateknologifaget tilpasset ungdomstrinnet

 • kan tilrettelegge for yrkesfaglig opplæring på ungdomstrinnet

Innhold

 • Ungdomskultur, barn og unges utvikling

 • Identitet, likeverd, kjønn og mangfold

 • Sosiale medier, nettvett og kildekritikk

 • Barne- og unges rettigheter og oppvekstvillkår

 • Folkehelse og livsmestring, (stress og psykisk helse)

 • Identifisere tegn på omsorgssvikt, vold, ekstremisme, seksuelle overgrep, mobbing og rus mm.

 • Omsorg ved kriser

 • Aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere

 • Kjennskap til kontaktlærerrollen, struktur og fag i ungdomsskolen

 • Yrkesfaglig karriereveiledning og overgang mellom ungdomsskole og videregående skole

 • Yrkesfaglig innhold tilpasset relevante fag og valgfag i ungdomsskolen

 • Yrkesfaglig kompetanseutvikling

 

Praksis

 • 10 dager pedagogisk praksis, (jf. praksisguiden for pedagogisk praksis)

 • Minimum 10 dager yrkespraksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet er praktiske undervisningsøvelser, forelesning/dialogbasert undervisning, rollespill, refleksjon over pedagogisk praksis gjennom refleksjonsnotat og erfaringsdeling, og utviklingsarbeid i gruppe. Basisgrupper i profesjonsfaget dannes på tvers av utdanningsprogrammet i kullet, gruppestørrelser fra tre til fem studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

Arbeidskrav 1

Individuell refleksjon fra 10 dagers praksis fra ungdomstrinnet knyttet til teori om mangfold, ungdomskultur og utdanning. Omfang: 2000 ord +/- 10% Hensikten med arbeidskravet er å dokumentere erfaringer og refleksjoner fra praksis i ungdomstrinnet opp mot teori om mangfold, ungdomskultur og utdanning. 

 

Arbeidskrav 2

Studentene skal i grupper utarbeide eksempler på konkrete praktiske undervisningsøvelser tilpasset ungdomstrinnet og presentere disse for medstudenter. Der det er mest hensiktsmessig, kan arbeidskravet gjennomføres individuelt. Omfang pr. presentasjon: ca. 30 - 45 minutter.

Hensikten med arbeidskravet er at studentene skal dele eksempler på konkrete praktiske undervisningsøvelser som kan brukes i undervisning på ungdomstrinnet.

 

Arbeidskrav 3

Individuell dokumentasjon og refleksjon fra 10 dager yrkesfaglig praksis med fokus på analyse av yrkesoppgaver, kompetansebehov og kjerneelementer i yrkesutøvelsen. Det skrives en dokumentasjon med refleksjon pr. yrke. Omfang: 800 ord pr. dokumentasjon +/- 10%, + bilder/film mm.

Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal vise hva studenten har lært i praksisperioden i forhold til oppsatt plan fra arbeidskravene 1 og 2 i første emne i studiet. 

Arbeidskrav 4

Dokumentasjon av og refleksjon over yrkesfaglig kompetanse med fokus på analyse av yrkesoppgaver, kompetansebehov og kjerneelementer i yrkesutøvelsen. Det forventes refleksjoner om anvendelsen av tilegnet kompetanse som yrkesfaglærer. Omfang: 2500 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal vise hva vedkommende har lært gjennom ulike læringsaktiviteter i forhold til oppsatt plan fra arbeidskrav 1 og 2 i første emne i studiet.

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell praktisk - muntlig.

Oppsummering av egen læring opp mot læringsutbyttene og relevant teori i emnet, ved hjelp av film, PP, Poster eller lignende. Tid pr. student: 30 minutter (ca. 15 minutter presentasjon, ca. 15 minutter til avklarende spørsmål).

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen

 • Ved ikke bestått må kandidaten opp til ny muntlig-praktisk eksamen

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet 

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.